INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Societăți comerciale din turismSocietăți comerciale (exclusiv române)Societăți comerciale la care statul este acționar
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Societăți comerciale (exclusiv române)
activitate de consultanță fiscală
O.G. nr.71/2001
activități miniere, condiții
L. nr.61/1998
acțiuni deținute de stat la unele societăți comerciale din administrarea M.F.P. trec în administrarea A.P.A.P.S.
H.G. nr.347/2001
acțiuni sau obligațiuni convertibile, dobândire la bursa de valori
L. nr.52/1994
O.G. nr.20/1998
agenți economici, reevaluare clădiri, construcții speciale și a terenurilor, condiții
H.G. nr.983/1998
aport bunuri la capitalul social, scutit de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
asociații, constituire, achiziții de acțiuni
H.G. nr.55/1998
audit public
financiar, condiții
O.U.G. nr.75/1999
intern
O.G. nr.119/1999
capital social, patrimoniu
L. nr.31/1990
L. nr.18/1991
O.U.G. nr.88/1997
care dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă, privatizare
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
care se privatizează, anunț publicitar
O. nr.133/1998   (M.P.)
care vor aplica experimental Programul de aplicare experimentală a Normelor privind consolidarea conturilor
certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, capital social, majorare cu valoarea terenului
O.U.G. nr.88/1997
certificat de obligații bugetare
O.U.G. nr.88/1997
cod fiscal, atribuire
O.G. nr.82/1998
cod unic de înregistrare
O.U.G. nr.76/2001
comercializare în regim duty-free, autorizație, condiții
O.U.G. nr.208/1999
constituire, formalități, taxe
act de constituire, statut, autentificare
L. nr.31/1990
L. nr.36/1995
O.U.G. nr.76/2001
H.G. nr.599/2001
înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990
H.G. nr.600/2001
H.G. nr.601/2001
contabilitate, organizare
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
contracte de administrare, durată, condiții
O.U.G. nr.20/2001
cu capital de stat
bunuri culturale proprietate publică, aflate în patrimoniu, supunere procedurii de clasare în actele de declanșarea procesului de privatizare
L. nr.182/2000
concesionare suprafețe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrare, durată
H.G. nr.1.010/1999
integral sau la care statul deține cel puțin o treime din capitalul social, aprobare programe de restructurare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.939/1999
licitații, lucrări de audit financiar-contabil
majoritar de stat
participare la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
cu datorii restante, restructurare și privatizare, dizolvare, lichidare, măsuri
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997
cu participare de capital străin, și organizații economice străine, reprezentante în România, autorizații, condiții
D.-L. nr.122/1990
cu răspundere limitată și societăți pe acțiuni, acțiuni și părți sociale, garanții reale mobiliare, condiții
L. nr.99/1999
cu statut de filială, înregistrare fiscală, obligații
O.G. nr.82/1998
de transport fluvial, stingerea unor obligații bugetare, condiții
O.U.G. nr.189/2000
din cadrul producției de apărare din portofoliul APAPS în portofoliul MIR
H.G. nr.565/2001
din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, la care statul deține acțiuni, strategie de privatizare, clauze în contractul de vânzare-cumpărare
H.G. nr.938/2001
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001
disponibilizare terenuri, condiții
H.G. nr.834/1991
drepturi ale administratorilor, cenzorilor și împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat
L. nr.31/1990
H.G. nr.794/1991
emitente de valori mobiliare, verificare și certificare situații financiare
L. nr.82/1991
L. nr.52/1994
H.G. nr.704/1993
O. nr.10/2000   (C.N.V.M.)
evaluare, măsuri de reorganizare, dizolvare, lichidare, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
evaluare terenuri
H.G. nr.834/1991
faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995
filialele Vălenii de Munte, Drăgășani, Filiași, Băbeni, Mizil și Mangalia ale Companiei Naționale "Romarm "-S.A. se reorganizează ca societăți comerciale sub autoritatea M.I.R.
H.G. nr.979/2000
H.G. nr.952/2001
finanțarea Unității nr. 2 a Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă, bonificații, condiții
H.G. nr.650/1999
fondul de rezervă la unele produse la societățile comerciale la care statul este acționar
H.G. nr.58/1994
fondurile cu capital de risc la societăți comerciale pe acțiuni, constituire consultanță și asistență managerială
O.G. nr.20/1998
garanții, restituire sume reținute, în aplicarea L. nr. 193/1998
impozit pe dividende
O.G. nr.26/1995
inactivitate temporară, regim derogatoriu de depunere a declarațiilor de impozite și taxe, condiții
L. nr.31/1990
O. nr.2.690/1998   (M.F.)
incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL), suspendare proceduri de vânzare a activelor incluse operațional, condiții
O.U.G. nr.86/2000
investiții directe, stimulare, condiții
L. nr.332/2001
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.94/1998
investiții, utilizare eficientă a energiei
L. nr.199/2000
în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, măsuri de accelerare a procesului de privatizare, condiții
O.U.G. nr.299/2000
închiderea operațională și vânzarea acțiunilor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea, lichidarea societăților comerciale supuse privatizării, condiții
O.U.G. nr.88/1997
întreprinderi, categorii, definire
H.G. nr.450/1999
întreprinderi mici și mijlocii, credite acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, condiții
la care statul este acționar majoritar, întocmire bugete de venituri și cheltuieli pe anul 2002 de către regii autonome, societăți/companii naționale și agenți economici monitorizați potrivit O.U.G. nr. 79/2001 și H.G. nr. 866/2001
O. nr.2.121/5.521/2001   (M.F.P., M.M.S.S.)
lichidator, contract de angajare, condiții, atribuții
O.U.G. nr.88/1997
licitații, organizare și desfășurare vânzare acțiuni ale societăților comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)
litigii, soluționare, cauțiune, termen de prescripție
O.U.G. nr.88/1997
măsuri de aplicare a L. nr. 31/1990
H.G. nr.1323/1990
măsuri de protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
obligații bugetare, stingere, condiții
O.U.G. nr.189/2000
O. nr.45/2001   (M.F.P.)
pe acțiuni, cluburi sportive, constituire, condiții
L. nr.69/2000
plata contribuției pentru valoarea asistenței tehnice acordate de Agenția Internațională pentru Energia Atomică, Viena (A.I.E.A.)
O.G. nr.29/1998
privatizare
patrimoniu, reevaluare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.834/1991
H.G. nr.450/1999
O. nr.59/1998   (M.P.)
societăți ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
vânzare active cu plată integrală, cu plata în rate, în sistem leasing imobiliar
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.61/1998   (M.P.)
procedura reorganizării judiciare și falimentului
L. nr.64/1995
profesionale de administrare judiciară și/sau lichidare, condiții
O.G. nr.79/1999
profit, repartizare
O.G. nr.64/2001
program de restructurare, evaluare și certificare
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
O. nr.270/1999   (A.R.D.)
programe de restructurare a întreprinderilor și de reconversie profesională (R.I.C.O.P.)
H.G. nr.978/1999
reevaluarea imobilizărilor corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000
reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni
O. nr.1223/1998   (M.F.)
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.20/2001
regionale de transport feroviar public de călători, înființare prin reorganizarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "Călători"-S.A.
O.U.G. nr.12/1998
H.G. nr.274/2001
reglementarea situației celor ce nu își majorează capitalul social, dizolvare de drept, condiții, căi de atac
L. nr.314/2001
reglementări speciale privind reorganizare, restructurare, faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995
reguli speciale pentru anumite societăți comerciale
O.U.G. nr.88/1997
restructurare prin divizare sau fuziune, regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
O.G. nr.49/1994
simbolurile producătorilor de conserve alimentare destinate consumului uman
O.G. nr.39/1998
O. nr.331/1999   (M.S.)
O. nr.122/1999   (M.A.A.)
spații considerate active
L. nr.85/1992
statut, contract, înființare
L. nr.26/1990
L. nr.31/1990
H.G. nr.1323/1990
sume care se lasă cu titlu gratuit, condiții
O. nr.109/1998   (M.P.)
supuse privatizării, acordarea unor facilități la plata obligațiilor bugetare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.655/2000
și companii/societăți naționale, privatizare potrivit O.U.G. nr. 88/1997
L. nr.15/1990
L. nr.83/1997
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.450/1999
și organizații economice străine, reprezentanțe din România, impozitare venituri, actualizare
O.G. nr.24/1996
O. nr.39/2001   (M.F.P.)
și regii autonome, contracte în derulare de locație de gestiune, închiriere, asociațiune în participațiune, încheiere contract de leasing imobiliar, condiții
O.U.G. nr.88/1997
și regii autonome cu profil agricol, administrare bunuri agricole, proprietate privată a statului
L. nr.1/2000
și regii autonome și organizații cooperatiste, înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, condiții
O.U.G. nr.76/2001
și societăți naționale sau companii naționale, contract de concesiune, condiții
L. nr.219/1998
șomeri, angajare și stimulare, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
tipuri
L. nr.31/1990
ținerea registrelor societăților privatizate la Registrul român al acționarilor
O. nr.1/1999   (C.N.V.M.)
unități economice de stat, reorganizare
L. nr.15/1990
vânzarea de acțiuni, de părți sociale și active, dosar de prezentare, stabilire preț de ofertă
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
vezi:  Societăți comerciale la care statul este acționar


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.