LEGE nr.82 din 24 decembrie 1991
Legea contabilității
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.792/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației și Cercetării și în unitățile din sistemul Ministerului Educației și Cercetării, conform Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată și modificată prin Legea nr. 301/2002, și în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea și funcționarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare
  O. nr.870/2002 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind sumele primite și utilizate din contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene și cofinanțarea de la bugetul de stat privind programul SAPARD
  H.G. nr.898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  O.U.G. nr.200/2002 privind societățile de credit ipotecar (abrogata prin L. nr.93/2009)
  O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.827/2003)
  N.M. nr.4.404/MM/2002 privind constituirea și utilizarea veniturilor cu destinație specială pentru drumurile publice
  O. nr.29/2003 al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  H.G. nr.97/2003 pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizațiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele și instituțiile publice, a unor activități sau programe în domeniul sănătății publice și protecției familiei, precum și a modului de finanțare a acestora
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
  O. nr.3.105/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la societățile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și la societățile de intermediere în asigurări care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale
  H.G. nr.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogat prin H.G. nr.1.588/2007)
  O. nr.520/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.G. nr.484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă (abrogat prin H.G. nr.1.447/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O. nr.705/2003 al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.3.107/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea raportărilor contabile ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003 (abrogat prin O. nr.3.107/2004)
  H.G. nr.672/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de-a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987
  O. nr.815/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici (abrogat prin O. nr.947/2004)
  O. nr.999/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
  O. nr.1.078/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale (abrogat prin O. nr.1.376/2004)
  H.G. nr.926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
  H.G. nr.1.036/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  O. nr.1.435/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind administrarea fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat și subîmprumutate unor persoane juridice (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  O. nr.1.826/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune
  O. nr.1.827/2003 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul contabilității (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O.G. nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
  O. nr.650/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituțiilor publice a unor operațiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată și modificată prin Legea nr. 609/2003
  O. nr.289/2004 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Ghidului de proceduri privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării și instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere cu grave dezechilibre economice și sociale, ca urmare a restructurării sectorului minier (abrogat prin O. nr.181/2006)
  L. nr.178/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  O. nr.947/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici (abrogat prin O. nr.918/2005)
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.3.107/2004 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  O. nr.1/2004 privind Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (abrogat prin O. nr.1/2011)
  O. nr.2.695/C/2004 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
  H.G. nr.1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a
  O. nr.1.711/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război
  O. nr.1.753/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv (abrogat prin O. nr.2.861/2009)
  O. nr.1.775/2004 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări în domeniul contabilității
  O. nr.1.840/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  H.G. nr.74/2005 privind înființarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activității din cadrul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
  O. nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  O. nr.568/2005 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind completarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.102/2009)
  O. nr.3.115/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (abrogat prin O. nr.10/2009)
  O. nr.907/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene
  O. nr.917/2005 al ministrului finanțelor publice privind publicarea situațiilor financiare anuale (abrogat prin O. nr.2.374/2007)
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)
  O. nr.946/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.3.117/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul raportărilor financiare, precum și informațiile, documentele și certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări (abrogat succesiv prin O. nr.113.140/2006, O. nr.113.139/2006)
  O. nr.3.118/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
  H.G. nr.877/2005 privind înființarea unor filiale societăți comerciale miniere prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Naționale a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  H. nr.19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  O. nr.2.491/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O.U.G. nr.90/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
  O. nr.1.432/2010 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
  O. nr.2.870/2010 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (abrogat prin O. nr.52/2012)
  O. nr.59/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2010
  O. nr.12/2011 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin N. nr.40/2015)
  O. nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor
  H. nr.3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.7/2017)
  O. nr.1.032/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
  H.G. nr.247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
  O. nr.1.865/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011
  O.U.G. nr.42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
  H.G. nr.460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
  O. nr.479/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012
  O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale


Luni, 27 mai 2024, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.