LEGE nr.58 din 5 martie 1998
Legea bancară
Fisa actului

Temei legal pentru:
  N. nr.10/2002 privind instrumentele financiare derivate (abrogat prin N. nr.5/2004)
  N. nr.11/2002 pentru completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor (abrogat prin R. nr.6/2010)
  N. nr.8/2002 privind elaborarea situațiilor financiare consolidate de către instituțiile de credit (abrogat prin O. nr.5/2005)
  R. nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
  N. nr.14/2002 privind fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste de credit și ale rețelelor cooperatiste de credit
  C. nr.33/2002 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/1994 privind ordinul de plată, a Normelor-cadru ale Băncii Naționale a României nr. 15/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie și a Normelor tehnice ale Băncii Naționale a României nr. 16/1994 privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modificările ulterioare (abrogat prin R. nr.12/2007)
  N. nr.16/2002 privind capitalul minim al băncilor și al sucursalelor băncilor străine (abrogat prin N. nr.11/2003)
  N. nr.17/2002 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung (abrogat prin R. nr.31/2011)
  N. nr.19/2002 privind modificările în situația organizațiilor cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.6/2008)
  R. nr.7/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit și a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia (abrogat succesiv prin R. nr.3/2009, R. nr.6/2010)
  C. nr.50/2002 pentru modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2002 (abrogat prin R. nr.6/2010)
  C. nr.47/2002 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
  N. nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.6/2010)
  O. nr.2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
art.58 alin.(2)
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
art. 58
  N. nr.2/2003 privind determinarea și raportarea ratelor medii ale dobânzilor practicate în sistemul bancar (abrogat prin N. nr.14/2006)
art38 alin 1, art. 58 alin. 2
  N. nr.3/2003 pentru completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 2/1999 privind autorizarea băncilor (abrogat prin N. nr.10/2004)
art.25 alin.3 si art.38 alin.1
  C. nr.13/2003 pentru abrogarea Circularei nr. 11/2002 privind efectuarea de plasamente cu valori mobiliare necotate pe piețele organizate, inclusiv garantarea unor operațiuni cu acest tip de valori mobiliare
art. 38 alin. (1)
  C. nr.15/2003 privind modificarea termenului aferent raportărilor de prudență bancară întocmite de băncile persoane juridice române cărora le este aplicabil Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001
art. 38 alin. (1)
  N. nr.6/2003 privind fuziunea și divizarea cooperativelor de credit (abrogat prin R. nr.12/2020)
art.90
  N. nr.7/2003 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor (abrogat prin R. nr.24/2009)
art.38 alin. (1) si (2), art.45 lit. b)
  N. nr.8/2003 privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 38 alin. (1) si art. 45 lit. d)
  O. nr.999/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
art. 58 alin. 2
  C. nr.28/2003 pentru completarea Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
  N. nr.13/2003 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/2002 privind standardele de cunoaștere a clientelei (abrogat prin R. nr.9/2008)
art.2, 45, 55, 621 alin. (4) si art. 836
  N. nr.14/2003 privind investițiile permise instituțiilor emitente de monedă electronică (abrogat prin R. nr.7/2011)
art.833
  N. nr.11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii
art. 3 pct.14 si 15, art. 40, art. 45, art. 681 alin. (5), art. 833 alin. (2), art. 836
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
art.38 alin.(1) si (2), art.45 lit.a) si c), art.66, art.681, art.836, art.93
  N. nr.15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum (abrogat prin N. nr.10/2005)
art.44 si 55
  C. nr.38/2003 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003 (abrogat prin R. nr.6/2010)
art.63
  N. nr.17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit (abrogat prin R. nr.18/2009)
art.24 alin.(1) lit.d) si f), art.38 alin.(1) si (2), art.45 alin.(1) lit.g), art.66, art.833 alin.(3), art.866, art.93
  N. nr.2/2004 NORMĂ privind raportarea statistică la Banca Națională a României a unor operațiuni valutare (abrogat prin N. nr.26/2006)
art.38 alin. (1)
  N. nr.3/2004 NORMĂ pentru modificarea Normei Băncii Naționale a României nr. 17/2002 privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung (abrogat prin R. nr.31/2011)
art.38 alin. (1)
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
art.58
  O. nr.3/2004 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
art.58
  R. nr.2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România
art.38 alin.(1)
  C. nr.9/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
art.38
  N. nr.4/2004 NORMĂ privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României (abrogat prin N. nr.26/2006)
art.38
  N. nr.5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
art. 836
  N. nr.7/2004 privind autorizarea organizațiilor cooperației de credit și a organizațiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogat prin R. nr.6/2010)
art.91
  R. nr.5/2004 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România
art.38 alin. (1)
  N. nr.9/2004 pentru completarea și modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
Art. 38 alin. (1) si (2), art. 45 lit.a), c), d) , art. 50, art. 66, art. 681, art. 83
  H. nr.461/2004 privind retragerea autorizației Banque Franco Roumaine, Paris - Sucursala București
  N. nr.11/2004 privind modificările în situația băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor instituțiilor de credit străine (abrogat prin R. nr.6/2008)
art.25 alin. (2)
  R. nr.6/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare, republicat (abrogat prin R. nr.1/2005)
art. 63
  N. nr.12/2004 NORMĂ privind modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2005)
art. 63
  O. nr.6/2004 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
art. 58
  C. nr.31/2004 privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale instituțiilor de credit, ale Băncii Naționale a României și ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2004 (abrogat prin R. nr.6/2010)
art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 si art. 63
  N. nr.14/2004 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 4/2001 privind supravegherea pozițiilor valutare ale băncilor (abrogat prin N. nr.1/2011)
art. 38 alin. 1 si 2, art. 45 alin. 1 lit. e) si ale art. 66
  N. nr.16/2004 privind tehnicile echivalente pentru garantarea autenticității semnăturii
art.23 alin. 2
  N. nr.15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit
art. 681 - 684 si art. 836 alin. 1
  N. nr.1/2005 privind modul unitar de completare a mențiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS și în casa de compensare automată (abrogat prin N. nr.1/2024)
art. 63, art. 64
  O. nr.1/2005 pentru modificarea și completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora pentru instituțiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001 (abrogat prin O. nr.6/2005)
art. 58
  C. nr.6/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, precum și pentru stabilirea ratelor rezervelor minime obligatorii și modificarea ratei dobânzii, plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.
art. 56
  R. nr.1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor (abrogat prin R. nr.3/2018)
art. 63 si 64
  R. nr.2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operațiuni de transfer-credit (abrogat prin R. nr.2/2016)
art. 56 alin. 1
  R. nr.3/2005 privind debitarea directă executată prin casa de compensare automată (abrogat prin R. nr.2/2016)
art. 56 alin. 1
  N. nr.2/2005 NORMĂ privind operațiunile cu numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României și decontarea acestor operațiuni (abrogat prin N. nr.8/2006)
art. 56 alin. 1
  N. nr.9/2005 NORMĂ privind regimul special de decontare (abrogat prin R. nr.9/2009)
art. 89 alin. 1
  C. nr.11/2005 pentru abrogarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/2001 privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare
art. 89 alin. 1
  O. nr.568/2005 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
art. 88 alin. 3
  O.U.G. nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
  C. nr.19/2005 privind decontarea transferurilor de fonduri ale instituțiilor de credit, ale Băncii Naționale a României și ale Trezoreriei Statului în perioada aferentă denominării monedei naționale
art. 56 alin. 1, art. 89 alin. 1 si art. 90
  N. nr.10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (abrogat prin R. nr.3/2007)
art. 56 alin. 1, art. 61 si art. 78
  O. nr.1.141/2005 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
art. 82


Miercuri, 22 mai 2024, 11:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.