Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 16-05-2018

Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2018

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 58/2018). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 58/2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Comisia?

Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație?

Domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu acest proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 21 februarie.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Guvernul susține adoptarea Proiectului de Lege care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, în sensul stabilirii unor prevederi derogatorii de la legislația în vigoare privind regimul forestier și al unor zone protejate.

Totodată, se propune și abrogarea unor prevederi referitoare la: sistemul indicatorilor de performanță ai serviciilor publice; obligația autorităților administrației publice locale de a iniția procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; aprobarea de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale a prelungirii, în condițiile legii, a unor contracte de delegare a gestiunii, prin act adițional încheiat între operatori și unitățile administrativ-teritoriale, precum și între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege mai sus menționat, în ședințe separate.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul în 13 martie 2018, fiind prezenți 23 de deputați, din totalul de 24.

Comisia pentru industrii - 6 martie, 13 martie și 24 aprilie, cu 15 deputați prezenți din totalul de 20.

Comisia pentru agricultură - în 15 mai.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, două împotrivă și 3 abțineri, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Pentru colegii care nu au fost atenți, e vorba de Proiectul domnului senator Bădălău.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

La articole? Nu.

Vot final.