Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E PE(2013)2009/2212(INI) - Dreptul de anchetă al Parlamentului European Propunere adopatată de către Parlamentul European la 23 mai 2012, referitoare la un regulament al Parlamentului European privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, ECSC a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (2009/2212(INI)) Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2012)750 - COMUNICARE A COMISIEI Analiza anuală a creșterii pentru 2013 Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2012)669 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune Procedura finalizata
4. BPI-4/E COM(2012)744 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2012)777 - COMUNICARE A COMISIEI Proiect pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă Lansarea unei dezbateri la nivel european Procedura finalizata
6. BPI-6/E JOIN(2012)39 - Propunere comună de DECIZIE A CONSILIULUI privind modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate Procedura finalizata
7. BPI-7/E-s COM(2012)788 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
8. BPI-8/E-s COM(2012)776 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind raportarea evenimentelor de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 și de abrogare a Directivei nr. 2003/42/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
9. BPI-9/E-s COM(2013)18 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
10. BPI-45a/E-s COM(2013)26 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
11. BPI-45b/E-s COM(2013)27 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
12. BPI-45c/E-s COM(2013)28 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
13. BPI-45d/E-s COM(2013)29 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
14. BPI-45e/E-s COM(2013)30 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
15. BPI-45f/E-s COM(2013)31 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind siguranța feroviară (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
16. BPI-46/E-s COM(2013)40 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European Procedura finalizata
17. BPI-49/E-s COM(2013)42 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului Procedura finalizata
18. BPI-50a/E-s COM(2013)44 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
19. BPI-50b/E-s COM(2013)45 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
20. BPI-51/E-s COM(2013)48 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune Procedura finalizata
21. BPI-53/E-s COM(2013)71 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare Procedura finalizata
22. BPI-54/E-s COM(2013)78 - PACHETUL PRIVIND SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind siguranța produselor de consum și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
23. BPI-56/E COM(2013)83 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 2014-2020 Procedura finalizata
24. BPI-57/E-s COM(2013)102 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor Procedura finalizata
25. BPI-58/E-s COM(2013)106 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole Procedura finalizata
26. BPI-60a/E-s COM(2013)95 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene Procedura finalizata
27. BPI-60b/E-s COM(2013)96 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (EES) și a programului de înregistrare a călătorilor (RTP) Procedura finalizata
28. BPI-60c/E-s COM(2013)97 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului de înregistrare a călătorilor Procedura finalizata
29. BPI-61/E-s COM(2013)107 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a unui program de sprijin pentru supravegherea și urmărirea spațială Procedura finalizata
30. E 22/BPI-73/E COM(2013)126 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Pregătirea pentru alegerile europene din 2014: consolidarea în continuare a desfășurării eficiente și democratice a alegerilor Procedura finalizata
31. E 23-s/BPI-74/E-s COM(2013)130 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
32. E 24-s/BPI-75/E-s COM(2013)133 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere Procedura finalizata
33. E 25-s/BPI-76a/E-s COM(2013)145 - Propunere de modificare a propunerii Comisiei COM(2011) 607 /F2 de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului Procedura finalizata
34. E 25-s/BPI-76b/E-s COM(2013)146 - Propunere de Modificare a Propunerii Comisiei COM(2012) 496 REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului Procedura finalizata
35. E 26-s/BPI-77/E-s COM(2013)153 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului Procedura finalizata
36. E 27-s/BPI-79/E-s COM(2013)159 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind stabilirea unei rate de ajustare a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anul calendaristic 2013 Procedura finalizata
37. E 28-s/BPI-80/E-s COM(2013)168 - Propunere modificată de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate Procedura finalizata
38. E 29/BPI-81/E COM(2013)165 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Introducerea unui instrument de convergență și competitivitate Procedura finalizata
39. E 30/BPI-82/E COM(2013)166 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Coordonarea ex-ante a proiectelor de reforme majore ale politicilor economice Procedura finalizata
40. E-31-s/BPI-90/E-s COM(2013)155 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
41. E-32-s/BPI-91/E-s COM(2013)162 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
42. E-33-s/BPI-92/E-s COM(2013)174 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
43. E-34-s/BPI-94/E-s COM(2013)161 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
44. E 35-s/BPI-95/E-s COM(2013)147 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
45. E 36-s/BPI-96/E-s COM(2013)151 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare,studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair [REFORMARE] Procedura finalizata
46. E 37/BPI-97/E COM(2013)169 - CARTE VERDE Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei Procedura finalizata
47. E 38-s/BPI-103/E-s COM(2013)195 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
48. E 39-s/BPI-104/E-s COM(2013)197 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene Procedura finalizata
49. E 40-s/BPI-107/E-s COM(2013)173 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI Procedura finalizata
50. E 41/BPI-108/E COM(2013)180 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind viitorul captării și stocării carbonului în Europa Procedura finalizata
51. E 42-s/BPI-109/E-s COM(2013)207 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
52. E 43/BPI-110/E COM(2013)213 - CARTE VERDE privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om Procedura finalizata
53. E 44-s/BPI-111/E/-s COM(2013)226 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 Procedura finalizata
54. E 45-s/BPI-112/E-s COM(2013)228 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 Procedura finalizata
55. E 46-s/BPI-113/E-s COM(2013)236 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
56. E 47-s/BPI-114/E-s COM(2013)245 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] Procedura finalizata
57. E 48-s/BPI-115/E-s COM(2013)246 - Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului Procedura finalizata
58. E 49-s/BPI-126/E-s COM(2013)247 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice și de mediu europene Procedura in derulare
59. E 50-s/BPI-127/E-s COM(2013)260 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind sănătatea animalelor Procedura in derulare
60. E 51-s/BPI-128/E-s COM(2013)262 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) Procedura in derulare
61. E 52-s/BPI-129/E-s COM(2013)267 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Procedura in derulare
62. E 53-s/BPI-130/E-s COM(2013)265 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să inserați numărul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor] și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
63. E 54/BPI-131/E COM(2013)270 - RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 25 DIN TFUE privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE în perioada 2011-2013 Procedura finalizata
64. E 55/BPI-137/E COM(2013)253 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Tehnologiile și inovarea în domeniul energiei Procedura finalizata
65. E 56-s/BPI-138/E-s COM(2013)266 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți,schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază Procedura finalizata
66. E 57-s/BPI-138/E-s COM(2013)288 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide în ceea ce privește anumite condiții de acces pe piață (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
67. E 58-s/BPI-140/E-s COM(2013)301 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară,precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre Procedura in derulare
68. E 59/BP/532 COM(2013)373 - Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru perioada 2012-2016 Procedura finalizata
69. BP/532/16.04.2013 SWD(2013)373 - DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Evaluarea Programului național de reformă pentru 2013 și a Programului de convergență ale României care însoțește documentul Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2013 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României din 2013 pentru perioada 2012-2016 Procedura finalizata
70. E 60/BPI-160/E COM(2013)447 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Împreună pentru tinerii Europei Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor Procedura finalizata
71. E 61/BPI-182/E COM(2013)449 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice Procedura finalizata
72. E 62/BPI-183/E COM(2013)460 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre Procedura finalizata
73. E 63-s/BPI-184/E-s COM(2013)493 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii la un program de cercetare și dezvoltare derulat în comun de mai multe state membre pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activități de cercetare Procedura finalizata
74. E 64-s/BPI-185/E-s COM(2013)497 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii în cadrul unui program european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
75. E 65-s/BPI-186/E-s COM(2013)498 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii la un al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice, derulat în comun de mai multe state membre (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
76. E 66-s/BPI-187/E-s COM(2013)500 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind participarea Uniunii la programul de cercetare și dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai multe state membre Procedura finalizata
77. E 67-s/BPI-188/E-s COM(2013)509 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind Anul european pentru dezvoltare (2015) Procedura finalizata
78. E 68-s/BPI-189/E-s COM(2013)512 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului Procedura finalizata
79. E 69-s/BPI-190/E-s COM(2013)520 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului Procedura finalizata
80. E 70-s/BPI-191/E-s COM(2013)521 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) Procedura finalizata
81. E 71-s/BPI-192/E-s COM(2013)522 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene Procedura in derulare
82. E 71-s/BPI-192/E-s COM(2013)525 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) Procedura finalizata
83. E 73-s/BPI-194/E-s COM(2013)534 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a Parchetului European Procedura finalizata
84. E 74-s/BPI-195/E-s COM(2013)535 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) Procedura finalizata
85. E 75/BPI-196/E COM(2013)542 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient Procedura finalizata
86. E 76/BPI-197/E COM(2013)547 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
87. E 77/BPI-198/E/ COM(2013)550 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
88. E 78-s/BPI-199/E-s COM(2013)560 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre Procedura finalizata
89. 79 E-s/BPI-200/E-s COM(2013)578 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice Procedura finalizata
90. E 80-s/BPI-201/E-s COM(2013)579 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
91. E 81-s/BPI-202/E-s COM(2013)580 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de abrogare a Deciziei 2007/124/CE, Euratom a Consiliului Procedura finalizata
92. E 82-s/BPI-232/E-s COM(2013)611 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele Procedura finalizata
93. E 83/BPI-233/E COM(2013)614 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN Sistemul bancar paralel – abordarea noilor surse de risc din sectorul financiar Procedura finalizata
94. E 84-s/BPI-234/E-s COM(2013)615 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind fondurile de piață monetară (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
95. E 85-s/BPI-235/E-s COM(2013)620 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive Procedura finalizata
96. 86-s/BPI-236/E-s COM(2013)627 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012 (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
97. E 87-s/BPI-237/E-s COM(2013)516 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri Procedura finalizata
98. E 88-s/BPI-238/E-s COM(2013)554 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială Procedura finalizata
99. E 89-s/BPI-239/E-s COM(2013)618 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog” Procedura finalizata
100. E 90-s/BPI-240/E-s COM(2013)619 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind noile substanțe psihoactive (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
101. E 91-s/BPI-244/E-s COM(2013)621 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare Procedura finalizata
102. E 92-s/BPI-248/E-s COM(2013)680 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, precum și data de abrogare a anumitor directive (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
103. E 93-s/BPI-251/E-s COM(2013)641 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
104. E 94/BPI-252/E COM(2013)690 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU CONSOLIDAREA DIMENSIUNII SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE Procedura finalizata
105. E 95/BPI-258/E COM(2013)676 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Evaluarea reglementărilor naționale privind accesul la profesii (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
106. E 96/BPI-259/E COM(2013)711 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O viziune pe termen lung în ceea ce privește infrastructura din Europa și dincolo de granițele ei Procedura finalizata
107. E 97-s/BPI-261/E-s COM(2013)622 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului Procedura finalizata
108. E 98-s/BPI-262/E-s COM(2013)722 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
109. 99-s/BPI-264/E-s COM(2013)751 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control Procedura finalizata
110. E100-s/BPI-270/E-s COM(2013)721 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește o declarație standard privind TVA Procedura finalizata
111. E101-s/BPI-271/E-s COM(2013)740 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă Procedura finalizata
112. 102-s/BPI-272/E-s COM(2013)757 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă în ceea ce privește cadrul financiar pentru perioada 2014-2018 Procedura finalizata
113. E 103/BPI-253/E COM(2013)673 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui Protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană Procedura in derulare
114. E 104-s/BPI-275/E-s COM(2013)761 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subțiri Procedura finalizata
115. E 105-s/BPI-276/E-s COM(2013)769 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce privește punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice Procedura finalizata
116. E 106-s/BPI-277/E-s COM(2013)781 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia Procedura finalizata
117. E 107/BPI-290/E COM(2013)800 - COMUNICARE A COMISIEI Analiza anuală a creșterii pentru 2014 Procedura finalizata
118. E 108/291 BPI-/E COM(2013)700 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 3:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro