Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Pl-x 393/2015 > Consultare publică Versiunea pentru printare

Opinii si sugestii depuse pentru Pl-x nr. 393/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

1. Sâmbătă, 09 mai 2015, 10:09
  Buna ziua,
Va informez ca la data de 31 august 2010 eram pensionar de la Curtea de Conturi a Romaniei,conform Legii 217/2008,iar prin legea 119/2010 mi-au fost taiate drepturile de pensie in procent de peste 65%(dela 4704 lei la 1632 lei), iar din drepturile de pensie diminuate mi s-a retinut lunar suma de 300 lei-incepand cu dec.2012- din debitul constituit ca urmare admiterii de catre Curtea de Apel Alba a recursului declarat de CJP Hunedoara pentru sumele primite conf. Hotararii primei instante Tribunalul Hunedoara -in timp ce alti colegi din alte judete au castigat la Curtile de Apel-mentinandu-se drepturile de pensie integral ,castigate conf.legii217/2008, PROPUN ca la art I al 11 din Initiativa -respectiv art.II conf.aviz Consiliului Legislativ-sa fie prevazut clar ca: "" PENTRU PENSIONARII EXISTENTI IN PLATA LA DATA DE 31 AUG.2010 ,DREPTURILE DE PENSIE SA FIE ACORDATE CU DATA DE 1 SEPT 2010"" Aceasta specificare este in concordanta cu masurile reparatorii aprobate de Guv.Romaniei si acordate celorlalte categorii socio-profesionale( Militari,Personal diplomatic,Personal aeronautic,Grefieri etc) CARORA LI S-AU TAIAT DREPTURILE DE PENSIE PRIN ACELAS ACT NORMATIV Legea 119/2010- ASUMATA de Guv.Boc,aceasta fiind ANTICONSTITUTIONALA,DISCRIMINATORIE (asa cum este combatuta in RAPORTUL SPECIAL al Avocatului Poporului-DEPUS LA PARLAMENT IN FEB 2013)
2. Marți, 12 mai 2015, 13:45
  Este necesar sa se precizeze auditor financiar extern respectiv controlor financiar pentru a evita ambiguitatile
3. Vineri, 15 mai 2015, 11:55
  PROPUNERI
pentru modificarea unor prevederi din proiectul de
Lege pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi

MOTIVAREA PROPUNERII
Legislația cadru din sistemul unitar de pensii publice și cel de pensii de serviciu, existent în prezent pentru unele categorii profesionale de salariați, a reglementat echitabil și echilibrat acordarea drepturilor la data pensionării acestora, fără a institui discriminare între beneficiarii prevederilor acestor legi.
Contrar echității și echilibrului care se regăsesc, în prezent, în legislația privind pensiile, proiectul de lege conține în corpul său câteva prevederi care nu respectă aceste principii, fapt pentru care prezint, în continuare, neconcordanțele pe care le consider discriminatorii și inechitabile.
Astfel la aliniatele (2), (3) și (8) se utilizează sintagma ”vârsta de 60 de ani” ca limită de vârstă pentru beneficiarii pensiei de serviciu, ori legislația din domeniile muncii și pensiilor stabilește limita de vârstă pentru pensionare ”vârsta de 65 de ani”, care este cunoscută în legislație ca ”vârstă standard de pensionare”, sintagmă care, până în prezent, nu a lăsat loc de interpretare din punct de vedere juridic. Mai mult, această sintagmă prin care s-a asigurat o limită de vârstă pentru pensionarea unui angajat, nu creează o discriminare pentru dreptul primirii unei recompensări a muncii depuse de salariat, chiar dacă nu are vârsta standard de pensionare, asigurând un statut nediscriminatoriu pentru toții salariații care au desfășurat aceeași ocupație profesională.
Dacă pentru beneficiarii care au exercitat profesia de auditor public extern peste limita impusă prin lege se acordă un bonus pentru fiecare an lucrat peste acest prag, pentru cei care, din motive ce nu țin de voința lor, nu au putut să presteze funcția până la limita impusă, pentru echilibru juridic pot fi penalizați, dar nu și excluși din categoria beneficiarilor, indiferent de perioada de timp cât au prestat funcția de auditor public extern. Susțin aceasta pentru că vor fi situații determinate, în cele mai multe cazuri, de ciclul biologic uman sau de îmbolnăviri, care nu se pot imputa salariatului, cu atât mai mult cu cât pentru cei care, ”din motive neimputabile acestora”, chiar dacă au părăsit Curtea de Conturi, pot beneficia de pensie de serviciu, recunoaștere care, se regăsește la alin. (9). Legislația cadru privind sistemul de pensii nu exclude de la dreptul de a fi recompensat un angajat care nu îndeplinește criteriul de ”vârstă standard de pensionare”, ci îi asigură acestuia alte forme de subzistență decentă și în corelație cu funcția pe care a ocupat-o până la pensionare. Corelarea pensiei de serviciu, pentru auditorii publici externi, cu pensia pentru limită de vârstă, se face prin dispozițiile alin. (13) care prevăd că: ”Pensia prevăzută la prezentul articol, are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă.”, astfel că, inechitatea care se instituie prin prezentul proiect de lege contravine acestor dispoziții și art. 16 din Constituție, care prevede următoarele:
”Art. 16 Egalitatea în drepturi
(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a se evita încălcarea cu bună știință a prevederilor Constituției, pentru proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, propun următoarele:
AMENDAMENTE
alin. (2) să se reformuleze astfel:
1. ”(2) Persoanele care au îndeplinit funcția de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare.”
2. alin. (3) să se reformuleze astfel:
”(3) De pensia de serviciu, prevăzută la alin. (2), beneficiază și auditorii publici externi care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauzele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.”
3. alin. (4) să se reformuleze astfel:
”Copiii și soțul supraviețuitor beneficiază de pensie de serviciu de urmaș, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii de serviciu.”
4. alin. (5) să se reformuleze astfel:
”Cuantumul pensiilor de serviciu prevăzute la alin. (2), (3) și (4) reprezintă 80% din venitul brut lunar câștigat în luna anterioară lunii în care se depune cererea de pensionare. Veniturile ce vor constitui baza de calcul a pensiilor de serviciu nu vor include sporul de risc și suprasolicitarea neuropsihică de 50%, precum și majorarea de până la 75% din salariul de bază, câștigat în instanță. Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului.”
5. alin. (8) să se reformuleze astfel:
”Persoanele care au lucrat ca auditori publici externi în cadrul Curții de Conturi beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare, chiar dacă la data pensionării au avut sau au altă ocupație. În acest caz, baza de calcul a pensiei de serviciu o reprezintă venitul brut lunar câștigat, în luna anterioară lunii în care se depune cererea de pensionare, de auditorii publici externi aflați în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă unde și-a desfășurat activitatea solicitantul, înaintea eliberării din funcția de auditor public extern.”

Moise Popescu

vizualizează fisier atasat

4. Sâmbătă, 16 mai 2015, 14:37
  AMENDAMENT
In cuprinsul Legii pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi se vor introduce patru noi aliniate dupa cum urmeaza:

(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, aprobata prin Legea ne.109/2012, prevazute la lit. h) din Legea nr. 119/2010 ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna august 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna august 2010.
(2) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna august 2010, prevazut la alin.(1) se mantine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din imultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr.119/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011,aprobata prin Legea nr. 109/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decata cuantumul cuvenit pentru luna august 2010.
(3) Drepturile banesti prevazute la alin.(1) se cuvin de la data de 01 septembrie 2010.
(4) Plata drepturilor banesti prevazute la alin.(1) se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege, plata drepturilor restante se va face esalonat, pe o perioada de 3 ani, in transe stabilite prin hotarare a Guvernului.

Expunere de motive privind amendamentul formulat la legea pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.

Avand in vedere atitudinea STATULUI in cauza, ce a condus la incalcarea dreptului la un proces echitabil, garantat de art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, perecum si speranta legitima privind dreptul la un „bun” in sensul art.1 din Protocolul aditional la Conventie, auditori publici externi sunt indreptatiti, pentru prejudiciul suferit, avand in vedere si dispozitiile art.8 si art.18 alin.3 din Legea nr. 554/2004, la repararea prejudiciului cauzat prin actul administrativ, la acordarea pensiei de serviciu in cuantumul aflat in plata in luna august 2010, incepand de la data de 01 septembrie 2010 si pana la aprobarea si intrarea in vigoare a legii pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi.
Pensia de serviciu se cuvine auditorilor publici externi, in primul rand, avand in vedere faptul ca dreptul la pensie de serviciu in temeiul art.51 din Legea nr.94/1992, respectiv la pensie calculata potrivit acestei legi atat la momentul cererii de pensionare, cat si ulterior, prin actualizare, precum si celelalte drepturi de protectie sociala reglementate de aceasta lege a fost tocmai cauza care i-au determinat pe auditorii publici externi sa renunte la dreptul lor la munca, cand acesteia aveau doar varsta de 60 de ani, indeplinind doar peste 5 ani conditia de varsta standard pentru inscriere la pensie in sistemul public de asigurari sociale, pentru limita de varsta , potrivit Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 340/2001, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 19/ 2000, privind sistemul public de pensii.
De fapt, la data pensionarii, intre auditorii publici externi si SAT, in calitate de angajator, a avut loc o conventie, un acord de incetare a contractului de munca, renuntand la dreptul lor de a munci inca 5 ani, de a primi salariul corespunzator functiei si a contribui in continuare la sistemul public de pensii, iar STATUL ROMAN a fost de acord cu aceasta incetare a raporturilor de munca, obigandu-se sa plateasca acestora o pensie speciala pentru tot restul vietii. Auditorii publici externi si-au onorat obligatia asumata, renuntand la dreptul lor de a munci, in timp ce STATUL, dupa trecerea a unei scurte perioade de timp, cateva luni, considera ca nu se mai impune executarea obligatiei asumate prin acea conventie, dar nici nu mai poate/doreste sa-i repuna pe auditori publici externi in situatia anterioara incheierii acestui acord, ci stabileste, de aceasta data, unilateral, ca beneficiarilor de pensie speciala li se cuvine o alta prestatie, respectiv o pensie de asigurari sociale de stat calculata pe baza contributiei la sistemul public de pensie, care reprezinta aproximativ 30 % din pensia de serviciu.
In primul rand, mai trebuie subliniata in acest sens lipsa absoluta de previzibilitate a masurii ce a afectat in mod substantial dreptul la pensie de serviciu, ce rezulta cu deosebita claritate din prevederile art.12 ale O.U.G. nr. 1/2010, adoptate cu doar cateva luni inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 119/2010, in aceiasi perioada de criza economica, dupa adoptarea Legilor nr. 329/2009 si nr. 330/2009.
Acest articol prevede ca: „ In anul 2010, masurile prevazute de Legea cadru nr. 330/2009 si de prezenta ordonanta de urgenta referitoare la reincadrarea si salarizarea personalului platit din fonduri publice, nu vor produce efecte asupra cuantumului pensiilor militate de stat, pensiilor de stat si pensiilor de serviciu aflate in plata, si nici asupra ajutoarelor, platilor compensatorii/ indemnizatiilor acordate la trecerea in rezerva sau la incetarea raporturilor de serviciu”.
In al doilea rand, auditori publici externi sunt indreptatiti la repararea prejudiciului suferit, potrivit prevederilor Cap.IV din Legea nr.329/ 2009, respectiv a art.17-26, acestia au fost pusi in situatia de a opta intre suspendarea platii pensiei de serviciu si incetarea de drept a contractului de munca pe care-l aveau incheiat la Curtea de Conturi a Romaniei.
Acestia , conform declaratiilor date, au optat pentru pastrarea pensiei de serviciu, si incetarea de drept a contractului de munca in cadrul Curtii de Conturi, pentru ca, dupa doar cateva luni, sa le fie eliminat si dreptul la pensie speciala, suferind astfel doua insemnate ingerinte in dreptul lor la munca si la salariu, ambele pentru ratiuni de reducere a cheltuielilor publice.
Cum STATUL nu a adus auditorilor publici externi reparatia cuvenita, pentru imposibilitatea onorarii/executarii angajamentului asumat de a plati pensiile de serviciu(privita de dreptul comunitar tot ca un element de remuneratie), in sensul repunerii acestora in situatia anterioara , respectiv de a-le fi oferita posibilitatea intoarcerii la vechiul loc de munca , pe functia pe care au detinut-o si a obtinerii salariului pe care l-au avut, acestia fiind indreptatiti pentru toate aceste ingerinte ale STATULUI in dreptul lor la pensie de serviciu.
In al treilea rand, a fost periclitat dreptul de securitate sociala in ce priveste posibilitatea achitarii unor obligatii financiare angajate anterior( cheltuieli intretinere , rate de credit contractate etc.) la care auditorii publici externi s-au angajat in mod diligent avand in vedere, initial, castigul salarial de care beneficiau, iar ulterior, pensia de serviciu, pentru care au optat tocmai avand, potrivit legislatiei in domeniu, speranta ca, prin plata acesteia sa realizeze venituri care sa se apropie celor pe care le-ar fi obtinut in cazul in care ar fi avut posibilitatea sa-si continue activitatea ca auditor public extern, asigurand pentru ei si familiile lor un nivel de trai decent, acest cadru normativ incurajand si determinand optiunea lor pentru inscrierea la pensia de serviciu.

vizualizează fisier atasat

5. Marți, 19 mai 2015, 17:03
  Consider ca vechimea minima pentru controlorii financiari ai CCR ar trebui sa fie de 1 an si nu de 4 ani.S-ar elimina astfel o anumita discriminare fata de cei care din anumite motive.unele neimputabile lor (reducere de personal etc) .nu au realizat vechimea propusa in proiect.

Cu stima pentru activitatea desfasurata de dvs.

A.Muresan
Alba Iulia
6. Vineri, 22 mai 2015, 16:40
  Propun amendarea textului legii cu urmatorul text, pentru asimilare cu dispozitiile din Legea pensiilor:


Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau indeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii, in baza legii 94/1992.
Copiii au dreptul la pensie de urmaș:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) sau b).

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani
7. Luni, 25 mai 2015, 21:56
  Se introduce un articol priviind drepturile restante ale auditorilor publici externi ( controlori financiari ) pensionati in baza Legii nr. 217/2008 si care in prezent nu mai beneficiaza de pensii de serviciu .
(1)Drepturile banesti restante se cuvin de la data de 1.09.2010.
(2)Plata drepturilor restante se va face esalonat , pe o perioada de 3 ani , in transe stabilite prin hotarare a Guvernului .
8. Joi, 28 mai 2015, 11:42
  Propunere privind modificarea și completarea Pl-x nr. 393/2015

Analizând Propunerea legislativă Pl-x nr. 393/2015 pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi în forma inițiatorului aflată în prezent în etapa consultării publice, constatăm că proiectul de lege omite, în mod nejustificat, să reglementeze dreptul la pensia de urmaș al soțului supraviețuitor, copiiilor minori, precum și copiiilor majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai auditorilor publici externi.
Un astfel de drept la pensia de urmaș se impune a fi prevăzut în proiectul legislativ pe considerente de egalitate în fața legii a persoanelor aparținând unor categorii profesionale reglementate similar, dar și din rațiuni de echitate și previzibilitate a legii, precum și în aplicarea principiului ubi eadem ratio, ibi idem jus – acolo unde rațiunile sunt identice, legea trebuie să fie aceeași.
Dreptul la pensia de urmaș este prevăzut atât în Legea pensiilor publice nr. 263/2010, precum și în legislația specială care reglementează pensiile de serviciu pentru anumite categorii profesionale, cum ar fi Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. De asemenea, dreptul la pensia de urmaș a fost cuprins atât în forma pentru promulgare a Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice (PL-x nr. 270/2015), cât și în Legea pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.
Prin urmare, din considerente de simetrie și coerență legislativă, dreptul la pensia de urmaș este firesc să fie reglementat de întreaga legislație venită să asigure măsuri reparatorii în favoarea categoriilor profesionale prejudiciate în 2010. Ar fi, așadar, discriminatoriu și inechitabil ca pentru unele categorii profesionale să fie reglementată pensia de urmaș, în timp ce pentru altele nu, măsurile reparatorii operând identic în toate situațiile.
Din aceleași rațiuni de coerență legislativă ar trebui ca pensia de urmaș să urmeze regimul pensiei de serviciu inclusiv sub aspectul actualizării ori de câte ori intervine o majorare a veniturilor brute ale auditorilor publici externi în activitate.
Pe cale de consecință, propunem introducerea următoarelor alineate după alineatul 9) al Propunerii legislative Pl-x nr. 393/2015 și renumerotarea, în mod corespunzător, a textelor:
„10) Soțul supraviețuitor al auditorului public extern are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmaș în condițiile prevăzute de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul, actualizată, după caz.
11) Copiii minori ai auditorului public extern decedat, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmaș, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul decedat, actualizată, după caz, în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și în procentele prevăzute de această lege, în funcție de numărul de urmași.
12) În cazul în care la data decesului auditorul public extern nu îndeplinește condițiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmaș în cuantum de 75% din indemnizația de încadrare brută lunară avută de susținătorul decedat în ultima lună de activitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.ˮ
De asemenea, propunem modificarea alin.10), după cum urmează:
„Pensiile de serviciu ale auditorilor publici externi ai Curții de Conturi, precum și pensiile de urmaș, se actualizează ori de câte ori intervine o majorare a veniturilor brute ale auditorilor publici externi în activitate.ˮ
In speranta analizarii si solutionarii favorabile a prezentei, va asigur de aleasa consideratie.

vizualizează fisier atasat

9. Vineri, 29 mai 2015, 09:09
  in completarea -art 16
Soțul supravețuitor, copiii minori, precum și copii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 ani, ai auditorilor publici externi din cadrul Curții de Conturi beneficiază de pensie de urmaș in condițiile prevăzute de legislatia privind sistemul de pensii publice, calculată din pensia de serviciu aflată in plată sau la care ar fi avut dreptul supravețuitorul la data decesului, actualizată , dupa caz.
10. Vineri, 29 mai 2015, 13:11
  -dupa decesul pensionarului beneficiar de pensia prevazuta la art...., va beneficia ...........in proporție de 50% din pensia acordată ,următorii....

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 13 aprilie 2021, 12:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro