ORDONANȚĂ nr.24 din 21 august 1992
privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
Textul actului publicat în M.Of. nr. 213/28 aug. 1992

ORDONANTA NUMAR: 24 DIN 21/08/92 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora

EMITENT: GUVERN

APARUT IN Monitorul Oficial 213 DIN 28/08/92

ART. 1
- Serviciile supuse taxelor consulare si cuantumul acestor taxe sint cele prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta, cu exceptia cazurilor cind, pe baza intelegerilor internationale la care Romania este parte, se stabileste astfel.

ART. 2
- Taxele consulare se platesc, anticipat, in tara in lei, iar in strainatate in valuta.

ART. 3
Sint scutite de taxe consulare:
a) eliberarea ori prelungirea valabilitatii pasaportului diplomatic:
b) cererile privind redobindirea cetateniei romane de catre persoanele carora li s-a ridicat cetatenia romana fara voia lor sau din alte motive neimputabile, precum si descendentii acestora;
c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei romane;
d) vizele acordate functionarilor straini la organizatiile internationale la care Romania este parte;
e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, persoanelor care insotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare straine si alti invitati oficiali, precum si membrilor de familie ai acestora, in conditii de reciprocitate.

ART. 4
- Sefii institutiilor autorizate sa presteze sewrvicii consulare, pe baza de reciprocitate sau in situatii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.

ART. 5
- Taxele consulare se restitue solicitantilor de servicii consulare in urmatoarele cazuri:
a) cind serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat;
b) cind plata s-a facut fara just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.

ART. 6
- Cuantumul in lei al taxelor prevazute in anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne si Ministerului Economiei si Finantelor, in raport cu evolutia preturilor pe intreaga economie.

ART. 7
- Modalitatile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne, cu avizul Ministerurului Economiei si Finantelor.

ART. 8
- Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitoriul Oficial al Romaniei.
ANEXA 1 T A X E C O N S U L A R E pentru servicii prestate in tara --------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea serviciilor Taxa crt. -lei---------------------------------------------------------------------------0 1 2 ---------------------------------------------------------------------------

A. Eliberari de pasapoarte
1. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau a altui document de trecere a frontierei 4.500
2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis special de trecere a frontierei in interes de serviciu 4.500
3. Eliberarea unui pasaport in care sint inscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoana 1.000
4. Inscrierea ulterioara in pasaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoana 500

B. Vize pentru trecerea frontierei sau de sedere temporara
1. Vize de iesire pentru cetateni straini veniti temporar, care nu mai dispun de documentul de calatorie cu care au intrat in Romania 2.000
2. Viza de iesire definitiva acordata strainilor domiciliati in Romania 3.000
3. Pentru prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini sew percep taxele prevazute in anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, transformate in lei proveniti din schimb valutar

C. Servicii privind cetatenia, repatrierea si stabilirea domiciliului in Romania
1. Acordarea cetateniei romane 30.000
2. Renuntarea la cetatenia romana 5.000
3.Clarificarea cetateniei romane 4.000
4. Repatrierea 6.000
5. Redobindirea cetateniei romane prin efectul repatrierii 7.000
6. Stabilirea domiciliului unui cetatean strain in Romania 20.000

D. Servicii de legalizari, procurari de acte juridice si extrajudiciare, identificari de persoane
1. Legalizarea sigiliului si semnaturilor de pe actele judiciare si extrajudiciare eliberate de autoritatile romane 3.500
2. Legalizarea smnaturilor si sigiilor de pe certificatele de origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la expertul marfurilor din Romania 7.000
3. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice straine 3.000
4. Identificarea de persoane pe teritoriul Romaniei 5.000

E. Alte servicii si prestatii consulare 3.000 N O T A:

1. Pentru inregistrarea fiecarei cereri de prestare a serviciilor prevazute la lit. A.-E. 500
2. Pentru serviciile prestate, in regim de urgenta, cetatentilor straini, se percepe o taxa suplimentara in lei, echivalenta a 6 dolari S.U.A.
---------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 S E R V I C I I prestate in strainatate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei --------------------------------------------------------------------------- Nr. Denumirea serviciilor Taxa crt. - dolari S.U.A.---------------------------------------------------------------------------0 1 2 ---------------------------------------------------------------------------

A. Eliberari de pasapoarte
1. Cerere pentru eliberarea pasaportului, includerea unei persoane in pasaport ori prelungirea valabiltatii unui pasaport sau oricarui document de trecere a frontierei;
- individual 7 - de fiecare persoana, pentru a fi inscrisa in documentul titularului 5
2. Eliberarea sau prelungirea valabilitatii unui pasaport sau oricarui document de calatorie, inclusiv a carnetului de marinar:
- individual 35 - de fiecare persoana inscrisa in documentul titularului 15

B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei
1. Vize oficiale si de sedere temporara:
- o calatorie 25 - calatorii multiple 60
2. Vize turistice:
- turism neorganizat 25 - turism cu servicii platite anticipat 15
3. Vize de tranzit:
- simplu tranzit 15 - dublu tranzit 25 N O T A:
Pentru fiecare persoana inclusa in pasaportul titularului, indiferent de natura vizei supuse taxei consulare, se percepe o taxa de 10 dolari S.U.A.

C. Servicii notariale
1. Redactarea si autentificarea unui mandat, indiferent de natura acestuia:
- un exemplar 35 - pentru fiecare exemplar in plus 7
2. Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritatile romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de data certa, pentru fiecare act 20 ---------------------------------------------------------------------------0 1 2 ---------------------------------------------------------------------------
3. Legalizarea sigiilor si semnaturilor de pe actele eliberate de artoritatile straine, care urmeaza sa produca efecte juridice in Romania 20
4. Legalizarea sigiului si semnaturii autoritatilor competente straine de pe certificatele de origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute in exportul marfurilor din si in Romania, in functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
- pentru valori pina la 50.000 dolari S.U.A. 150 - pentru valori intre 50.000-100.000 dolari S.U.A. 250 - pentru valori intre 100.001-500.000 dolari S.U.A. 500 - pentru valori intre 500.001-1.000.000 dolari S.U.A. 1.000 - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A. 2.500
5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate in arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagina 25
6. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina 40
7. Certificarea coonformitatii cu originalul in limba din care s-a efectuat traducerea 20
8. Certificarea unor fapte constante personal de functionarul consular 15
9. Eliberarea unui certificat de cutuma 30
10. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava 25
11. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale navelor 20
12. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a jurnalului de masini 25
13. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa 100

D. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru acordarea sau redobindirea cetateniei romane 75
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana 350
3. Inregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane 25
4. Inregistrarea cererii de repatriere 75
5. Inregistrarea cererii privind stabilirea in Romania a unui cetatean strain 150
6. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane in Romania 25
7. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din tara sau din strainatate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 25
8. Primirea in depozit, pe timp limitat, de inscrieri, obiecte sau valori, in functie de valoare sau volum 20-70
9. Alte servicii, care nu sint incluse in anexele nr. 1 si 2 20
10. Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se percepe in plus o taxa 6 ---------------------------------------------------------------------------N O T A:
a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.
b) Cheltuielile de deplasare ale functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la lit. a), precum si cele privind comunicarile telefonice, relex, fax, corespondenta prin posta si orice alte cheltuieli ocazionale de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare.
c) Contravaloarea blanchetelor de viza se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute.
d) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate, cind actioneaza in nume propriu pentru dobindirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale.
e) In strainatate, taxele consulare se pot percepe direct in dolari S.U.A.
sau in moneda tarii de resedinta dupa caz, in raport cu cursul acesteia fata de dolari S.U.A.
--------------------------


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 17:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.