Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 22-09-2009

Ședința Camerei Deputaților din 22 septembrie 2009

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 334/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 5, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege se dezbate în procedură de urgență. Inițiatorul are cuvântul.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Marin Pătuleanu (consilier, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Națională a Rezervelor de Stat asigură intervenția operativă pentru protecția populației, a economiei și pentru apărarea țării în situații excepționale determinate de calamități naturale, epidemie, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de război și are în administrare produse constituite ca stocuri rezervă de stat.

Având în vedere necesitatea adoptării unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar, în condițiile actualei crize economico-financiare, acest proiect de act normativ propune crearea unui cadru juridic pentru reglementarea unor măsuri privind scoaterea unor produse din rezerva de stat pentru situații economice excepționale.

Prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 se reglementează scoaterea unor produse din rezerva de stat pentru situații economice excepționale, la propunerea instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, cu titlul gratuit prin hotărâre de Guvern. Neadoptarea de urgență a unor măsuri de ordin legislativ ar putea avea consecințe grave asupra bunei funcționări a instituțiilor sus menționate.

În aceste condiții, produsele din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat se scot numai cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

În considerarea celor menționate, vă adresăm rugămintea să adoptați proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonanței de urgență.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumim domnului consilier Marin Pătuleanu.

Din partea comisiei raportoare, respectiv Comisia pentru politică economică.

Vă rog să prezentați raportul. Aveți cuvântul.

Doamna Mihaela Stoica:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat pentru care Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil inițiativa legislativă în forma adoptată de Senat.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Proiectul de ordonanță prevede instituirea unor măsuri privind scoaterea cu titlu gratuit a unor produse din rezerva de stat pentru situații economice excepționale, la propunerea instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt înscrieri la cuvânt. Acest proiect de lege, neavând amendamente admise sau respinse, rămâne la vot final, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților.