ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.37 din 22 aprilie 2009
privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 264/22 apr. 2009

Având în vedere necesitatea eficientizării activității instituțiilor publice și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile reducerii cheltuielilor bugetare.
luând în considerare opiniile și recomandările Comisiei Europene și ale organismelor financiare internaționale referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar, inclusiv prin stabilirea unor criterii de performanță în organizarea și coordonarea unor autorități și instituții publice.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"d) directorul executiv și directorul executiv adjunct în cadrul instituției prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora;".

2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"j) realizează recrutarea și promovarea pentru funcțiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea și promovarea pentru celelalte funcții publice, în condițiile prezentei legi;".

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

"Art. 221. - În situația în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare și de promovare în funcții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, dispune, după caz, amânarea sau suspendarea organizării și desfășurării concursului."

4. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 58. - (1) Concursul de recrutare pentru funcțiile publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, autorităților administrative autonome, precum și pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale este organizat, în condițiile legii, astfel:

a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înalții funcționari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
b) de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere generale și specifice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al comunei, șef serviciu și șef birou;
c) de autoritățile și instituțiile publice în al căror stat de funcții se află funcția publică vacantă, pentru funcțiile publice de conducere de secretar al comunei, șef serviciu și șef birou și pentru toate funcțiile publice de execuție.

(2) În vederea verificării și validării condițiilor legale de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de către autoritățile și instituțiile publice organizatoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici desemnează un responsabil de procedură, funcționar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs."

5. La articolul 62, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(2) Numirea în funcțiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală."

6. La anexă, la capitolul I litera B, punctele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"4. director din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și director executiv în cadrul instituției prefectului, în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora;

5. director adjunct din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, director executiv adjunct din cadrul instituției prefectului, în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora;".

Art. II. - (1) La articolul 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) Numirea inspectorului școlar general, a inspectorului școlar general adjunct și a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării. Inspectorul școlar general și directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educației, cercetării și inovării un contract de management educațional pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde direcțiile și obiectivele din strategia pe educație, în concordanță cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea condițiilor din contractul de management educațional de face trimestrial.’’

(2) Contractele de management educațional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III. - (1) Funcțiile publice, funcțiile publice specifice și posturile încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență, care face parte integrantă din aceasta, precum și adjuncții acestuia se desființează în termen de 32 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Funcțiile publice cu statut special, altele decât cele stabilite în cadrul serviciilor publice deconcentrate prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență și funcțiile publice de prefect și subprefect se exceptează de la prevederile alin. (1).

(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență vor fi conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai mulți adjuncți, în limita numărului de posturi care se desființează.

(4) Persoanele care urmează să ocupe funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) sunt numite prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciul public deconcentrat respectiv, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile art. IV din prezenta ordonanță de urgență.

(5) Poate ocupa o funcție dintre cele prevăzute la alin. (3) persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
e) are studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;
f) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
h) îndeplinește și alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciul public deconcentrat respectiv.

(6) Funcțiile prevăzute la alin. (3) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciul public deconcentrat respectiv, pe o perioadă de maximum 4 ani, în conținutul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de încetare și reziliere a acestuia.

(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă și conferă titularului vechime în muncă și în specialitate.

(8) Remunerarea și celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru funcția de consilier gradul IA din cadrul ministerelor și al altor organe centrale de specialitate, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege pentru funcțiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) beneficiază de sporul de vechime și de celelalte sporuri, în condițiile prevăzute de legislația muncii și de legislația aplicabilă autorității sau instituției publice.

(9) Pe perioada executării contractului de management, persoanelor care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile art. 70, 71, 79, 94-98 și 111-114 din cartea I, titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Modelul-cadru al contractului de management prevăzut la alin. (6) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(11) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, funcționarilor publici și personalului încadrat în regim contractual, care ocupă posturi dintre cele prevăzute la alin. (1), li se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Funcționarilor publici și personalului încadrat în regim contractual în sistemul public, care vor fi numiți în condițiile alin. (4), li se suspendă de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă avute anterior numirii, pe durata executării contractului de management.

Art. IV. - (1) Evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează serviciile publice deconcentrate respective, în termen de maximum 32 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Data desfășurării evaluării în condițiile alin. (1) se aduce la cunoștință publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice.

(3) Candidații depun proiectul de management și un dosar care să conțină următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate;
b) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
c) copie legalizată de pe diploma de studii;
d) cazier judiciar;
e) declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

(4) Proiectele de management prezentate de candidați sunt elaborate pentru o perioadă de maximum 4 ani și vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) identificarea problemelor existente în domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;
b) obiective și direcții de acțiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al instituției și pentru îmbunătățirea actului managerial;
c) dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine;
d) aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției respective;
e) propuneri de îmbunătățire a colaborării instituționale.

(5) Evaluarea candidaților și a proiectelor de management prezentate de aceștia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciile publice deconcentrate respective, formate din specialiști în domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte în mod obligatoriu și un reprezentant al instituției prefectului din județul respectiv.

Art. V. - Anexa la prezenta ordonanță de urgență poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
András Zsolt Szakál

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 22 aprilie 2009.
Nr. 37.


ANEXĂ

LISTA
cuprinzând serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale

A. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

B. MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

C. MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

 1. comisariate regionale pentru protecția consumatorilor;
 2. comisariate județene, respectiv al municipiului București pentru protecția consumatorilor;
 3. oficii teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație.

D. MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

 1. direcții de muncă și protecție socială, județene și a municipiului București;
 2. organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";
 3. inspectorate teritoriale de muncă și al municipiului București;
 4. case de pensii județene și a municipiului București;
 5. agenții pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București;
 6. inspectorate sociale regionale;
 7. agenții județene pentru prestații sociale, respectiv a municipiului București.

E. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

 1. direcții pentru sport județene, respectiv a municipiului București;
 2. direcții pentru tineret județene, respectiv a municipiului București;
 3. complexuri sportive naționale și municipale;
 4. cluburi sportive municipale și orășenești;
 5. casele de cultură ale studenților;
 6. Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei" - București.

F. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 1. direcții generale a finanțelor publice județene și a municipiului București;
 2. direcții regionale, județene, respectiv a municipiului București pentru accize și operațiuni;
 3. secții județene, respectiv a municipiului București ale Gărzii Financiare.

G. MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

 1. direcții pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;
 2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor;
 3. inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare;
 4. centre județene, respectiv al municipiului București de plăți și intervenție pentru agricultură;
 5. oficii județene, respectiv al municipiului București de consultanță agricolă;
 6. oficii județene, respectiv al municipiului București pentru ameliorare și reproducție în zootehnie;
 7. oficii de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit;
 8. oficii de studii pedologice și agrochimice județene, respectiv al municipiului București;
 9. direcțiile silvice județene și a municipiului București.

H. MINISTERUL MEDIULUI

 1. agenții regionale și județene, respectiv a municipiului București de protecția mediului;
 2. comisariate ale Gărzii Naționale de Mediu regionale și județene, respectiv al municipiului București;
 3. organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial "Mediu";
 4. direcții de ape regionale și județene, respectiv a municipiului București ale Autorității Apele Române.

I. SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

 1. direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;
 2. direcții de statistică regionale și județene, respectiv a municipiului București;
 3. unități teritoriale ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;
 4. inspectoratele teritoriale și regionale de stat în construcții.

J. MINISTERUL ECONOMIEI

K. MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

 1. oficii județene de poștă;
 2. direcțiile regionale de poștă.


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 11:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.