LEGE nr.35 din 3 aprilie 1991
privind regimul investitiilor straine
Textul actului publicat în M.Of. nr. 73/10 apr. 1991

LEGE NUMAR: 35 DIN 3 aprilie 1991 privind regimul investitiilor straine

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 10 aprilie 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
In vederea atragerii investitiilor straine in Romania se adopta prezenta lege, care cuprinde dispozitii de natura sa asigure investitorilor straini garantii si facilitati, precum si folosirea integrala si nelimitata a rezultatelor.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
In sensul prezentei legi, prin investitii straine in Romania se intelege:
a) constituirea de societati comerciale, filiale sau sucursale, cu capital integral strain sau in asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
b) participarea la majorarea capitalului social al unei societati existente sau dobindirea de parti sociale ori actiuni la asemenea societati, precum si de obligatiuni sau alte efecte de comert;
c) concesionarea, inchirierea sau locatia gestiunii, in conditiile legii, a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome sau societati comerciale;
d) dobindirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile , altor drepturi reale, cu exceptia dreptului de proprietate asupra terenurilor;
e) dobindirea de drepturi de proprietate industriala si intelectuala;
f) dobindirea de drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestari cu valoare economica asociate unei investitii;
g) cumpararea de spatii de productie sau alte cladiri, cu exceptia locuintelor, altele decit cele auxiliare investitiei, precum si construirea lor;
h) contractarea executarii de lucrari de explorare, exploatare si impartire a productiei in domeniul resurselor naturale.

ART. 2
Aportul investitorilor straini in Romania poate consta in:
a) capital in valuta liber convertibila;
b) masini, utilaje, mijloace de transport, subansamble, piese de schimb si alte bunuri;
c) servicii, drepturi de proprietate industriala si intelectuala - brevete, licente, know-how, marci de fabrica si de comert, dreptul de autor, traducator, editor -, cunostinte si metode de organizare si conducere;
d) profituri in valuta liber convertibila si in lei obtinute, in conditiile legii, din activitatile realizate in Romania.

ART. 3
Prin investitori straini se inteleg persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, dupa caz, cu sediul in strainatate, care efectueaza investitii in Romania, in oricare din modalitatile prevazute de prezenta lege.

ART. 4
Investitii straine pot fi efectuate in toate sectoarele din domeniul industriei, explorarii si exploatarii resurselor naturale, agriculturii, infrastructurii si comunicatiilor, constructiilor civile si industriale, cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice, comertului, transporturilor, turismului, serviciilor bancare si de asigurare si altor servicii, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) sa nu incalce normele de protectie a mediului inconjurator;
b) sa nu aduca atingere intereselor de securitate si aparare nationala ale Romaniei;
c) sa nu dauneze ordinii publice, sanatatii si moralei.

CAP. 2

Garantii

ART. 5
Investitiile straine in Romania nu pot fi nationalizate, expropriate, rechizitionate sau supuse altor masuri cu efecte similare, decit in cazuri de interes public, cu respectarea procedurii prevazute de lege si cu plata unei despagubiri corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie prompta , adecvata si efectiva.

ART. 6
Despagubirea este determinata in raport cu valoarea investitiei pe piata la data luarii uneia dintre masurile prevazute la art. 5.

ART. 7
Daca valoarea despagubirii nu poate fi determinata potrivit art. 6, aceasta se stabileste de parti pe baza unor principii echitabile, in functie de capitalul investit, cresterea valorii sau deprecierea acestuia si de veniturile curente.

ART. 8
In situatia in care investitorul strain nu accepta valoarea despagubirii determinate, dupa caz, potrivit art. 6 sau art. 7, aceasta se va stabili, la cererea investitorului, pe cale judecatoreasca, in conditiile prevazute de lege.

ART. 9
Investitorii straini au dreptul:
a) sa participe la conducerea si gestionarea investitiei, potrivit contractelor si statutelor convenite;
b) sa instraineze drepturile si obligatiile lor contractuale catre alti investitori, romani sau straini;
c) sa transfere in strainatate profiturile ce li se cuvin in valuta liber convertibila, precum si partea de profituri in lei stabilita in conditiile prevazute in art. 16;
d) sa transfere in strainatate sumele incasate din dreptul de autor, cotele ce li se cuvin pentru asistenta de specialitate, expertize si alte servicii, potrivit contractelor incheiate;
e) sa transfere in strainatate sumele obtinute in valuta in urma vinzarii, totale sau partiale, a actiunilor, partilor sociale, obligatiunilor sau altor efecte de comert, precum si pe cele rezultate din lichidarea investitiilor;
f) sa transfere in strainatate, in valuta, in trei rate anuale, sumele obtinute in lei in urma lichidarii investitiilor;
g) sa transfere in strainatate, in valuta convenita, sumele obtinute cu titlu de despagubire in situatia luarii uneia din masurile prevazute la art. 5.

ART. 10
Investitiile straine efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de regimul juridic stabilit prin aceasta pe intreaga durata de existenta.

ART. 11
Investitorii straini benecifiaza de regimul juridic stabilit prin prezenta lege, indiferent de cetatenia sau, dupa caz, de nationalitatea acestora.

CAP. 3

Facilitati

ART. 12
Masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport si orice alte dotari din import necesare investitiei, constituite ca aport al investitorului strain, sint scutite de plata taxelor vamale.

ART. 13
Materiile prime, materialele si subansamblele importate, necesare productiei , pe o perioada de 2 ani de activitate a investitiei, calculata de la data punerii in functiune a obiectivului, sint scutite de plata taxelor vamale.

ART. 14
Investitiile straine sint scutite de plata impozitului pe profit, astfel:
a) cele efectuate in industrie, agricultura si constructii, pentru o perioada de 5 ani de la data inceperii activitatii productive;
b) cele efectuate in domeniul explorarii si exploatarii resurselor naturale, al comunicatiilor si transporturilor, pentru o perioada de 3 ani de la data inceperii activitatilor respective;
c) cele efectuate in comert, turism, servicii bancare si de asigurare, precum si in orice alte prestari de servicii, pentru o perioada de 2 ani de la data inceperii activitatii.

ART. 15
In afara scutirilor de plata a impozitului pe profit prevazute mai sus si dupa expirarea perioadelor stabilite, se acorda reduceri ale impozitului pe profit, astfel:
a) cu 50%, impozitul aferent profitului utilizat in unitatea infiintata in Romania, pentru largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii, in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitiile destinate protejarii mediului inconjurator;
b) cu 25%, daca de indeplineste una din urmatoarele conditii:
- se asigura din import cel putin 50 % din necesarul de materii prime, energie si combustibil;
- se exporta cel putin 50% din produsele si serviciile realizate;
- se utilizeaza peste 10% din cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare de tehnologii noi in Romania si pentru formare profesionala;
- se achizitioneaza din productie interna cel putin 50% din utilajele si celelalte echipamente necesare dezvoltarii investitiilor existente sau efectuarii de noi investitii;
- se creeaza cel putin 50 noi locuri de munca printr-o noua investitie sau dezvoltari ale investitiilor existente.

ART. 16
Investitorii straini au dreptul sa transfere in valuta convertibila, din profiturile anuale in lei, o cota reprezentind 8-15% din aportul in numerar si in natura constituit in valuta convertibila si varsat la capitalul social, prin schimb valutar efectuat de Banca de Comert Exterior sau de alte banci autorizate, dupa cum urmeaza:
a) o cota reprezentind 15% din capitalul social varsat, pentru investitiile efectuate in domeniile de interes deosebit pentru economia nationala, inclusiv producerea tehnicilor antipoluante, stabilite prin hotarire a Guvernului;
b) o cota reprezentind 12% din capitalul social varsat, pentru investitiile efectuate in domeniul explorarii si exploatarii resurselor naturale, productiei industriale, agricole, constructiilor, comunicatiilor si transporturilor, altele decit cele prevazute la lit. a);
c) o cota reprezentind 10% din capitalul social varsat, pentru investitiile efectuate in domeniul financiar-bancar si de asigurari;
d) o cota reprezentind 8% din capitalul social varsat, pentru investitiile efectuate in alte domenii.

ART. 17
Domeniile de interes deosebit pentru economia nationala se stabilesc prin hotarire a Guvernului, la propunerea Agentiei Romane de Dezvoltare.
Pentru investitiile efectuate in domeniile prevazute la alin. 1, la propunerea Guvernului, prin lege se pot acorda facilitati suplimentare.

ART. 18
In cazul in care investitiile straine se lichideaza voluntar intr-o perioada de timp mai mica decit dublul celei pentru care investitorii straini beneficiaza de scutirile prevazute la art. 14, acestia vor fi obligati sa plateasca impozitele stabilite, potrivit legii, pe intreaga durata de functionare a investitiei.
Impozitele datorate potrivit alin. 1 se platesc cu prioritate din rezultatele lichidarii investitiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor straini.

CAP. 4

Inregistrarea cererilor de investitii straine

ART. 19
Efectuarea de investitii straine in Romania, indiferent de forma juridica a acestora, se face pe baza unei cereri a investitorului strain, inregistrata la Agentia Romana de Dezvoltare.

ART. 20
Agentia Romana de Dezvolatre analizeaza bonitatea investitorului, domeniul si modalitatea in care urmeaza a fi efectuata investitia, precum si cuantumul capitalului de investit.

ART. 21
Agentia Romana de Dezvoltare raspunde cererii investitorilor straini in baza datelor si informatiilor de care dispune sau pe care le poate obtine, la cerere, de la organele centrale si locale ale administratiei publice, precum si de la regiile autonome si societatile comerciale in domeniul carora urmeaza a fi efectuata investitia straina.
Ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei publice vor raspunde in termen de 10 zile de la data solicitarii agentiei.

ART. 22
Agentia Romana de Dezvoltare este obligata sa raspunda cererilor investitorilor straini in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.
Daca in termenul stabilit la alin. 1 investitorul strain nu primeste nici o comunicare, se considera ca investitia poate fi efectuata.

ART. 23
Investitorii straini au dreptul sa efectueze investitiile in conditiile prevazute de legea romana, stabilite in raport cu modalitatea de realizare a acestora si in baza confirmarii date de Agentia Romana de Dezvoltare sau a cererii investitorului strain, in absenta comunicarii agentiei.

ART. 24
Calitatea de investitor strain in Romania se dovedeste prin certificatul de investitor, eliberat de Agentia Romana de Dezvoltare.
Certificatul de investitor se elibereaza la cererea investitorului strain, in termen de 15 zile de la data inregistrarii acesteia, pe baza prezentarii documentelor - contract de societate si statut, contracte comerciale sau alte acte juridice - intocmite cu respectarea cerintelor legii romane, tinind seama de modalitatea de realizare a investitiei.
Certificatul de investitor este opozabil autoritatilor romane pentru dovedirea drepturilor investitorilor straini.

CAP. 5

Operatiuni financiar-valutare si comerciale

ART. 25
Operatiunile de incasari si plati privind investitiile straine se efectueaza prin conturi in lei si in valuta deschise la banci cu sediul in Romania sau prin conturi in valuta deschise la banci cu sediul in strainatate.
Societatile comerciale cu participare straina si ceilalti investitori straini au drept de dispozitie asupra disponibilitatilor din conturile proprii.

ART. 26
Conturile in valuta se alimenteaza din aportul financiar al investitorilor, din imprumuturile contractate si din incasarile in valuta.

ART. 27
Societatile comerciale cu participare straina si ceilalti investitori straini pot sa contracteze credite in lei si in valuta de la unitati finantatoare din tara sau credite in valuta de la banci sau institutii financiare din strainatate.

ART. 28
Operatiunile societatilor comerciale cu participare straina si ale investitorilor straini se efectueaza pe baza de contracte comerciale incheiate, in conditiile legii, la preturile convenite in lei si in valuta.

ART. 29
Platile in valuta, inclusiv drepturile in valuta cuvenite investitorilor straini, se efectueaza numai din disponibilul in valuta din conturile proprii sau, dupa caz, ale societatilor comerciale cu participare straina.

ART. 30
Profitul in valuta sau in lei, cuvenit investitorilor straini, poate fi utilizat de acestia pentru efectuarea de noi investitii in Romania, pentru cumpararea de marfuri si servicii romanesti sau poate fi schimbat, in conditiile legii, pe piata financiara.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 31
In situatiile in care investitiile straine in Romania se realizeaza sub forma unor societati comerciale in asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane, asociatii romani pot constitui, cu titlu de aport la capitalul social, dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra terenului ori a altor imobile necesare, pe toata durata societatii comerciale.

ART. 32
Personalul strain necesar desfasurarii activitatii investitiei straine se stabileste prin conventia partilor sau de catre investitorul strain, dupa caz, si va fi angajat numai in posturi de conducere si de specialitate.

ART. 33
Salariile personalului roman si strain angajat pentru desfasurarea activitatii pentru investitiile straine se stabilesc prin conventia partilor.

ART. 34
Dispozitiile prezentei legi sint aplicabile in masura in care acordurile si conventiile internationale referitoare la investitiile straine, la care Romania este parte, nu stabilesc o alta reglementare.

ART. 35
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul nr.424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, Decretul-lege nr.
96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 martie 1991.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 martie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind regimul investitiilor straine si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU -----------------------


Marți, 25 ianuarie 2022, 20:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.