Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 17-06-2015

Ședința Camerei Deputaților din 17 iunie 2015

9. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (PL-x 411/2012/2015) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 411/2012

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor - PL-x 411/2012.

Inițiatorul, dacă dorește? Nu dorește.

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

În conformitate cu dispozițiile art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, președintele României a retransmis Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, Parlamentului României, în vederea reexaminării, pentru următoarele considerente:

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, în forma transmisă spre promulgare, aduce modificări și completări reglementărilor în materie, care se consideră a fi necesare pentru îmbunătățirea cadrului legislativ de funcționare a sistemului de asigurare obligatorie a locuințelor, precum și pentru responsabilizarea persoanelor fizice și juridice ce dețin în proprietăți locuințe.

- Prin art. I pct. 7 din legea transmisă la promulgare, art. 9 alin. (12), se prevede posibilitatea PAID, Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, ca, în cazuri bine determinate, fără ca acestea să fie definite, să condiționeze încheierea poliței PAD de efectuare a unei inspecții de risc a locuinței ce va face obiectul asigurării obligatorii. Această prevedere intră în contradicție cu dispozițiile în vigoare, privind art. 3 alin. (6) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată (care nu au fost modificate prin legea transmisă la promulgare) care exclud expres din sfera de aplicare a legii "locuințele situate în clădirile expertizate tehnic, în condițiile legii, de către experți tehnici atestați, și încadrate în raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic (...)" Având în vedere prevederile art. 3 alin. (6) al Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, conform căruia locuințele încadrate în clasa I de risc seism nu pot fi asigurate împotriva dezastrelor naturale în baza unei polițe de asigurare obligatorie PAD până la data recepției de consolidare a clădirilor, și prevederile art. 3 alin. (9), nou introdus, care impun o restricție referitoare la încheierea asigurărilor facultative de către societăți de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, se apreciază că promulgarea legii va conduce, tocmai pentru cele mai vulnerabile proprietăți, la îngrădirea dreptului proprietarilor de a-și proteja imobilele, punându-i în imposibilitatea de a încheia orice fel de asigurare a locuinței.

- Art. II din legea transmisă spre promulgare prevede că obligația prevăzută la art. 3 alin. (9) se aplică și asigurărilor facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a legii, începând cu prima aniversare anuală. În legătură cu aceste dispoziții care vizează raporturile contractuale deja existente privind asigurarea locuințelor achiziționate prin credit ipotecar și, în general, a asigurării facultative multianuale, se consideră că implementarea prevederilor acestui articol trebuie să se realizeze cât mai riguros juridic, pentru a nu impune costuri suplimentare, cu implicații prohibitive, atât asiguraților, cât și asigurătorilor.

Totodată, se consideră că aceste prevederi pot avea drept consecință afectarea raporturilor dintre părțile contractului de asigurare și de asemenea pot conduce și la perturbarea activității din domeniul asigurărilor.

În consecință, se apreciază că aspectele procedurale care vizează posibilitatea de îmbunătățire a stării de fapt ar trebui reanalizate, astfel încât respectarea obligativității de a se încheia o poliță de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, PAD, să nu interfereze cu principiile bunei funcționări a pieței asigurărilor de locuințe.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumim.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

Da, finalizez.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să mențină raportul inițial și să înainteze plenului Camerei Deputaților raportul înlocuitor prin care să admită, în parte, cererea de reexaminare formulată de Președintele României și să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, în forma adoptată de Senat, ca urmare a analizării cererii de reexaminare.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, domnul...

Grupul PNL, domnul Udriște. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Udriște:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum s-a precizat în raportul Comisiei de politică economică, reformă și privatizare, s-a luat decizia de a admite, în parte, prin raportul înlocuitor, cererea de reexaminare formulată de Președintele Republicii, așa cum a fost, cum a trecut de Senat, și membrii Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal vor vota pentru adoptarea în această formă a proiectului de lege de reexaminare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții, dacă mai sunt?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, are caracter ordinar.