ORDONANȚĂ nr.26 din 14 iulie 2005
privind managementul instituțiilor publice de cultură
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/19 iul. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - (1) În vederea asigurării eficienței activității instituțiilor publice de cultură și a continuității actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiți în continuare conducătorii instituțiilor publice de cultură, din cadrul instituțiilor publice de cultură, se face în urma unor concursuri de proiecte de management, pe baza unui concurs de proiecte de management, prin contract de management.

(2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată și se încheie cu instituția publică de cultură.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea funcțiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se face în toate cazurile în mod independent de ocuparea unei funcții de execuție în cadrul instituției publice de cultură în cauză.

(4) Salarizarea conducătorilor instituțiilor publice de cultură se face conform legii.

Art. 2. - (1) Concursurile prevăzute la art. 1 alin. (1) în vederea angajării conducătorilor instituțiilor publice de cultură se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcționează instituțiile publice de cultură, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea funcției de conducere.

(2) Organizarea concursurilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoștință publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masă și prin afișare la sediul și pe pagina de Internet a acestuia.

(3) Concursurile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în termen de minimum 30 de zile și maximum 60 de zile de la aducerea la cunoștință publică a organizării acestora.

(4) La concursuri pot participa și cetățeni ai statelor membre din Uniunea Europeană.

(5) În vederea participării la concursurile prevăzute la alin. (1), candidații pot solicita instituției publice de cultură pentru care sunt organizate concursurile orice informații pe care aceștia le consideră necesare elaborării proiectelor de management prevăzute la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) Proiectele de management prezentate de candidați sunt elaborate pentru o perioadă de minimum 3 ani și de maximum 5 ani.

(2) Proiectele de management vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) diversificarea ofertei culturale a instituției publice de cultură;
b) cunoașterea și satisfacerea nevoilor culturale ale comunităților în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură;
c) promovarea concurenței în domeniul ofertei culturale;
d) promovarea excelenței, experimentului și a inovației;
e) dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine;
f) aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură.

Art. 4. - (1) Evaluarea candidaților și a proiectelor de management prezentate de aceștia se face de comisii organizate la nivelul ordonatorului principal de credite.

(2) Cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt specialiști în management cultural sau în domeniile în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de cultură pentru care se organizează concursul și care nu se află în raporturi contractuale ori de serviciu cu ordonatorul principal de credite.

Art. 5. - (1) În vederea participării la concurs, candidații vor depune un dosar cuprinzând, pe lângă documentele și înscrisurile prevăzute de lege, și proiectul de management prevăzut la art. 3.

(2) Dosarele se depun cel mai târziu cu 7 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea concursului.

(3) Rezultatele concursului se aduc la cunoștință publică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data desfășurării concursului.

(4) Contestațiile se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință publică a rezultatelor concursului și se soluționează în termen de maximum două zile de la data limită pentru depunerea contestațiilor de către ordonatorul principal de credite.

(5) După rămânerea definitivă a rezultatelor concursului, numele câștigătorului este făcut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite.

(6) Câștigătorul concursului este anunțat în scris despre aceasta și este obligat să se prezinte la instituția publică de cultură, în vederea încheierii contractului de management, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării.

Art. 6. - (1) Evaluarea performanțelor manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură și ale modului de îndeplinire a proiectului de management se face astfel:

a) după 90 de zile calendaristice, considerată perioadă de probă, de la data încheierii contractului de management;
b) după un an calendaristic de la data încheierii contractului de management;
c) după 2 și, respectiv, 3 și 4 ani calendaristici de la data încheierii contractului de management;
d) cu 6 luni calendaristice înainte de împlinirea duratei proiectului de management.

(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt necorespunzătoare, contractul de management încetează de drept, iar conducătorul instituției publice de cultură asigură conducerea interimară până la ocuparea prin concurs a acestei funcții.

(3) În toate situațiile este interzisă asigurarea conducerii interimare a instituției publice de cultură pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucrătoare.

(4) Pe durata interimatului directorul general sau directorul, după caz, are dreptul să efectueze doar angajamentele financiare necesare achitării drepturilor salariale ale angajaților instituției publice de cultură, precum și efectuarea actelor de gestiune curentă, fără a putea angaja noi cheltuieli.

(5) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) este necorespunzător, contractul de management încetează prin ajungerea la termen, fără posibilitate de prelungire.

(6) Persoana al cărei contract de management a încetat în urma evaluării necorespunzătoare nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere pentru o perioadă de 5 ani, calculată de la data încetării contractului de management.

(7) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) este corespunzător, conducătorul instituției publice de cultură poate solicita prelungirea proiectului de management existent pentru o perioadă egală cu a acestuia.

(8) Prelungirea proiectului de management existent se face fie prin modificarea acestuia, fie pe baza unui nou proiect de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanțe.

(9) În cazul în care conducătorul instituției publice de cultură nu dorește prelungirea proiectului de management, este obligat să anunțe de îndată, în scris, acest fapt ordonatorului principal de credite.

Art. 7. - (1) În situația prevăzută la art. 6 alin. (5) ordonatorul principal de credite va organiza concurs pentru ocuparea funcției ce urmează să devină vacantă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei ordonanțe.

(2) Câștigătorul concursului organizat în condițiile alin. (1) încheie un contract de management cu timp parțial de maximum 4 ore pe zi, pentru o perioadă de maximum 6 luni.

(3) Contractul de management prevăzut la alin. (2) se transformă în contract de management cu timp complet după expirarea perioadei prevăzute la alin. (2).

(4) În perioada prevăzută la alin. (3) viitorul conducător al instituției publice de cultură poate să își adapteze proiectul de management pe baza căruia a câștigat concursul, cu acordul ordonatorului principal de credite.

(5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), proiectul de management al noului conducător al instituției publice de cultură rămâne definitiv, iar evaluarea conducătorului se va face pe baza acestui proiect de management rămas definitiv.

(6) În perioada prevăzută la alin. (3) contractul de management al conducătorului instituției publice de cultură care a fost evaluat necorespunzător în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) se transformă în contract cu timp parțial de maximum 4 ore pe zi.

Art. 8. - Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face în funcție de proiectul de management al conducătorului instituției publice de cultură, ținându-se seama de criteriile de evaluare a performanțelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță, și în toate cazurile numai în funcție de nivelul mijloacelor financiare aprobate instituției publice de cultură.

Art. 9. - Conducerea instituțiilor publice de cultură poate fi asigurată și de persoane juridice în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 10. - (1) Modelul contractului de management pentru instituțiile publice de cultură se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică conducătorilor instituțiilor publice de cultură al căror contract de muncă pentru funcția de conducere a fost încheiat cu maximum 24 de luni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) În termen de 6 luni calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, conducătorii instituțiilor publice de cultură prevăzuți la alin. (2) vor prezenta ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcționează instituția publică de cultură pe care o conduc un proiect de management în vederea încheierii contractului de management prevăzut de prezenta ordonanță.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și celorlalți conducători ai instituțiilor publice de cultură, alții decât cei prevăzuți la alin. (1).

(5) În cazul în care conducătorii instituțiilor publice de cultură doresc încheierea unui contract de management înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (3) și (4), aceștia pot prezenta ordonatorului principal de credite un proiect de management.

(6) În cazul în care conducătorii instituțiilor publice de cultură prevăzuți la alin. (2) și (4) nu respectă prevederile alin. (3), aceștia sunt demiși de drept din funcția de conducere, iar ordonatorul principal de credite va organiza de îndată concurs pentru ocuparea funcției de conducere devenite vacante, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 11. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii și cultelor,
Virgil-Ștefan Nițulescu,
secretar de stat

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 14 iulie 2005.
Nr. 26.


ANEXĂ

CRITERII
de evaluare a performanțelor manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură

  1. Punerea în valoare și gestiunea ofertei de bunuri și servicii culturale ale instituției publice de cultură
  2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea acțiunilor culturale, racordarea la standardele și direcțiile de evoluție ale culturii europene și mondiale din domeniile de activitate ale instituției publice de cultură
  3. Promovarea imaginii și vizibilitatea instituției publice de cultură
  4. Colaborarea și parteneriatele cu alți operatori culturali din țară și din străinătate
  5. Adecvarea ofertei culturale la solicitările și nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creșterea audienței, fidelizarea publicului, calitatea și diversitatea serviciilor oferite
  6. Identificarea unor surse alternative de finanțare, participarea la programe naționale, europene și internaționale
  7. Eficiența, eficacitatea și economia în managementul mijloacelor financiare și resurselor umane și materiale ale instituției publice de cultură
  8. Participarea la programe de perfecționare profesională în domeniul managementului
  9. Viziunea strategică pe termen scurt, mediu și lung asupra dezvoltării instituției publice de cultură.


Marți, 19 ianuarie 2021, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.