INFORMARE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în activitatea de soluționare a petițiilor și de acordare a audiențelor precum și de soluționare a cererilor privind liberul acces la informațiile de interes public

Identitate și date de contact ale operatorului

Camera Deputaților, având calitatea de operator de date cu caracter personal, își desfășoară activitatea în clădirea Palatului Parlamentului, cu sediul în str. Izvor, nr. 2-4, sect. 5, București.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale cu privire la soluționarea petițiilor, precum și a cererilor formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Camera Deputaților prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și ale Legii nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor.

Scopurile prelucrării

  • Soluționarea petițiilor (cererilor, sesizărilor, reclamațiilor și a propunerilor) scrise și, dacă este cazul, a aspectelor prezentate în cadrul audiențelor;
  • Întocmirea unui raport de activitate asupra petițiilor și a modului de soluționare, cu mențiuni referitoare la soluțiile autorităților publice la petițiile care le-au fost transmise spre soluționare, care va fi prezentat semestrial Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 213 din Regulamentul Camerei Deputaților;
  • Soluționarea cererilor formulate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  • Completarea Registrului pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;
  • Elaborarea și actualizarea unor baze de date cu petițiile sau cu solicitările de informații publice și modul în care acestea sunt soluționate.

Temei juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are ca temei juridic art.6, alin.( 1), litera (c) din RGPD – îndeplinirea obligațiilor legale pe care le are Camera Deputaților cuprinse în dispozițiile art. 51 din Constituția României, art.212-216 din Regulamentul Camerei Deputaților, Legea 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări de Legea 233/2002, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Categoriile de date cu caracter personal

  • Date de identificare și de contact: nume și prenume, adresă de domiciliu și/sau de corespondență, semnătură, adresă de email (dacă petiția/cererea este transmisă în format electronic);
  • Date relevante pentru problema supusă atenției/specificul cererii: informații personale de orice natură (date medicale, economice, sociale, culturale etc.) prezentate în obiectul petiției/cererii.

Refuzul de a furniza datele personale determină clasarea petiției sau a cererii de informații de interes public sau imposibilitatea de a analiza și soluționa respectivele sesizări/cereri.

Destinatari

În funcție de obiectul petiției/cererii de informații de interes public, la datele personale furnizate au acces membrii Camerei Deputaților, ai comisiilor parlamentare sesizate, precum și funcționarii publici parlamentari și angajații cu contract individual din cadrul serviciilor Camerei Deputaților. Petițiile și cererile de informații de interes public a căror soluționare nu intră în sfera de competență a Camerei Deputaților vor fi transmise autorităților sau instituțiilor publice care au atribuții în materie, urmând ca petiționarul sau persoana care solicită informații de interes public să fie înștiințat/ă despre aceasta.

Datele cu caracter personal cuprinse în pețiții și în cererile de informații de interes public nu vor fi transferate către o țară terță sau organizație internațională.

Perioada de stocare

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este conformă dispozițiilor din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Nomenclatorului arhivistic al Camerei Deputaților, astfel: petițiile sunt arhivate pentru o perioadă de 10 ani iar Registrele de evidență a petițiilor/audiențelor se arhivează pe o perioadă de 30 ani; cererile și răspunsurile formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și corespondența cu structurile Camerei Deputaților care furnizează informațiile solicitate se arhivează pe o perioadă de 10 ani iar Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public se arhivează pe o perioadă de 30 ani.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul de rectificare; dreptul de ștergere; dreptul de restricționare a prelucrării; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a fi informat în cazul încălcării securității datelor care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice; dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile prezentate în Regulamentul general privind protecția datelor.

Date de contact responsabil protecția datelor

Pentru solicitări cu privire la drepturile de mai sus și/sau pentru alte informații cu privire la prelucrarea datelor personale pe care ni le-ați furnizat, puteți transmite o cerere la adresa de e-mail: dpo@cdep.ro sau la adresa poștală: Palatul Parlamentului, Camera Deputaților, în atenția Responsabilului cu protecția datelor, Str. Izvor, Nr. 2-4, Sector 5, București.