Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2013)837 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile Procedura finalizata
2. BPI-2/E-s COM(2013)853 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2013)918 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Programul „Aer curat pentru Europa” (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
4. BPI-4/E-s COM(2013)919 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2013)920 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
6. BPI-6/E-s COM(2013)937 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
7. BPI-7/E JOIN(2013)30 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Abordarea globală a UE în materie de conflicte și crize externe Procedura finalizata
8. BPI-8/E-s COM(2014)6 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
9. BPI-9/E COM(2014)14 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Pentru o renaștere industrială europeană Procedura finalizata
10. BPI-10/E COM(2014)25 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN O viziune a pieței interne a produselor industriale (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
11. BPI-11/E COM(2014)15 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 Procedura finalizata
12. BPI-12/E COM(2014)23 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN privind explorarea și extracția hidrocarburilor (cum ar fi gazele de șist) prin utilizarea fracturării hidraulice de mare volum (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
13. BPI-38/E-s COM(2014)40 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
14. BPI-39/E-s COM(2014)43 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
15. BPI-52/E COM(2014)130 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii Procedura finalizata
16. BPI-53/E COM(2014)144 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU, "Agenda Uniunii Europene pentru Rezumat Justiție pentru anul 2020" Procedura finalizata
17. BPI-54/E COM(2014)154 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR ”Realizarea unei Europe deschise și sigure” Procedura finalizata
18. BPI-55/E COM(2014)158 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN Un nou cadru pentru consolidarea statului de drept Procedura finalizata
19. BPI-79/E-s COM(2014)167 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (reformare) Procedura finalizata
20. BPI-78/E COM(2014)168 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN privind finanțarea pe termen lung a economiei europene {SWD(2014) 105 final} Procedura finalizata
21. BPI-69/E COM(2014)177 - COMUNICARE A COMISIEI privind inițiativa cetățenească europeană „Apa și salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!” Procedura finalizata
22. BPI-77/E COM(2014)199 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN privind politica UE în materie de returnare Procedura finalizata
23. BPI-89/E-s COM(2014)212 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
24. BPI-90/E-s COM(2014)213 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
25. BPI-91/E-s COM(2014)221 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
26. BPI-89/E COM(2014)209 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor Procedura finalizata
27. BPI-87/E COM(2014)210 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei Procedura finalizata
28. BPI-137/E COM(2014)179 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Plan de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană Procedura finalizata
29. BPI-138/E COM(2014)180 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului Procedura finalizata
30. BPI-139/E COM(2014)339 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a creșterii Procedura finalizata
31. BPI-140/E COM(2014)340 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale Procedura finalizata
32. BPI-141/E COM(2014)398 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Spre o economie circulară: un program „deșeuri zero” pentru Europa Procedura finalizata
33. BPI-142/E COM(2014)520 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Eficiența energetică și contribuția sa la securitatea energetică și cadrul pentru politica privind schimbările climatice și energia pentru 2030 Procedura finalizata
34. BPI-143/E-s COM(2014)397 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
35. BPI-144/E-s COM(2014)476 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
36. BPI-181/E-s COM(2014)556 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului Procedura finalizata
37. BPI-184/E-s COM(2014)465 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului Procedura finalizata
38. BPI-185/E-s COM(2014)557 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și bveterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente Procedura finalizata
39. BPI-186/E-s COM(2014)558 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind medicamentele de uz veterinar Procedura finalizata
40. BPI-187/E-s COM(2014)581 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră Procedura finalizata
41. BPI-205/E COM(2014)634 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Progresele înregistrate în ceea ce privește finalizarea pieței interne a energiei Procedura finalizata
42. BPI-224/E COM(2014)902 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Analiza anuală a creșterii pentru 2015 Procedura finalizata
43. BPI-225/E COM(2014)903 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Un Plan de investiții pentru Europa Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 3:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro