Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 23 - 24 aprilie 2012

Aprobată: 23.04.2012
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 24/2012 Solicitarea inițiatorului de retragere a Propunerii legislative privind declararea studiilor (Pl-x 24/2012).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 10/2012 I.PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 10/2012).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Format DOC
2. - Proiectul de Hotărâre privind demisia unui vicepreședinte al Camerei Deputaților (PH CD 11/2012) și propunerea privind alegerea unui nou vicepreședinte al Camerei Deputaților. -
3. Pl-x 229/2010 II.REEXAMINĂRI LA CEREREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

Lege privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 229/2010/2011) - lege ordinară
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică propun Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente.


Cameră decizională

3. - Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra scrisorii doamnei Laura Codruța Kövesi, procuror general la Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care se solicită formularea cererii de începere a urmăririi penale față de domnul Borbély Lászlo, deputat în Parlamentul României și fost ministru al Ministerului Mediului și Pădurilor.
Raport - Comisia juridică - distribuit - 23.04.2012
-
4. Pl-x 342/2010 III.LEGI ORGANICE
A. ADOPTĂRI

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 342/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004, în sensul eliminării prevederilor prin care se diminuează cuantumul sumei totale cuvenite pentru pensia privată cu penalitățile de transfer și comisioanele legale, precum și introducerea unui nou text care să prevadă ca suma totală cuvenită pentru pensia privată să nu poată fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, actualizată cu rata inflației în perioada cuprinsă între data plății și data ieșirii la pensie a participantului.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
4. Pl-x 39/2012 Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 (PL-x 39/2012) - lege ordinară
Comisia pentru politică externă, Comisia pentru buget, Comisia juridică

Termenul de depunere a raportului - 11.04.2012
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 2.04.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
16.05.2012,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
5. Pl-x 563/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) - h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor (PL-x 563/2011) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Stabilirea metodologiei de revizuire a pensiilor de serviciu, urmare deciziilor judecătorești de suspendare a aplicării H.G. nr.737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art.1 lit.c)-h) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu utilizarea la stabilirea cuantumului pensiilor revizuite, a veniturilor din adeverințele depuse de pensionari la casele teritoriale de pensii.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
5. Pl-x 95/2012 Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice (L 167/2012; PL-x 95/2012).
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comisiei de specialitate
6. Pl-x 33/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat (PL-x 33/2012) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea cadrului legal existent în vederea asigurării unui mecanism viabil de funcționare a administrării fondurilor de pensii private. Astfel, se are în vedere asigurarea evidenței contribuțiilor la fondurile de pensii administrate privat reținute și virate pentru categoriile de asigurați nou integrați în sistemul public de pensii, prin exercitarea rolului de instituție de evidență și de către casele sctoriale de pensii.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
6. Pl-x 82/2012 Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 82/2012) - lege organică - Adoptat de Senat -10.04.2012
Raport - Comisia juridică

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
7. Pl-x 467/2011 III. LEGI ORGANICE
B. RESPINGERI

Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 467/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel încât, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare să se utilizeze câștigul salarial brut sau net, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna respectivă.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
7. Pl-x 715/2010 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România (Pl-x 715/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.11.2010
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
8. Pl-x 292/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 292/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, intervențiile legislative preconizate având drept scop majorarea de la 126 la 168 de zile calendaristice, a concediului pentru sarcină și lăuzie, perioadele în care asiguratele beneficiază și de indemnizație de maternitate.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate propun RESPINGEREA propunerii legislative
.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
8. Pl-x 745/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 745/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 20.04.2012
Cameră decizională
9. Pl-x 559/2010 Propunerea legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române" (Pl-x 559/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.10.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 23.04.2012
Cameră decizională
9. Pl-x 409/2008 Propunerea legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului (Pl-x 409/2008) - lege organică
Obiect de reglementare:
Stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, astfel ca acele contracte care nu au fost anulate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă emisă până la data intrării în vigoare a acestei legi, să constituie titlu de proprietate valabil, cu deplină forță probantă în cadrul acțiunilor de revendicare, prezente și viitoare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
10. Pl-x 688/2010 Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate (Pl-x 688/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.11.2010
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.12.2010 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 20.04.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 321/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor (Pl-x 321/2009) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea unor dispoziții în domeniul circulației juridice a terenurilor, intervențiile legislative vizând recunoașterea valabilității înstrăinării terenurilor cu sau fără construcții, situate în intravilan sau extravilan, indiferent de destinația sau de întinderea lor, atât în formă autentică cât și atestată de avocat. Modificarea vizează art.2 alin.(1) din Titlul X al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare și Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
11. Pl-x 675/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 675/2011) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.04.2012
Cameră decizională

Prioritate legislativă
11. Pl-x 790/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 790/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, în sensul lărgirii bazei pentru care se acordă scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale pentru terenurile în suprafață de până la 5 ha indiferent de categoria la care acestea sunt încadrate.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
12. Pl-x 676/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 676/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.04.2012
Cameră decizională

Prioritate legislativă
12. Pl-x 544/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 544/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
13. Pl-x 673/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (PL-x 673/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.12.2011, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 5.03.2012 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 20.04.2012
Cameră decizională
13. Pl-x 819/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (Pl-x 819/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în sensul agravării răspunderii penale pentru anumite infracțiuni, precum și al stabilirii și sancționării unor contravenții.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
14. Pl-x 226/2011 Propunerea legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD - Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA (Pl-x 226/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.04.2012
Cameră decizională
14. Pl-x 746/2010 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII „Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 746/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Abrogarea dispozițiilor art.4 alin.(5) al Titlului XIII - Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, potrivit cărora: „expertizele extrajudiciare prezentate de către părți în cadrul proceselor funciare au aceeași valoare probantă ca și expertizele ordonate de către instanța de judecată, cu condiția ca acestea să fie efectuate de către experți autorizați de către Ministerul Justiției".
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
15. Pl-x 742/2011 Proiectul de Lege privind modificarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale (PL-x 742/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.04.2012
Cameră decizională
15. Pl-x 476/2011 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României (Pl-x 476/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Exploatarea resurselor minerale ale României, intervenția legislativă având ca scop, să acorde statului român o putere decizională mai mare decât cea pe care o are în prezent asupra resurselor minerale care îi aparțin. Respectiv, resursele minerale ale României - depozitele acestor resurse inclusiv cele rezultate în urma unei exploatări din trecut, cât și depozitele de steril și de deșeuri rezultate în urma procesului industrial, să fie gestionate, exploatate, valorificate numai în societăți mixte în care statul deține minim 50 % din acțiunile societății respective.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
16. Pl-x 555/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 555/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
16. Pl-x 262/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 262/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, în sensul exceptării terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală, republicată, de la interdicția trecerii din proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, în proprietatea privată a acestora.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
17. Pl-x 572/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (PL-x 572/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 533/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 533/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea lit.d) a alin.(1) al art.138 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenției, în scopul angajării răspunderii membrilor organelor de conducere ca urmare a nedepunerii documentelor contabile, apărând astfel o nouă formă de fraudă împotriva creditorilor adică refuzul pur și simplu sau mascat sub diferite forme de a depune documentele contabile ale societății intrate în insolvență.

Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
18. Pl-x 701/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (PL-x 701/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 797/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 797/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.3) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, în scopul introducerii și definirii unor termeni și expresii: „creanțe privilegiate" și „creanțe rezultate din livrări de produse, prestări servicii sau alte lucrări", precum și modificarea unor definiții deja existente, respectiv cea a „creanțelor garantate".
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
19. Pl-x 248/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 248/2008/2011)- lege organică - Respinsă de Senat cererea Președintelui României - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii) - distribuit - 29.11.2011, Raport comun înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legi, cu amendamente) - distribuit - 5.12.2011 și Raport comun înlocuitor suplimentar (menține raportul comun înlocuitor - Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 6.03.2012 și Raport comun înlocuitor suplimentar II (menține raportul comun înlocuitor suplimentar - Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii, cu amendamente) - distribuit - 19.04.2012
Cameră decizională
19. Pl-x 798/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.1), alin.(2), pct.e) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 798/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, în sensul ca, pentru debitorii aflați în procedură de lichidare administrativă, procedura insolvenței la cererea creditorilor să se deschidă doar după terminarea lichidării.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
20. Pl-x 740/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 740/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 28.03.2012
Cameră decizională
20. Pl-x 799/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 799/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.11, în sensul stabilirii unui drept exclusiv al lichidatorului numit potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, de a fi desemnat lichidator judiciar provizoriu, în care o procedură de lichidare voluntară sau lichidare generată de dizolvarea-sancțiune se transformă într-o procedură de lichidare judiciară (faliment), ca etapă a procedurii insolvenței.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
21. Pl-x 621/2010 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 621/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.10.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 178/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 628/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.10.2010
Cameră decizională


-
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 339/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2009
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 206/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Cameră decizională

Raport comun pentru cele 5 inițiative legislative - Comisia pentru industrii (Adoptarea PL-x 621/2010 și Respingerea Pl-x 178/2010, Pl-x 628/2010, PL-x 339/2009 și PL-x 206/2011) - distribuit - 29.03.2012

Retrimise la comisie pentru corelări tehnico-legislative - Termen - 25.04.2012 (Plen 18.04.2012)
21. Pl-x 800/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 800/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(1) al art.121) din Legea nr.85/200 privind procedura insolvenției, în sensul introducerii creanțelor privilegiate în ordinea de priorități, distinct de creanțele garantate.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
21. Pl-x 206/2011
Pl-x 339/2009
Pl-x 628/2010
Pl-x 178/2010
- Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 621/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.10.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 178/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2010
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 628/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.10.2010
Cameră decizională


-
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 339/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2009
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 206/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.04.2011
Cameră decizională

Raport comun pentru cele 5 inițiative legislative - Comisia pentru industrii (Adoptarea PL-x 621/2010 și Respingerea Pl-x 178/2010, Pl-x 628/2010, PL-x 339/2009 și PL-x 206/2011) - distribuit - 29.03.2012

Retrimise la comisie pentru corelări tehnico-legislative - Termen - 25.04.2012 (Plen 18.04.2012)
22. Pl-x 108/2011 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice (PL-x 108/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.03.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 27.10.2011 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.04.2012
Cameră decizională

Retrimis la comisie pentru raport suplimentar - Termen - 25.04.2012 (Plen 18.04.2012)
22. Pl-x 801/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 801/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea pct.(27) al art.3), din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenției, în sensul asigurării unei bune funcționări a activității practicienilor în insolvență din România și eliminării tuturor firmelor neperformante care îngreunează circuitul financiar și economic.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
23. Pl-x 677/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare (PL-x 677/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
23. Pl-x 802/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 802/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(2) al art.19), din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenției, în sensul punerii în acord a dispozițiilor legii cu reglementarea profesiei de practician în insolvență. În ceea ce privește denumirea sumei cuvenite practicianului în insolvență pentru prestarea serviciilor legate de calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar într-o procedură de insolvență deschisă împotriva unui debitor.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
24. Pl-x 669/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia (PL-x 669/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
24. Pl-x 803/2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 803/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(3) al art.31) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenției, în scopul conexării din oficiu de către judecătorul silvic, la data înregistrării a cererii unui creditor la dosarul de insolvență deja existent pe rolul instanței.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
25. Pl-x 646/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (PL-x 646/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
25. Pl-x 580/2010 Propunerea legislativă pentru instituirea impozitului anual asupra averii (Pl-x 580/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea, precum și modul de calcul și de plată a impozitului anual asupra averii persoanelor fizice rezidente pentru bunurile și veniturile deținute, respectiv realizate în țară și în străinătate a căror valoare cumulată depășește 500.000 euro, precum și asupra averii persoanelor fizice nerezidente pentru bunurile și veniturile deținute, respectiv realizate în România a căror valoare cumulată depășește 500.000 euro.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
26. Pl-x 558/2011 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale (PL-x 558/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 12.04.2012
Cameră decizională
26. Pl-x 574/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite (PL-x 574/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.12/1990, în sensul incriminării distribuirii și/sau vânzării produselor din alcool sau tutun fără timbru fiscal emis de Ministerul Finanțelor Publice. Totodată, se propune incriminarea faptei prevăzute la art.2 alin.(1) lit.o) care, în prezent, constituie contravenție.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
27. Pl-x 211/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 211/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 16.09.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 17.04.2012
Cameră decizională
27. Pl-x 593/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 593/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea dispozițiilor art.70 alin.(1) din OUG nr.105/2001, în sensul schimbării regimului sancționator pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, propunându-se ca intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat să constituie contravenție (și nu infracțiune, cum este în prezent) sancționată doar cu amendă contravențională de la 500 la 1000 lei sau 10 zile muncă în folosul comunității (în loc de închisoare de la 3 luni la 2 ani, cum este în prezent).
Comisia juridică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
28. Pl-x 771/2011 Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Române (PL-x 771/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.04.2012
Cameră decizională
28. Pl-x 494/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 (PL-x 494/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 cu un nou articol, art.35 1 , potrivit căruia președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor și confederațiilor sindicale la societățile cu capital majoritar de stat sunt incompatibili cu funcția de administrator, acționar majoritar la o societate comercială care derulează contracte cu societatea la care dețin funcțiile sindicale respective.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
29. Pl-x 619/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.02.2011 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.04.2012
Cameră decizională
29. Pl-x 845/2010 Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 845/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea unei noi reglementări în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, urmând ca actul normativ care reglementează în prezent acest domeniu - Legea nr.217/2003 să fie abrogat.
Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
30. Pl-x 635/2011 Propunerea legislativă privind instituirea Premiului „Ambasadorii anului" (Pl-x 635/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
30. Pl-x 846/2010 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 846/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în sensul stabilirii principiilor în baza cărora se realizează protecția și promovarea drepturilor victimelor violenței în familie, precum și a instituirii unor noi măsuri de protecție a acestora, respectiv ordinul de protecție și ordinul de restricție.
Comisia juridică și Comisia pentru egalitatea de șanse propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
31. Pl-x 637/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 637/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
31. Pl-x 559/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor (Pl-x 559/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii sindicatelor nr.54/2003. În prezent, prin unele contracte colective de muncă încheiate la nivel de unitate, părțile contractante convin, printr-o clauză expresă, plata unei contribuții lunare de către salariații, alții decât membrii de sindicat, pentru desfășurarea negocierilor colective. Prezenta propunere legislativă urmărește eliminarea acestui abuz.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
32. Pl-x 638/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 638/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
32. Pl-x 585/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 585/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.10 din Legea nr.7/2006, cu unou alineat, alin.(1 1 ), în care se propune ca funcționarul public parlamentar să nu se afle în situație de incompatibilitate dacă a fost desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor în vigoare.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
33. Pl-x 686/2011 Propunerea legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl-x 686/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
33. Pl-x 608/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 608/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006, în sensul ca și funcționarilor publici din cadrul Consiliului Legislativ să li se aplice dispozițiile art.69 potrivit cărora în cazul pensionării, raportul de serviciu încetează de drept la data comunicării deciziei de pensionare și nu la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, ca în prezent.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
34. Pl-x 747/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 747/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
34. Pl-x 606/2011 Propunerea legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale (Pl-x 606/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Instituirea unor măsuri pentru combaterea sărăciei extreme și pentru prevenirea unei catastrofe sociale cu scopul de a proteja viața și demnitatea umană. Aceste măsuri constau în suspendarea pe o perioadă de 3 ani a obligațiilor ce decurg din contractele de credit pentru consumatori încheiate de cetățenii români cu instituțiile de credit din România, precum și suspendarea executării silite împotriva consumatorilor, tot pe o perioadă de 3 ani, măsuri ce vor fi aplicate cetățenilor aflați în situația de sărăcie extremă.
Comisia pentru buget și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
35. Pl-x 749/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 749/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
35. Pl-x 220/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (PL-x 220/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, în scopul completării cadrului legislativ referitor la desfășurarea activităților cu caracter pornografic și al impunerii unor măsuri de reglementare și control în ceea ce privește modalitățile de acces la materialele pornografice disponibile prin intermediul sistemelor informatice.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: - (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
36. Pl-x 750/2011 Proiectul de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului (PL-x 750/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
36. Pl-x 340/2008 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 340/2008) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, în sensul că terenurile aparținând formelor asociative pot fi înstrăinate către persoanele fizice sau juridice române, cu drept de preemțiune în favoarea statului român, prin Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA.
Comisia pentru agricultură și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
37. Pl-x 255/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 255/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 3.06.2011 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 22.12.2011
Cameră decizională
37. Pl-x 9/2012 IV.LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 (PL-x 9/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Luarea măsurilor de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală aprobat prin OUG nr.51/2006, în sensul ca începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, statul să nu mai acorde subvenții de la bugetul de stat prin programul mai sus menționat.
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
38. Pl-x 756/2011 Proiectul de Lege privind prevenirea violenței și abuzurilor sexuale asupra minorului (PL-x 756/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.01.2012
Cameră decizională
38. Pl-x 4/2012 Proiectul de Lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 4/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și autorizarea efectuării plății cotizației, în cuantum de 1000 euro/an. Plata se va face de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Curții Constituționale.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 1.02.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
16.03.2012,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
39. Pl-x 763/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 763/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.02.2012
Cameră decizională
39. Pl-x 23/2012 Proiectul de Lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 23/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și autorizarea efectuării plății cotizației anuale, în cuantum de 5000 euro/an. Plata se va face de la bugetul de stat prin bugetul anual aprobat Consiliului Superior al Magistraturii.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 8.02.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
23 .03 .2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
40. Pl-x 781/2011 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 (PL-x 781/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010. Principalele beneficii ale aplicării acestui acord sunt: - deschiderea pieței serviciilor pentru exporturile europene cu asumarea de către Republica Coreea a unor angajamente mai mari decât cele oferite în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului sau altor parteneri de Acord de Comerț Liber;
- o mai mare protecție pentru produsele acoperite de „indicații geografice", inclusiv pentru vinuri românești;
- o mai mare apropiere a legislației coreene pentru domeniul regulilor, drepturile de proprietate intelectuală, transparență, de cele comunitare.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 22.12.2011; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
6.03.2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
40. Pl-x 713/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 713/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.02.2012
Cameră decizională
41. Pl-x 372/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 372/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, în scopul eliminării interferenței executivului în chestiuni de competența puterii judecătorești.
Comisia juridică propune ADOPTAREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
41. Pl-x 753/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată (PL-x 753/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.02.2012
Cameră decizională
42. Pl-x 627/2009 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 627/2009) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, prin care se preconizează mărirea ternmenului de funcționare de la 3 ani la 5 ani pentru declararea de utilitate publică, precum și recunoașterea statutului de utilitate publică unei singure organizații aparținând aceleași minorități naționale.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului
: susține cu amendamente
Cameră decizională
42. Pl-x 649/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României (Pl-x 649/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.11.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.02.2012
Cameră decizională
43. Pl-x 613/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (Pl-x 613/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare: Modificarea și completarea Legii nr.137/2002, în sensul transmiterii cu titlu gratuit, cu prioritate, a unor bunuri materiale sau a unor active cu caracter social, aflate în patrimoniul societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, către autoritățile administrației publice locale, precum și către instituțiile publice și de cult sau vânzarea acestora către orice altă persoană fizică sau juridică interesată.
Comisia pentru politică economică propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
43. Pl-x 743/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale (PL-x 743/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.02.2012
Cameră decizională
44. Pl-x 8/2012 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici (PL-x 8/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență

Obiect de reglementare: Activitatea inspecției economico-financiare care se realizează la regiile autonome, societățile și companiile naționale, societățile comerciale la care statul sau unitatea administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar și la filialele acestora, precum și la alți operatori economici, indiferent de forma de proprietate pentru fundamentarea și justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: - (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
44. Pl-x 737/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (PL-x 737/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2012
Cameră decizională
45. Pl-x 28/2012 Proiectul de Lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv (PL-x 28/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Aprobarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv. Amendamentul propus prin Rezoluția nr.66-2 reprezintă o înțelegere internațională, care prin conținutul său, intră sub incidența Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus Parlamentului spre ratificare. Acesta elimină categoria de „directori executivi numiți" și stipulează că toți directorii executivi trebuie să fie aleși. Cu excepțiile ce sunt prezentate în continuare, alegerea, mandatul și statutul directorilor executivi aleși vor rămâne neschimbate.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 13.02.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.03.2012
,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
45. Pl-x 706/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură (PL-x 706/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2012
Cameră decizională
46. Pl-x 674/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (PL-x 674/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.7 din OG nr.75/2001, în sensul diferențierii termenului în care se radiază faptele și situațiile ce atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcție de gravitatea faptei săvârșite de către contribuabil.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
46. Pl-x 751/2011 Proiectul de Lege privind alocarea unui elicopter SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României (PL-x 751/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.02.2012
Cameră decizională
47. Pl-x 671/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (PL-x 671/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului.
Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
47. Pl-x 517/2011 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 517/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.09.2011
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2012
Cameră decizională
48. Pl-x 571/2011 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 571/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Crearea unui cadru legal pentru ca stabilirea nivelului contribuției, metodologiei de calcul, procedurii de raportare și celei de control și de sancționare, precum și destinației contribuției să se reglementeze prin Hotărâre de Guvern în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Comisia pentru sănătate propune Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
48. Pl-x 657/2011 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 657/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.11.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 29.02.2012
Cameră decizională
49. Pl-x 672/2011 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 672/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Virarea la bugetul de stat, cu titlul de venit, a unor sume datorate de operatorii în domeniul petrolier Fondului special pentru produse petroliere.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
49. Pl-x 13/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a) (Pl-x 13/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 1.03.2012
Cameră decizională
50. Pl-x 551/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 551/2011) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în sensul completării veniturilor proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR"-S.A. cu sume alocate de le bugetul de stat, care vor fi utilizate pentru suportarea cheltuielilor întreținerii și menținerii funcționalității infrastructurii feroviare.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
50. Pl-x 11/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 11/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 1.03.2012
Cameră decizională
51. Pl-x 203/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (PL-x 203/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
51. Pl-x 736/2011 Proiectul de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare (PL-x 736/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.03.2012
Cameră decizională
52. Pl-x 626/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere (PL-x 626/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere până la sfârșitul anului 2011, precum și modificarea OUG nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere, în contextul actual în care, pe de o parte, unii operatori economici prevăzuți în anexa la OUG nr.54/2002 nu mai sunt activi pe piața petrolieră iar, pe de altă parte, au apărut noi jucători pe piață.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
52. Pl-x 506/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 506/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.06.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2011 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 5.03.2012
Cameră decizională
53. Pl-x 165/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră (PL-x 165/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului instituțional și a modului de gestionare a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, urmărindu-se transpunerea în dreptul intern a noilor reglementări în domeniu prevăzute de Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
53. Pl-x 636/2011 Propunerea legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (Pl-x 636/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.03.2012
Cameră decizională
54. Pl-x 733/2011 Proiectul de Lege privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr.3/1974 (PL-x 733/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Abrogarea Legii presei din România nr.3 din 28 martie 1974, republicată.
Comisia juridică și Comisia pentru cultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: susține
Cameră decizională
54. Pl-x 583/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor (PL-x 583/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 6.03.2012
Cameră decizională
55. Pl-x 21/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 21/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 6.03.2012
Cameră decizională
55. Pl-x 3/2012 Proiectul de Lege privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene (PL-x 3/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Proiectul de lege cuprinde dispoziții care permit, în primul rând, informarea Parlamentului în legătură cu evoluțiile înregistrate la nivelul procesului decizional al Uniunii Europene. Parlamentul poate solicita Guvernului informații extinse privind proiectele de acte legislative aflate în curs de negociere la nivelul instituțiilor europene. Propunerile de modificare a proiectului de lege sunt în acord cu tendința actuală din Uniunea Europeană, de consolidare a rolului parlamentelor naționale în afacerile europene.
Comisia juridică și Comisia pentru afaceri europene propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 1.02.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 16.03.2012 -
prelungit până la 31.03.2012 (plen 12.03.2012), potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
56. Pl-x 683/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 683/2011) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.03.2012
Cameră decizională
56. Pl-x 30/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x 30/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002, în sensul corelării dispozițiilor acesteia cu prevederile dreptului intern și internațional. Sunt introduse o serie de principii generale cu privire la drepturile persoanelor internate în unități de psihiatrie, se acordă posibilitatea organizațiilor neguvernamentale de a avea acces în toate unitățile de psihiatrie pe baza unei autorizații, se modifică dispozițiile privind procedura de judecată și procedura verificării periodice a situației bolnavului.
Comisia juridică și Comisia pentru sănătate propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
57. Pl-x 30/2012 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București la 12 octombrie 2011 (PL-x 30/2012) - lege ordinară
Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 12.03.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
25 .04 .2012, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
57. Pl-x 741/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (PL-x 741/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.03.2012
Cameră decizională
58. Pl-x 208/2011 Propunerea legislativă privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice (Pl-x 208/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare: Înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice în sensul stabilirii regimului juridic al documentelor în formă electronică, ce conțin date privind operațiunile economice de scimb sau vânzare de bunuri sau servicii între persoane care emit și primesc facturi, bonuri fiscale sau chitanțe în formă electronică.
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică propun ADOPTAREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
58. Pl-x 711/2011 Proiectul de Lege privind transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor (PL-x 711/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.03.2012
Cameră decizională
59. Pl-x 760/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 760/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea cu un nou alineat a art.42 din Legea nr. 329/2009, în sensul posibilității producătorilor agricoli de a achiziționa tractoare noi de 300 cp sau mașini agricole autopropulsate, în schimbul predării spre casare a cel mult 10 tractoare sau mașini agricole autopropulsate uzate.
Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA propunerii legislative

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
59. Pl-x 16/2012 Propunerea legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (Pl-x 16/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.03.2012
Cameră decizională
60. Pl-x 32/2012 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (PL-x 32/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(3) al art.1 din OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., modificare ce are în vedere, așa cum se arată în Nota de fundamentare, înființarea direcțiilor regionale în construcții prin comasarea inspectoratelor județene în construcții, pe structura regiunilor de dezvoltare.
Comisia pentru administrație publică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: - (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
60. Pl-x 17/2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 17/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.03.2012
Cameră decizională
61. Pl-x 757/2011 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 757/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.03.2012
Cameră decizională
61. Pl-x 38/2012 Proiectul de Lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția Nr.131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 (PL-x 38/2012) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția Nr.131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. După adoptarea/acceptarea amendamentului de către toate statele membre, prin redenominarea în EUR a unității cont a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN), România va efectua plățile aferente obligațiilor sale cu privire la majorarea capitalului autorizat în euro, înlăturându-se astfel riscul cursul de schimb DST/EUR.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 20.03.2012; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 3.05
.2012,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
62. Pl-x 12/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 12/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 19.03.2012
Cameră decizională
62. Pl-x 202/2011 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (PL-x 202/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OG nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului, urmărind acordarea dreptului de practică limitată absolvenților cu diplomă de licență ai facultății de medicină, începând cu promoția 2005, care nu au promovat examenul de rezidențiat.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
63. Pl-x 612/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.32 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar (Pl-x 612/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.03.2012
Cameră decizională
63. Pl-x 630/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice (PL-x 630/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice, în scopul instituirii unor norme prin care să se asigure protejarea persoanei împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, dar și al asigurării desfășurării activităților legitime ale structurilor/unităților Ministerului Administrației și Intenelor, pentru prevenirea, cercetarea și combaterea infracțiunilor, precum și pentru menținerea și asigurarea ordinii publice.
Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului:
- (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
64. Pl-x 468/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 468/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
64. Pl-x 541/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului (PL-x 541/2009) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Proiectul de lege reglementează organizarea și funcționarea celor trei forme de rezidențiat: pe locuri, pe post și cu timp parțial. Sunt înlăturate deficiențele, nemulțumirile și discriminările create de precedentul act normativ - Ordonanța Guvernului nr.12/2008. Se elimină cauzele lipsei specialiștilor din unitățile sanitare publice și se creează condițiile asigurării asistenței medicale de bună calitate a populației.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: - (inițiator: Guvernul)
Cameră decizională
65. Pl-x 469/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (Pl-x 469/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
65. Pl-x 436/2011 IV. LEGI ORDINARE
B. RESPINGERI

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 436/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea alineatului (1) al articolului 44 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.588/2007.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
66. Pl-x 478/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 478/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
66. Pl-x 273/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 273/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, astfel încât persoana angajată de către asociația de proprietari în funcția de administrator de imobile, trebuie să fie absolventul unui curs de calificare/perfecționare/specializare pentru această funcție. În situația în care administratorii nu au urmat astfel de cursuri, vor fi obligați să îndeplinească această condiție în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei inițiative legislative.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
67. Pl-x 434/2011 Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (Pl-x 434/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Transformarea cazărmilor, terenurilor și unităților aferente acestora, care sunt dezafectate și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al unităților administrativ- teritoriale în a căror rază teritoriale sunt situate și în administrarea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, respectiv a consiliilor locale ale municipiului București, după caz, la solicitarea acestora.

Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
67. Pl-x 438/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998 (Pl-x 438/2011) - lege organică - Respinsă de Senat -14.06.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.10.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
68. Pl-x 76/2011 Proiectul de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare (PL-x 76/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare, pentru a se asigura un venit minim de trai persoanelor care au lucrat în gospodării individuale.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
68. Pl-x 335/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 335/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.10.2011
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 27.03.2012) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
69. Pl-x 441/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (Pl-x 441/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Amendarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, în sensul că, în cazul primirii de noi membri în asociațiile înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor, să nu mai fie obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal de către noii membri.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
69. Pl-x 474/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 474/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2011
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.03.2012
Cameră decizională
70. Pl-x 480/2011 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3 alin.(6) (Pl-x 480/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, prin includerea și a altor persoane juridice (cum sunt societățile comerciale) în rândul furnizorilor și al beneficiarilor garanțiilor financiare.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
70. Pl-x 36/2012 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 36/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 3.04.2012
Cameră decizională
71. Pl-x 482/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (Pl-x 482/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, în sensul emiterii unor emisiuni de obligațiuni de stat. Aceste emisiuni vor fi distribuite personalului plătit din fonduri publice ale căror venituri au suferit reducerea cu 25% în perioada 1 iulie 2010- 31 decembrie 2010. Valoarea unui asemenea certificat fiind de 100 lei.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
71. Pl-x 249/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (Pl-x 249/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.04.2009
Raport - Comisia pentru industrii
(Respingere) - distribuit - 3.04.2012
Cameră decizională
72. Pl-x 769/2010 Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (PL-x 769/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului juridic general pentru identificarea, documentarea, cercetarea, protejarea, conservarea, transmiterea și revitalizarea elementelor patrimoniului cultural imaterial, ca factor de coeziune socială și de dezvoltare economică.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
72. Pl-x 710/2011 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România (PL-x 710/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.04.2012
Cameră decizională
73. Pl-x 229/2011 Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși" (Pl-x 229/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Înființarea la Târgu-Jiu a unui muzeu național dedicat maestrului Constantin Brâncuși. Conform inițiatorului, muzeul, instituție fără personalitate juridică, finanțat din bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național ar urma să fie organizat într-o clădire pusă la dispoziție de autoritățile locale, unde vor fi expuse lucrările preluate de la muzeele din Craiova și București.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
73. Pl-x 645/2009 Propunerea legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naționale (Pl-x 645/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2009
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 6.04.2012
Cameră decizională
74. Pl-x 484/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu (Pl-x 484/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.9 din OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006, cu un nou alineat, alin.(3), potrivit căruia o cotă de 50 % din veniturile încasate lunar la Fondul pentru Mediu se va transfera, luna următoare celei în care s-a încasat, consiliilor județene ale județelor în care aceste sume au fost colectate.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
74. Pl-x 479/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 479/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
75. Pl-x 391/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii (Pl-x 391/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Amendarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, vizând printre altele:
- instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, aflate în stare de dificultate;
- administrarea de către Ministerul Finanțelor Publice a schemei de ajutor de stat instituită în favoarea IMM-urilor din industria berii;
- compatibilizarea Legii nr.88/2010 cu prevederile Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
75. Pl-x 151/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 151/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2010
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
76. Pl-x 479/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 479/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în sensul exceptării „informațiilor din dosarele penale aflate în faza de urmărire penală sau pe rol în instanțele de judecată" din categoria informațiilor de interes public.
Comisia pentru cultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
76. Pl-x 653/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 și art.14 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință (Pl-x 653/2009) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2009
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
77. Pl-x 610/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 610/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.82/2006, în sensul includerii în categoria beneficiarilor acestui act normativ și a militarilor în termen care au suferit accidente în timpul și din cauza satisfacerii obligațiilor militare.
Comisia pentru apărare propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
77. Pl-x 755/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (PL-x 755/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
78. Pl-x 596/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 596/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.30 alin.(3) lit.b) din Legea nr.248/2005, în sensul creării posibilității ieșirii din România a cetățenilor români minori, pentru a participa la concursuri sau studii oficiale doar în baza unei dovezi în care însoțitorul va specifica perioada de desfășurare a concursului, sau, după caz, a studiilor, statul în care se va desfășura respectivul concurs/studiu, fără a mai fi necesară dovada acordului părinților.
Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA proiectului de lege.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
78. Pl-x 688/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (Pl-x 688/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.11.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
79. Pl-x 369/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 369/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OG nr.75/2001, în sensul precizării unor aspecte privind emiterea, obligativitatea prezentării către diferite instituții și termenul de valabilitate al cazierului fiscal.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
79. Pl-x 111/2011 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.36 din Legea concurenței nr.21/1996 (Pl-x 111/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.03.2011
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.04.2012
Cameră decizională
80. Pl-x 605/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 605/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Reducerea cotei de TVA aplicabilă bazei de impozitare pentru operațiunile de livrare a medicamentelor de uz uman și veterinar de la 9% cât este în prezent la 5%.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
80. Pl-x 746/2011 Proiectul de Lege privind modificarea Decretului - Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație (PL-x 746/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.04.2012
Cameră decizională
81. Pl-x 472/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 16ąČ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (Pl-x 472/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea alineatului (8) al articolului 16 12 din OUG nr.5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr.245/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât plata ajutorului de încălzire să se efectueze o singură dată, până la 31 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
81. Pl-x 623/2008 Propunerea legislativă pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți (Pl-x 623/2008) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2008
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 17.04.2012
Cameră decizională
82. Pl-x 523/2011 Propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I - IV, și gimnazial (Pl-x 523/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea unei ținute vestimentare obligatorii pentru elevii din învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial, clasele V-VIII, care să fie reprezentativă, în funcție de zonă, tradiție, profil, având ca scop eliminarea oricărei forme de discriminare între elevi.
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
82. Pl-x 18/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment (Pl-x 18/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 17.04.2012
Cameră decizională
83. Pl-x 112/2011 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 112/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea alin.(1) al art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, în sensul introducerii unor norme care să prevadă că proiectele de legi și de ordonanțe de urgență inițiate, respectiv adoptate de Guvern, trebuie însoțite de proiectele normelor de aplicare.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
83. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
84. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
84. Pl-x 602/2011 Propunerea legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești (Pl-x 602/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești. Așa cum se precizează în expunerea de motive, propunerea legislativă vizează instituirea categoriei experților stenografi judiciari și includerea profesiei de stenograf în categoria profesiilor conexe actului de justiție.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
85. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
85. Pl-x 491/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (Pl-x 491/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, în sensul extinderii categoriilor de persoane care pot beneficia de programele reglementate prin actul normativ. Se urmărește includerea, în categoria persoanelor beneficiare, pe lângă tinerii în vârstă de până la 35 de ani și a altor categorii sociale cum sunt: pensionarii, pensionarii de boală și persoanele care au depășit perioada de acordare a șomajului prin care nu și-au găsit un loc de muncă.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
86. Pl-x 472/2011 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Produse Aromatice și de Sinteză (Pl-x 472/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Produse Aromatice și de Sinteză, ca instituție publică în subordinea Ministerului Sănătății, cu atribuții în gestionarea producției, importului, distribuției și utilizării produselor aromatice sau de sinteză.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
87. Pl-x 234/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Pl-x 234/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Cmpletarea art.47 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, intervențiile legislative vizând acordarea administratorului drumului a posibilității construirii de panouri de publicitate turistică, pe care să le concesioneze sau închiriere, în condițiile legii.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
88. Pl-x 126/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii de aprobare a Ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 126/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Abrogarea alin.(2) al art.21 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
89. Pl-x 598/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (Pl-x 598/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.29 alin.(2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, intervenția legislativă vizând ca norma să cuprindă "și sfera lucrărilor de infrastructură, precum și reglementarea clară a cazurilor în care solicitarea certificatului de urbanism este facultativă".
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
90. Pl-x 387/2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată (Pl-x 387/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, în sensul definirii noțiunii de clientelă, precum și al modificării condițiilor răspunderii contravenționale.
Comisia pentru buget și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Punct de vedere al Guvernului: nu susține
Cameră decizională
91. Pl-x 713/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile (PL-x 713/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea unor interdicții permanente cu privire la achizionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile, cu excepția metalelor prețioase, a bateriilor și a acumulatorilor uzați pentru autovehicule, în scopul prevenirii sustragerilor și distrugerii de echipamente, utilaje, rețele electrice, de telefonie și de cale ferată. Se exceptează de la această interdicție,"metale neferoase, aliajele acestora și deșeurile neferoase reciclabile rezultate din dezafectări gospodărești în limita a 50 de Kg/an.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA proiectului de lege.


Punct de vedere al Guvernului: susține cu amendamente
Cameră decizională
92. PHCD 53/2010 Vot final amânat

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților. (PHCD 53/2010)
Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți
-
93. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru verificarea modului de utilizare de către Guvern, a sumelor încasate din taxa de primă înmatriculare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 1 iulie 2008.

Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în ședința Camerei Deputaților din 4.11.2008 și a rămas pe ordinea de zi pentru votul final.
Propunerile privind componența numerică și nominală prezentate în legislatura precedentă nu mai sunt corespunzătoare componenței nominale și configurației politice actuale ale Camerei Deputaților.
Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propuneri pentru componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia (BP + CLGP din 2.02.2009)
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 februarie 2023, 3:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro