LEGE nr.387 din 16 decembrie 2005
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1177/27 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.679 și nr. 679 bis din 28 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"11. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Bunurile imobile - clădiri și terenuri aferente -, prevăzute în anexă, care fac obiectul reglementării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și a celorlalte acte normative în materia proprietății vor fi vândute după clarificarea situației juridice a acestora și intabularea în cartea funciară, potrivit legislației în vigoare.»"

2. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 și 22, cu următorul cuprins:

"21 Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

22. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

«Art. 91. - Achiziționarea bunurilor imobile - clădiri și terenuri aferente -, prevăzute în anexă, precum și construcția unor imobile noi necesare activității sanitarveterinare pot fi finanțate în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură.»"

3. La articolul I, punctul 3 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 decembrie 2005.
Nr. 387.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 06:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.