Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 16-06-2009

Ședința Camerei Deputaților din 16 iunie 2009

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 274/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Inițiatorul înțeleg că este prezent, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Radu Stancu:

Mulțumesc, doamnă președinte,

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Încheierea Acordului de cooperare bilaterală transfrontalieră în materie penală, conform acquis-ul comunitar, se circumscrie procesului de pregătire și adoptare a măsurilor necesare aderării României la spațiul Schengen și are ca obiectiv înlăturarea pericolului la adresa ordinii și siguranței publice, prin combaterea infracțiunilor și urmărirea penală a infractorilor. Un document juridic similar a fost semnat la 19 mai 2009, la Vidin pe relația cu Republica Bulgaria.

Prin încheierea acestui document juridic, se reglementează pe baze juridice conlucrarea între cele două părți în domenii precum: prevenirea, descoperirea și combaterea infracțiunilor, serviciu comun de patrulare la frontieră, supravegherea și urmărirea transfrontalieră, livrări supravegheate, întrebuințarea instigatorilor acoperiți, colaborări în programul de protecție, echipe comune de investigații, colaborare în punctele comune de contact, prevederi privind răspunderea penală.

Potrivit prevederii Legii 590/2003 privind tratatele, noul document juridic va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părțile contractante se informează reciproc, pe căi diplomatice, despre îndeplinirea procedurii de ratificare a Acordului prevăzute de legislația națională a statului fiecărei părți contractante pentru intrarea în vigoare a Acordului, cu excepția art.13, care va intra în vigoare de la data aderării României, cu drepturi depline, la spațiul Schengen.

Odată cu intrarea sa în vigoare își încetează valabilitatea Acordul de cooperare în domeniul crimei organizate, terorismului și traficului ilicit de droguri între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la data de 19 februarie 1997.

Menționăm faptul că actul normativ nu are impact asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am rugămintea de a aproba acest proiect de lege în forma adoptată de Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dau cuvântul reprezentantului comisiilor raportoare, respectiv Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională - raport comun.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Ștefan Daniel Pirpiliu:

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ, prin Avizul nr.441/7.05.2009, a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege în ședința din 27 mai 2009.

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate, în ziua de 10 iunie 2009.

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 16 deputați din totalul de 24 membri ai acesteia, iar la ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 membri.

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

În acest caz, proiectul de lege neavând amendamente nici admise, nici respinse, conform prevederilor art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, merge direct la vot final.