Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2011)109 - Planul 2011 pentru eficiență energetică Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2011)112 - Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 Procedura finalizata
3. BPI-3/E-s/ COM(2011)121 - Propunere de directivă privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) Procedura finalizata
4. BPI-4/E-s COM(2011)126 - Propunere de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale Procedura finalizata
5. BPI-5/E-s COM(2011)127 - Propunere de Regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate Procedura finalizata
6. BPI-6/E-s COM(2011)137 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei Procedura finalizata
7. BPI-7/E COM(2011)144 - CARTE ALBĂ Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor Procedura finalizata
8. BPI-8/E-s COM(2011)142 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
9. BPI-9/E COM(2011)173 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 Procedura finalizata
10. BPI-19/E-s COM(2011)169 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității Procedura finalizata
11. BPI-20/E-s COM(2011)215 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet Procedura finalizata
12. BPI-21/E-s COM(2011)216 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozi?iile aplicabile în materie de traducere Procedura finalizata
13. BPI-21/E-s COM(2011)245 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind exportul și importul de produse chimice periculoase (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (prezentată de Comisie) Procedura finalizata
14. BPI-29/E COM(2011)244 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020 Procedura finalizata
15. BPI-32/E-s COM(2011)275 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității Procedura finalizata
16. BPI-33/E-s COM(2011)276 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă Procedura finalizata
17. BPI-34/E-s COM(2011)288 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind atribuirea unor sarcini legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală, printre care și reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului european al contrafacerii și al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) Procedura finalizata
18. BPI-E39/E COM(2011)293 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de drept penal și investigații administrative O politică integrată pentru a proteja banii contribuabililor Procedura finalizata
19. BPI-40/E COM(2011)285 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale Procedura finalizata
20. BPI-41/E-s COM(2011)290 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație Procedura finalizata
21. BPI-42/E-s COM(2011)335 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind statisticile europene de securitate față de criminalitate (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
22. BPI-46/E-s COM(2011)336 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare Procedura finalizata
23. BPI-47/E-s COM(2011)289 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite utilizări permise ale operelor orfane Procedura finalizata
24. BPI-48/E-s COM(2011)315 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind standardizarea europeană și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE și 2009/23/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului Procedura finalizata
25. BPI-49/E COM(2011)308 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN Combaterea corupției în UE Procedura finalizata
26. BPI-56/E-s COM(2011)370 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind eficiența energetică și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE Procedura finalizata
27. BPI-57/E-s COM(2011)396 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a dispozițiilor generale privind acordarea de asistență macrofinanciară țărilor terțe Procedura finalizata
28. BPI-58/E-s COM(2011)402 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
29. BPI-59/E COM(2011)376 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI CURTEA DE CONTURI PRIVIND STRATEGIA ANTIFRAUDĂ A COMISIEI Procedura finalizata
30. BPI-60/E-s COM(2011)348 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] Procedura finalizata
31. BPI-61/E-s COM(2011)446 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) Procedura finalizata
32. BPI-62/E-s COM(2011)439 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili marini Procedura finalizata
33. BPI-63/E-s COM(2011)451 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului Procedura finalizata
34. BPI-64/E-s COM(2011)425 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind politica comună în domeniul pescuitului Procedura finalizata
35. BPI-65/E-s COM(2011)453 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin Procedura finalizata
36. BPI-66/E-s COM(2011)445 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a ordonanței asiguratorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială Procedura finalizata
37. BPI-67/E-s COM(2011)456 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice Procedura finalizata
38. BPI-68/E-s COM(2011)461 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în ceea ce privește includerea zonei Kaliningrad și a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontieră eligibilă Procedura finalizata
39. BPI-69/E-s COM(2011)416 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură Procedura finalizata
40. BPI-70/E-s COM(2011)481 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestionarea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară Procedura finalizata
41. BPI-71/E-s COM(2011)482 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară Procedura finalizata
42. BPI-72/E-s COM(2011)484 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau amenințate de dificultăți grave legate de stabilitatea lor financiară Procedura finalizata
43. BPI-73a/E COM(2011)398 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 Procedura finalizata
44. BPI-73b/E COM(2011)403 - Proiect de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară Procedura finalizata
45. BPI-73c/E COM(2011)500 - PARTEA I COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un buget pentru Europa 2020 Procedura finalizata
46. BPI-73d/E COM(2011)510 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (//CE, Euratom) Procedura finalizata
47. BPI-73e/E COM(2011)511 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene Procedura finalizata
48. BPI-73f/E COM(2011)512 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor tradiționale și proprii bazate pe VNB și privind măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei Procedura finalizata
49. BPI-74/E-s COM(2011)489 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind Anul european al cetățenilor (2013) Procedura finalizata
50. BPI-90/E-s COM(2011)522 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) Procedura finalizata
51. BPI- 91/E-s COM(2011)530 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate Procedura finalizata
52. BPI-94a/ E COM(2011)539 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind securitatea aprovizionării cu energie și cooperarea internațională - „Politica energetică a UE: angajarea în relații cu parteneri din afara frontierelor noastre” Procedura finalizata
53. BPI-94b/E-s COM(2011)540 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei Procedura finalizata
54. BPI- 95/E-s COM(2011)555 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
55. BPI- 96a/E-s COM(2011)561 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Guvernanța Schengen - a răspunde circumstanțelor excepționale Procedura finalizata
56. BPI- 96b/E-s COM(2011)559 - Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen Procedura finalizata
57. BPI- 96c/E-s COM(2011)560 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale Procedura finalizata
58. BPI-98/E-s COM(2011)525 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și eliminarea dispozițiilor privind etichetarea facultativă a cărnii de vită și mânzat Procedura finalizata
59. BPI-99/E COM(2011)567 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa Procedura finalizata
60. BPI-100/E COM(2011)571 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic Procedura finalizata
61. BPI-101/E-s COM(2011)577 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce privește perioada sa de aplicare și contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei Procedura finalizata
62. BPI-102/E-s COM(2011)566 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (Reformare) Procedura finalizata
63. BPI-108/e-s COM(2011)594 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE Procedura finalizata
64. BPI-110a/E COM(2011)613 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Viitorul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene Procedura finalizata
65. BPI-110b/E-s COM(2011)614 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 Procedura finalizata
66. BPI-110c/E-s COM(2011)615 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 5 Procedura finalizata
67. BPI-111/E-s COM(2011)607 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 Procedura finalizata
68. BPI-112/E-s COM(2011)608 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020) Procedura finalizata
69. BPI-113/E COM(2011)609 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială Procedura finalizata
70. BPI-114/E-s COM(2011)610 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări Procedura finalizata
71. BPI-115/E-s COM(2011)611 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană Procedura finalizata
72. BPI-116/E-s COM(2011)612 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 Procedura finalizata
73. BPI-117/E-s COM(2011)634 - Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune Procedura finalizata
74. BPI-118/E COM(2011)636 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR O LEGISLAȚIE EUROPEANĂ COMUNĂ ÎN MATERIE DE VÂNZARE ÎN VEDEREA FACILITĂRII TRANZACȚIILOR TRANSFRONTALIERE ÎN CADRUL PIEȚEI UNICE Procedura finalizata
75. BPI-119/E COM(2011)638 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR ABORDAREA VIITOARE A SPRIJINULUI BUGETAR AL UE DESTINAT ȚĂRILOR TERȚE Procedura finalizata
76. BPI-120/E COM(2011)669 - COMUNICARE A COMISIEI O foaie de parcurs către stabilitate și creștere Procedura finalizata
77. BPI-124/E-s COM(2011)635 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Legislația europeană comună în materie de vânzare Procedura finalizata
78. BPI-125/E COM(2011)637 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării Procedura finalizata
79. BPI-126/E-s COM(2011)655 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară Procedura finalizata
80. BPI-127/E COM(2011)629 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor ajutoare și restituiri legate de organizarea comună a piețelor produselor agricole Procedura finalizata
81. BPI-128/E-s COM(2011)625 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune Procedura finalizata
82. BPI-129/E-s COM(2011)626 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole("Regulamentul privind OCP unică") Procedura finalizata
83. BPI-130/E-s COM(2011)627 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) Procedura finalizata
84. BPI-131/E-s COM(2011)628 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune Procedura finalizata
85. BPI-132/E-s COM(2011)630 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013 Procedura finalizata
86. BPI-133/E-s COM(2011)631 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare aRegulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor Procedura finalizata
87. BPI-134/E-s COM(2011)663 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe Procedura finalizata
88. BPI-138/E COM(2011)676 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Infrastructuri europene integrate pentru stimularea creșterii Procedura finalizata
89. BPI-139/E COM(2011)665 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a mecanismului Conectarea Europei Procedura finalizata
90. BPI-140/E COM(2011)650 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
91. BPI-141/E-s COM(2011)657 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei 1336/97/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
92. BPI-142/E-s COM(2011)658 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
93. BPI-143/E-s COM(2011)659 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr. 1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) Procedura finalizata
94. BPI-149a/E-s COM(2011)651 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
95. BPI-149b/E-s COM(2011)654 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței Procedura finalizata
96. BPI-150a/E/ COM(2011)652 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
97. BPI-150b/E-s COM(2011)656 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
98. BPI-151/E-s COM(2011)683 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
99. BPI-152/E-s COM(2011)710 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește permisele de conducere care includ funcțiile unei cartele de conducător auto (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
100. BPI-153/E-s COM(2011)714 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare) Procedura finalizata
101. BPI-156/E COM(2011)739 - Propunere modificată de DECIZIE A CONSILIULUI privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene (//CE, Euratom) Procedura finalizata
102. BPI-157/E COM(2011)742 - Propunere modificată de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resursei proprii bazate pe VNB și privind măsurile de acoperire a necesităților de trezorerie (Reformare) Procedura finalizata
103. BPI-158/E COM(2011)688 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore de prospectare, explorare și producție (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
104. BPI-159/E-s COM(2011)684 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
105. BPI-160/E-s COM(2011)730 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI Cooperarea administrativă în domeniul accizelor Procedura finalizata
106. BPI-161/E-s COM(2011)452 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții Partea I (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
107. BPI-167/E COM(2011)740 - Propunere modificată de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene Procedura finalizata
108. BPI-168/E COM(2011)789 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice Procedura finalizata
109. BPI-185/E COM(2011)815 - . Comunicare - Analiza anuală a creșterii pe 2012 Procedura finalizata
110. BPI-186/E COM(2011)818 - Carte verde privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate Procedura finalizata
111. BPI-187/E COM(2011)819 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre afectate sau amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară în zona euro Procedura finalizata
112. BPI-188/E COM(2011)821 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro Procedura finalizata
113. BPI-201/E COM(2011)851 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN privind viitorul taxei pe valoarea adăugată Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient adaptat la piața unică Procedura finalizata
114. BPI-211a/E COM(2011)823 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Politica aeroportuară în Uniunea Europeană - rezolvarea problemelor de capacitate și de calitate pentru a promova creșterea economică, conectivitatea și mobilitatea durabilă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
115. BPI-211b/E COM(2011)824 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului Procedura finalizata
116. BPI-211c/E COM(2011)827 - Pachet aeroportuar Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene (Reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
117. BPI-211d/E COM(2011)828 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului Procedura finalizata
118. BPI-212/E COM(2011)877 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 3:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro