Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Organizare și funcționare > Procedura legislativă Versiunea pentru printare
 [ < înapoi ]
Procedura legislativă

Parlamentul României adoptă legi, moțiuni și hotărâri. Legile sunt legi constituționale (prin care se modifică Constituția), legi organice și legi ordinare.

Etapele principale ale procedurii legislative sunt: inițiativa legislativă, sesizarea Camerelor, examinarea proiectelor de lege în comisii parlamentare, dezbaterea în ședințe plenare, votul, controlul constituționalității legilor înainte de promulgare și promulgarea acestora de către Președintele României. În condițiile prevăzute de Regulament, Camera Deputaților poate adopta proiecte de legi și propuneri legislative în procedură obișnuită sau în procedură de urgență.

INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ

Inițiativa legislativă aparține Guvernului, deputaților, senatorilor, precum și unui număr de 100.000 de cetățeni cu drept de vot, în condițiile prevăzute de Constituție.

SESIZAREA CAMERELOR

În temeiul art.75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților se pronunță în calitate de primă Cameră sesizată asupra proiectelor de legi și propunerilor legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestora, precum și asupra anumitor proiecte de legi organice, enumerate expres și limitativ de Constituție. Pentru proiectele de legi și propunerile legislative de nivelul legilor ordinare, altele decât cele care privesc tratatele, acordurile internaționale și măsurile legislative ce rezultă din aplicarea acestora , precum și pentru proiectele de legi organice, altele decât cele prevăzute de art.75 alin.(1) din Constituție, Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră decizională.

Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată se pronunță în termen de 45 de zile; pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile, iar pentru legile de aprobare a ordonanțelor de urgență de 30 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate și se trimit Senatului în vederea dezbaterii și adoptării.

DEZBATEREA ÎN COMISII PARLAMENTARE

Proiectele de legi sau propunerile legislative se supun dezbaterii Camerei Deputaților cu avizul Consiliului Legislativ. După primirea și înregistrarea acestora, Biroul permanent al Camerei le distribuie parlamentarilor și le trimite comisiilor permanente pentru examinarea în fond sau pentru avizare.

După primirea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative, deputații, grupurile parlamentare și Guvernul pot face amendamente motivate în scris la proiectele sau propunerile legislative respective, potrivit regulamentului Camerei, iar acestea se supun examinării comisiilor competente.

Comisia permanentă sesizată în fond întocmește un raport care va propune adoptarea, adoptarea cu modificări sau respingerea proiectului de lege sau a propunerii legislative examinate și va cuprinde amendamentele admise și amendamentele respinse. Raportul se referă și la avizele celorlalte comisii, avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, precum și la alte avize, dacă este cazul.

Raportul întocmit de comisia sesizată în fond se difuzează de către Biroul permanent membrilor Camerei și Guvernului.

Proiectele de lege și propunerile legislative, pentru care s-a întocmit un raport din partea comisiei sesizate în fond, se înscriu pe ordinea de zi a Camerei.

DEZBATEREA ÎN PLEN

După aprobarea ordinii de zi de către Cameră, proiectele de lege și propunerile legislative se supun dezbaterii și adoptării, în succesiunea în care ele au fost înscrise în ordinea de zi.

Derularea procedurii legislative în plenul Camerei comportă o dezbatere generală asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative și o dezbatere pe articole dacă în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Dezbaterea generală este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au condus la promovarea inițiativei legislative. Intervenția inițiatorului este urmată de prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond. Raportul este prezentat de președintele comisiei sau de un raportor desemnat de aceasta. După prezentarea raportului, președintele de ședință dă cuvântul deputaților, în ordinea înscrierii lor la cuvânt. Inițiatorul proiectului sau al propunerii legislative, președintele comisiei sesizate în fond sau raportorul acesteia au dreptul să ia cuvântul înainte de închiderea dezbaterii generale.

În faza dezbaterilor generale, nu pot fi propuse amendamente. Dacă în raportul comisiei se propune respingerea inițiativei legislative, după încheierea dezbaterii generale președintele de ședință supune votului Camerei inițiativa, sau votul poate fi dat și într-o ședință specială de vot.

Dacă în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse, Camera trece la dezbaterea pe articole a inițiativei legislative.

La discutarea articolelor pot lua cuvântul: deputații, reprezentantul Guvernului sau al inițiatorului și raportorul comisiei sesizate în fond. În luările de cuvânt, pot fi făcute doar amendamente ce privesc probleme de corelare tehnico-legislativă, gramaticale sau lingvistice.

Discutarea articolelor începe cu amendamentele depuse la comisii, admise și respinse. În cazul în care amendamentele au consecințe importante asupra proiectului de lege sau propunerii legislative, președintele de ședință poate hotărî trimiterea textelor în discuție comisiilor sesizate în fond. Inițiatorul amendamentului și reprezentantul Guvernului au dreptul să fie ascultați în cadrul comisiei.

Camera se pronunță prin vot distinct asupra fiecărui amendament, cu votul majorității deputaților prezenți.

VOTAREA PROIECTULUI DE LEGE

Dacă există cvorum legal, proiectul de lege sau propunerea legislativă în ansamblu se supune Camerei spre adoptare în forma rezultată din dezbaterea pe articole. Proiectele sau propunerile de revizuire a Constituției se adoptă cu majoritate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor fiecărei Camere. Legile organice se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere. Legile ordinare se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră.

Proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată se semnează de președintele acesteia.

Proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată se înaintează Senatului, în calitate de Cameră decizională, cu menționarea prevederilor care țin de competența decizională a Camerei Deputaților, dacă este cazul. Guvernul va fi înștiințat despre aceasta.

Legea adoptată de Camera Deputaților cu privire la care Senatul s-a pronunțat ca primă Cameră sesizată ori, după caz, în calitate de Cameră decizională pentru unele prevederi, semnată de președintele Camerei Deputaților și de președintele Senatului, se comunică, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depune la secretarul general al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Dacă legea este adoptată în procedură de urgență, termenul este de două zile.

După împlinirea termenelor de mai sus legea se trimite, sub semnătura președintelui Camerei Deputaților, Președintelui României în vederea promulgării.

CONTROLUL CONSTITUȚIONALITĂȚII LEGILOR ÎNAINTE DE PROMULGARE

Dacă se exercită dreptul de sesizare a Curții Constituționale potrivit art.146 lit.a) din Constituție cu privire la legea adoptată de Parlament, aceasta se trimite Curții Constituționale. În cazul în care Curtea declară neconstituționalitatea legii sau a unor prevederi ale acesteia, Camera Deputaților reexaminează legea sau prevederile respective, în vederea punerii lor de acord cu decizia Curții Constituționale, pe baza raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități va cuprinde propuneri pentru eliminarea sau modificarea prevederilor declarate neconstituționale prin decizia Curții Constituționale. Acesta se dezbate conform procedurii legislative obișnuite. Cu prilejul reexaminării, Camera Deputaților va efectua corelările tehnico-legislative necesare. Tratatul sau acordul internațional declarat ca fiind neconstituțional nu poate fi ratificat.

PROMULGAREA LEGILOR DE CĂTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

Reexaminarea legii de către Camera Deputaților, va avea loc în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de Camera Deputaților dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată. Cererea Președintelui României privind reexaminarea unei legi va fi examinată de comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă; aceasta va întocmi un raport în care va face propuneri cu privire la obiecțiile formulate în cererea de reexaminare. Raportul comisiei împreună cu cererea de reexaminare se supun dezbaterii Camerei Deputaților după regulile procedurii legislative

Promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

MEDIEREA

Prevederile privind medierea se aplică în cazul legilor constituționale, precum și al proiectelor de legi și propunerilor legislative în curs de legiferare, înregistrate înainte de adoptarea legii de revizuire a Constituției. Dacă una din Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, președinții Camerelor vor iniția, prin intermediul unei comisii paritare, procedura de mediere. Comisia de mediere încearcă eliminarea textelor aflate în divergență prin redactarea unei reglementări unitare a celor două Camere. Propunerile comisiei de mediere se înscriu într-un raport care este supus dezbaterii și adoptării celor două Camere, în ședințe separate. În cazul în care Camerele își însușesc raportul Comisiei de mediere, legea se trimite spre promulgare.

În cazul în care Comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la problemele aflate în divergență ori dacă una din Camere nu aprobă raportul Comisiei de mediere, în întregime sau parțial, textele aflate în divergență se supun dezbaterii în ședința comună a celor două Camere, potrivit regulamentului acestor ședințe.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 18 mai 2024, 20:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro