You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (PL-x 550/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 550/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

51. Proiectul de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Dacă Guvernul e pregătit?

Domnul Claudiu Constantin Stafie:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Propunerea legislativă care are ca obiect limitarea accesului membrilor consiliilor de administrație ale regiilor autonome sau societăților cu capital de stat la un singur consiliu de administrație, considerând că participarea membrilor în mai mult de un consiliu de administrație diminuează calitatea actului de management prin reducerea aportului fiecărui membru la actul de conducere.

Având în vedere considerentele prezentate, precum și punctul de vedere al Guvernului, de susținere cu observații și propunere, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri propune adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei? Vă rog, domnul Neacșu.

Domnul Marian Neacșu:

Am să prezint eu raportul comisiei, doamnă președinte.

Raport asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională pentru acest proiect legislativ.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr.1450, susține adoptarea acestei inițiative sub rezerva însușirii observațiilor și propunerilor de la punctul 2, lucru care s-a observat și în cuvântul antevorbitorului meu.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, în scopul limitării accesului membrilor consiliului de administrație al regiilor autonome sau societăților comerciale cu capital majoritar de stat la un singur consiliu de administrație, în vederea îmbunătății activității manageriale în rândul acestora.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 23 noiembrie 2010.

La dezbatere au participat 21 de deputați din cei 22 de membri ai comisiei și, în urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și aprobare proiectul de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul grupurilor? Nu.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.