Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/30-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-10-2019
21-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 20-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (amânarea votului final).
 
see bill no. 193/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

În continuare, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Rog inițiatorul, doamna ministru Rodica Stănoiu, să prezinte acest proiect. Aveți cuvântul.

Doamna Rodica Mihaela Stănoiu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat face parte din acele proiecte care urmăresc să realizăm I.Q.-ul comunitar. În 1993, a fost încheiat Acordul de asociere între România și Uniunea Europeană, care prevedea obligația țării noastre de a amenda legislația în așa fel încât să asigurăm un tratament, cel mai târziu la sfârșitul celui de al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, astfel ca serviciile de consultanță juridică prestate în România de către avocații și societățile de avocatură din statele membre ale Uniunii Europene să fie același, să nu fie, deci, mai defavorabil decât cel al naționalilor noștri.

Acest lucru trebuia făcut în anul 2000. Nu s-a făcut, venim astăzi cu acest proiect de lege, pentru a pune de acord legislația noastră cu acquisul comunitar.

Proiectul prevede renunțarea la o serie de restricții, aș vrea să subliniez că este vorba numai de consultanța juridică, nu este în nici un caz vorba de dreptul de apărare sau de dreptul de a pleda în fața instanțelor românești, pe care îl au numai avocații români. Este vorba, deci, de consultanța juridică, pe care o pot exercita în România, în cadrul unei forme de organizare reglementate de lege, și anume cabinete individuale, cabinete asociate sau societăți civile profesionale, până acum fiind o singură restricție, care le acorda dreptul numai la societăți civile profesionale.

O altă restricție, referitoare la neexercitarea unei profesii autorizate sau salarizate în altă țară, a fost eliminată, urmând ca avocații străini să se supună acelorași condiții ca și avocații români, deci să poată exercita și o altă profesie, cum este aceea de profesor universitar, salarizată în țara lor.

Prin o altă modificare s-a prevăzut și posibilitatea ca avocații străini, atunci când acordă consultanță juridică privind dreptul românesc, să susțină un examen de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română, organizat de Uniunea avocaților din România.

Și, în sfârșit, o ultimă modificare privește modul de alcătuire a Consiliului Uniunii avocaților din România, prevăzându-se ca alături de decanii baroului să facă parte și reprezentanți ai barourilor, potrivit normei de reprezentare stabilită prin statut.

Vă rog să susțineți acest proiect, și mă adresez în întregime Camerei Deputaților, pentru că este vorba de un proiect care privește acquisul comunitar și pentru care țara noastră are nevoie de toată susținerea. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule președinte Ionel Olteanu prezintă raportul Comisiei juridice.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Doamnă ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art. 89 și 107 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, trimis la 15 aprilie 2002.

Cu Avizul 444/4 aprilie 2002, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul.La elaborarea prezentului proiect de lege s-a avut în vedere necesitatea armonizării legislației române cu prevederile Acordului european, în ceea ce privește instituirea unui tratament național și pentru avocații cetățeni străini. Prin modificările propuse la Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat se înlătură restricțiile referitoare la obligativiattea stabilirii în România a domiciliului avocatului străin și la posibilitatea exercitării profesiei de avocat numai în cadrul societății civile profesionale, în asociere cu avocații români, în număr cel puțin egal cu cei străini.

În raport de obiectul și conținutul său ce vizează modificarea uei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 8 mai 2002. La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiției, doamna Cristina Luzescu, secretar de stat.

La dezbaterea articolelor asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul, pentru a-și exprima punctele de vedere, autorii amendamentelelor, ceilalți membri ai comisiei, precum și reprezentantul Ministerului Justiției.

Din numărul total de 23 de membri ai comisiei, la ședință au participat 20 de deputați. După dezbateri, în unanimitate, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât ca Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului deputaților, cu amendamentele admise.

Acesta este raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pe care, eu, în calitatea de președinte al acestei comisii, am obligația regulamentară să vi-l supun dezbaterii. Personal, nu am fost prezent la dezbaterile respective. Prin urmare, votul meu va fi unul personal, nu în legătură cu reprezentarea comisiei, reprezentarea comisiei reflectând, evident, raportul pe care am avut onoarea să vi-l prezint.

Vă mulțumesc.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Chestiune de procedură, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă ascult.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

De la microfon!

Domnul Valer Dorneanu:

Bineînțeles, ca la catedră!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimată doamnă ministru,

Stimate coleg,

Probabil că, în multiplele dumneavoastră atribuțiuni, nu ați interpretat suficient de bine ceea ce ne-a trimis domnul președinte ca rapoartele să precizeze clar numărul de voturi.

De aceea, îmi permit, domnule președinte, să cer distinsului meu coleg să precizeze câte voturi au fost. Este posibil să fi fost prezenți 20 la începutul ședinței, și faptul că s-a votat în unanimitate poate să fi fost cu șapte spre sfârșitul ședinței, unanimitatea celor prezenți. De aceea solicit acest lucru, domnule președinte: pentru a-mi îngădui și eu ca la proiectele mele de legi să utilizez această frază, dacă este corectă și conformă instrucțiunilor pe care ni le-ați trimis la comisii.

Eu nu spun că raportul nu este bine întocmit, dar, dacă este bine de prezentat așa, vin 20 la început, rămânem șapte la sfârșit și s-a votat în unanimitate, adică cei șapte care au mai rămas, și nu știm nici câți au fost prezenți, nici absenții în momentul votului. De aceea, aș ruga să precizeze distinsul coleg dacă au fost 20 de voturi din numărul celor prezenți sau putem toți ceilalți președinți să urmăm exemplul distinsului nostru coleg, pentru că dânsul, fiind jurist, interpretează mai bine instrucțiunile pe care le-a primit. Aceasta era chestiunea de procedură și vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Din punctul meu de vedere, rezultă foarte clar ceea ce s-a întâmplat.

Poftiți, domnule președinte.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

În mod evident, lucrurile sunt foarte clare, dar, pentru eliminarea oricăror confuzii eventuale, vreau să precizez că numărul membrilor care au votat a fost 20, respectiv, în unanimitate. Așa rezultă din procesul-verbal al comisiei.

Faptul că eu mi-am permis să precizez că nu am fost prezent la acele dezbateri, este cu totul altă problemă. Votul meu va fi personal. Deci, nu înțeleg că ar exista vreo neclaritate în legătură cu această problemă. Mai mult decât atât, țin să precizez că nu puteau să fie alte instrucțiuni transmise Comisiei juridice, de disciplină și imunități, decât Regulamentul pe care distinsul meu coleg îl are la îndemână. Prin urmare, nu este nici o îndoială, acesta a fost votul comisiei, acesta a fost numărul de deputați care a votat acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Dacă nu sunt alte intervenții, trecem la dezbaterea proiectului pe texte. Vă rugăm să urmăriți, în paralel, textul inițial.

Ați reținut intevenția doamnei ministru, care ne propune să votăm proiectul în formula inițială. Ați văzut și raportul cu motivațiile fiecărei intervenții. Vă veți pronunța dumneavoastră în cunoștință de cauză și potrivit, desigur, interesului declarat, prezentat și dezvoltat al țării pentru integrarea în Uniunea Europeană.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La preambulul art.I nu au fost obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.1 de la art.I, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.2 și 3, de asemenea, comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votate în unanimitate.

La pct.4, cel cu privire la art.12 alin.3, sunt obligat, potrivit Regulamentului, să supun întâi votului amendamentul comisiei, care este la pct.1. Ați ascultat și explicațiile doamnei ministru. Cu aceste precizări, supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.1.

Cine este pentru? Nici un vot pentru.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu 8 abțineri, amendamentul comisiei a fost respins.

După pct.4, cel cu referire la art.12 alin.3, comisia mai propune, prin amendamentul de la pct.2, un alt amendament cu privire la adăugirea unui alineat nou, alin.31, la art.12. Vă rog să îl urmăriți. Ați ascultat explicațiile doamnei ministru. Mai doriți să mai interveniți? Vă rog.

Doamna Rodica Mihaela Stănoiu:

Cer respingerea acestui amendament pentru următoarele motive: așa cum este formulat, el deturnează sensul total al acestui proiect de lege. Introducând condiția reciprocității de fapt, aici nu este vorba de un acord bilateral între România și o altă țară, ci este vorba de un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Deci, nu poate fi introdusă condiția unei reciprocități de fapt.

În al doilea rând, a cere condiția obligativității unui examen, în aceleași condiții ca examenul care se ține în țară, fiind vorba nu de examenul de limbă și de cunoștințe de drept românesc, să ne înțelegem, pentru că acela este prevăzut într-un articol separat, ci este vorba de un examen așa cum se dă pentru intrarea în avocatură avocaților străini, condiție care nu se cere avocaților noștri într-o altă țară când merg, este absurdă.

Vă rog să îl respingeți și să votați în forma propusă de Guvern.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat explicațiile doamnei ministru. Eu sunt obligat să supun totuși întâi votului dumneavoastră amendamentul comisiei. Vă rog să îl urmăriți încă odată la pag.3.

Cine este pentru amendamentul comisiei? Un vot pentru.

Împotrivă? Mulțumesc.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu un vot pentru și marea majoritate a celor prezenți împotriva amendamentului, acesta a fost respins.

Supun votului dumneavoastră pct.4, așa cum a fost formulat de către inițiator.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat pct.4 în formularea inițiatorului.

Amendamentul de la pct.2 a fost respins. În consecință, amendamentul de la pct.3, cel care viza reformularea textului, a rămas fără obiect. Eu supun votului dumneavoastră pct.5 din art.I, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

La art.II, cel cu privire la modificarea statutului profesiei de avocat în mod corespunzător, cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Vă rog să constatați că am votat textele proiectului de lege în formularea inițiatorului. Fiind însă vorba de o lege cu caracter organic, o vom supune votului final mâine, atunci când avem ședință specială pentru vot final. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 october 2019, 14:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro