LEGE - CADRU nr.284 din 28 decembrie 2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.284 din 28 decembrie 2010 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 834/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Observatii:v. D.Î.C.C.J. nr. 1/2014(M.Of. nr. 260/9 apr. 2014
Publicare: M.Of. nr. 877/28 dec. 2010
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii
  L. nr.214/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
Modifică: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- abrogă art. 50 alin. (1), art. 90 alin. (1)
  O.U.G. nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
- abrogă art. 5
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 63, art. 77 alin. (3) lit. d); abrogă art. 35 alin. (2), art. 65 alin. (2) lit. b), art. 67, art. 69 alin. (3)lit.a)
  O.U.G. nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere
- abrogă art. 4
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
- abrogă art. 18 alin. (3)
  O.G. nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
- abrogă art. 37 alin. (2)
  O.U.G. nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
- modifică art. II alin. (1)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- modifică art. 94 alin. (21), art. 96 alin. (1); introduce alin. (22) la art. 94
  L. nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
- abrogă art. 24 alin. (2)
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
- modifică art. 51
  L. nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- abrogă art. 21 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (abrogata prin O.U.G. nr.3/2009)
- abrogă art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogata prin O.U.G. nr.13/2015)
- abrogă art. 9 alin. (3)
  L. nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- modifică art. 9, art. 10 alin. (1) lit. c), art. 41 alin. (3); introduce alin. (3) la art. 23, alin. (2) și (3) la art. 25
  O.U.G. nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
- abrogă art. 241
  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- abrogă art. 262 alin. (2)
  L. nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
- abrogă art. 41 alin. (6)
  O.G. nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
- abrogă art. 38 alin. (2)
  O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
- abrogă art. 23 și art. 33
  O.G. nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției (abrogata prin L. nr.11/2024)
- abrogă art. 23 alin. (1)
  H.G. nr.525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (abrogat prin O.U.G. nr.13/2015)
- abrogă art. 10 și anexa nr. 2
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- abrogă art. 302
  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat prin O.U.G. nr.121/2023)
- modifică art. 3 lit. c), art. 127 lit. a), anexa nr. 6; abrogă art. 153
  O.U.G. nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
- abrogă art. 37 alin. (2)
  O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public
- abrogă art. 28 alin. (3)
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare (abrogata prin L. nr.199/2023)
  L. nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
  L. nr.69/2010 LEGEA responsabilității fiscal-bugetare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.279/2010 pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Modificată: L. nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
- modifică anexa nr. VII
  O.G. nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
- modifică numărul maxim de posturi prevăzut în cap. III lit. B
  L. nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- prevederile art. 20 alin. (6) și (7), ale art. 12 din anexa nr. II, cap.I lit. B și valoarea de referință sectorială nu se aplică în anul 2012
  D.C.C. nr.1.615/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. 11/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B "Reglementări specifice personalului didactic din învățământ" din anexa nr. II "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 "Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ" la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile din anexa nr. II cap. I lit. B art. 7 (termenul se împlinește la data de 24 martie 2012), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.615/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. 11/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B "Reglementări specifice personalului didactic din învățământ" din anexa nr. II "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 "Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ" la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
- anexa nr. II cap. I lit. B art. 7
Modificată: D.C.C. nr.685/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2} teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție"(termenul se împlinește la 24 august 2012) după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.685/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2} teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- art. 7 alin. (2) teza finală din anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție"
Modificată: O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- prevederile art. 21 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014
  L. nr.64/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
- introduce alin. (12)-(14) la art. 34
  L. nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică anexa nr. II
  L. nr.171/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- introduce art. 141 la anexa VII
  O.G. nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică anexa nr. II
  L. nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
- abrogă la 1 ianuarie 2016, art. 89 alin. (1) din anexa nr. VII
  O.G. nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
- modifică art. 34 alin. (5); abrogă art. 34 alin. (4)
  O.U.G. nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
- modifică numărul de posturi prevăzut la cap. III, lit. D din anexa nr. II
  L. nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- majorează cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în anexa nr.I — Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, capitolul II — Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare dinanexa nr. II — Familia ocupațională de funcții bugetare „învățământ”, anexa nr. IV — Familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură”, anexa nr. V — Familia ocupațională de funcții bugetare „Diplomație”, anexa nr. VI — Familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție”, anexa nr. VII — Familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și siguranță națională” și anexa nr. VIII — Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
  L. nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016
- modifică cap. III lit. C lit D din anexa nr. II
  O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 71
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și competează anexa nr. V
  O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- modifică anexa nr. III
  L. nr.193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
- introduce art. 191, art. 371; completeaza anexa nr. II
  O.U.G. nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 34 alin. (12) și (13); introduce alin. (121) și (131) la art. 34
  O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- prevederile art. 21 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018; prin excepție, prevederile art. 21 se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  L. nr.50/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. II
  L. nr.80/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. VI din O.U.G. nr. 80/2016 care modifica și completa art. 34
  L. nr.129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. I și II
Abrogată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Referită de: Decizie nr.5/2018 DECIZIA nr. 5 din 5 martie 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- anexa nr. VII capitolul II art. 20 alin. (1)
Vezi si: D.C.C. nr.318/2019 DECIZIA nr. 318 din 21 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII
Referită de: Decizie nr.21/2019 DECIZIA nr. 21 din 24 iunie 2019 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII — Familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, ordine publică și siguranță națională"
  Decizie nr.22/2020 DECIZIA nr. 22 din 14 septembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
Modificată: L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Duminică, 14 aprilie 2024, 01:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.