INFORMARE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În atenția persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în vederea realizării accesului în clădirea Palatului Parlamentului

      Camera Deputaților, care își desfășoară activitatea în clădirea Palatului Parlamentului, cu sediul în str. Izvor, nr. 2-4, sect. 5, București, prelucrează date cu caracter personal ale vizitatorilor (turiștilor), cetățenilor care asistă la ședințele de plen sau invitaților, în vederea realizării accesului în clădirea Palatului Parlamentului. Prelucrarea se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE)2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

      Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul realizării accesului în clădire care se va face numai pe baza unui document de acces și cu respectarea condițiilor de securitate ale obiectivului, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 4 din 30 mai 2018 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului pentru aprobarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456/31.V.2018 și ale art. 6 alin (1) lit. c) din RGPD. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal are ca și consecință imposibilitatea realizării accesului.

      Documentele de acces se vor întocmi pe baza unui act de identitate valabil (C.I/B.I, pașaport). În cadrul procesului de eliberare a documentului de acces se prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate, cetățenia și fotografia din actul de identitate.

      De asemenea, vă informăm că în temeiul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, obiectivul Palatul Parlamentului este dotat cu sisteme de supraveghere video instalate atât în zona de acces în curtea Palatului Parlamentului, cât și în interiorul clădirii.

      Datele personale colectate vor putea fi accesate doar de personalul Camerei Deputaților cu atribuții în vederea realizării accesului în clădirea Palatului Parlamentului și nu vor fi dezvăluite terților, excepție făcând cele solicitate de autoritățile competente care au acest drept prevăzut in actele normative în vigoare.

      Conform dispozițiilor din Hotărârea nr. 4 din 30 mai 2018 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, datele cu caracter personal obținute pentru evidența proprie vor fi păstrate pentru o perioadă de șase luni urmând ca după acest interval să fie șterse; documentele de acces vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 zile după care vor fi distruse; înregistrările video obținute prin intermediul sistemului tehnic integrat de securitate se vor păstra pentru o durată de 30 zile după care vor fi șterse, excepție făcând cele necesare în analiza unor evenimente ce perturbă ordinea și securitatea la Palatul Parlamentului sau solicitate de autoritățile competente, în condițiile legii.

      Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a fi informat în cazul încălcării securității datelor care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, drepturi care pot fi exercitate în condițiile prevăzute în RGPD.

      Pentru orice solicitare cu privire la aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: dpo@cdep.ro sau la adresa poștală: Palatul Parlamentului, Camera Deputaților, în atenția Responsabilului cu protecția datelor, Str. Izvor, Nr. 2-4, Sector 5, București.