Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E-s COM(2015)10 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2015)12 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII: Utilizarea optimă a flexibilității prevăzute în normele existente ale Pactului de stabilitate și creștere Procedura finalizata
3. BPI-15/E-s COM(2015)45 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
4. BPI-16/E-s COM(2015)46 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor Procedura finalizata
5. BPI-21/E SWD(2015)42 - DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Raportul de țară al României pentru 2015 Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice Procedura finalizata
6. BPI-27/E COM(2015)80 - PACHET PRIVIND UNIUNEA ENERGETICĂ COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice Procedura finalizata
7. BPI-28/E COM(2015)81 - PACHETUL „UNIUNEA ENERGIEI” COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020 Procedura finalizata
8. BPI-30/E COM(2015)100 - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii Procedura finalizata
9. BPI-29/E COM(2015)82 - PACHET PRIVIND UNIUNEA ENERGETICĂ COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 Procedura finalizata
10. BPI-31/E COM(2015)63 - CARTE VERDE Crearea unei uniuni a piețelor de capital Procedura finalizata
11. BPI-32/E COM(2015)44 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 Procedura finalizata
12. BPI-33/E JOIN(2015)6 - DOCUMENT COMUN DE CONSULTARE Către o nouă politică europeană de vecinătate Procedura finalizata
13. BPI-36/E-s COM(2015)135 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal Procedura finalizata
14. BPI-37/E COM(2015)136 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și ilicite Procedura finalizata
15. BPI-39/E-s COM(2015)129 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de abrogare a Directivei 2003/48/CEE a Consiliului Procedura finalizata
16. BPI-40/E-s COM(2015)141 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015 Procedura finalizata
17. BPI-21/E COM(2015)85 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ ȘI EUROGROUP Semestrul european 2015: evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 Procedura finalizata
18. BPI-45/E-s COM(2015)177 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor Procedura in derulare
19. BPI-46/E COM(2015)185 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Agenda europeană privind securitatea Procedura finalizata
20. BPI-51/E COM(2015)272 - Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2015 Procedura finalizata
21. BPI-52/E COM(2015)240 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O AGENDĂ EUROPEANĂ PRIVIND MIGRAȚIA Procedura finalizata
22. BPI-59/E COM(2015)216 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferare Procedura finalizata
23. BPI-62/E COM(2015)285 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 - 2020) Procedura finalizata
24. BPI-66/E COM(2015)302 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie Procedura finalizata
25. BPI-74/E COM(2015)192 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategie privind piața unică digitală pentru Europa Procedura finalizata
26. BPI-75/E COM(2015)339 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Noi avantaje pentru consumatorii de energie Procedura finalizata
27. BPI-76/E COM(2015)340 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei Procedura finalizata
28. BPI-77/E-s COM(2015)341 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE Procedura finalizata
29. BPI-78/E COM(2015)361 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru Europa Procedura finalizata
30. BPI-60/E JOIN(2015)22 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU UE și ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic Procedura finalizata
31. BPI-97/E COM(2015)291 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) Procedura finalizata
32. BPI-68/E COM(2015)292 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) Procedura finalizata
33. BPI-101/E-s COM(2015)337 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu Procedura finalizata
34. BPI-102/E COM(2015)419 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Acțiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acțiuni umanitare eficace, bazate pe principii Procedura finalizata
35. BPI-115/E JOIN(2015)40 - Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu - Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE Procedura finalizata
36. BPI-116/E-s COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid Procedura finalizata
37. BPI-117/E COM(2015)451 - Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei Procedura finalizata
38. BPI-118/E-s COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE Procedura finalizata
39. BPI-119/E COM(2015)454 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil Procedura finalizata
40. BPI-125/E COM(2015)453 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Planul de acțiune al UE privind returnarea Procedura finalizata
41. BPI-144/E COM(2015)462 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă Procedura finalizata
42. BPI-158/E COM(2015)468 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital Procedura finalizata
43. BPI-162/E-s COM(2015)472 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 Procedura finalizata
44. BPI-163/E-s COM(2015)473 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții Procedura finalizata
45. BPI-169/E COM(2015)600 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetare Procedura finalizata
46. BPI-168/E COM(2015)497 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Comerț pentru toți Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă Procedura finalizata
47. BPI-170/E COM(2015)601 - Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euro Procedura finalizata
48. BPI-197/E COM(2015)550 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi Procedura finalizata
49. BPI-203/E COM(2015)572 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Starea uniunii energetice 2015 Procedura finalizata
50. BPI-204/E JOIN(2015)50 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Revizuirea politicii europene de vecinătate Procedura finalizata
51. BPI-205/E COM(2015)690 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Analiza anuală a creșterii pentru 2016 Consolidarea redresării și stimularea convergenței Procedura finalizata
52. BPI-206/E-s COM(2015)701 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 Procedura finalizata
53. BPI-207/E COM(2015)611 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia de extindere a UE Procedura finalizata
54. BPI-220/E COM(2015)614 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară Procedura finalizata
55. BPI-221/E-s COM(2015)595 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile Procedura finalizata
56. BPI-222/E-s COM(2015)596 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje Procedura finalizata
57. BPI-223/E-s COM(2015)594 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor Procedura finalizata
58. BPI-224/E-s COM(2015)593 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice Procedura finalizata
59. BPI-225/E-s COM(2015)750 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme Procedura finalizata
60. BPI-226/E COM(2015)626 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 10:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro