ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.6 din 10 februarie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
Textul actului publicat în M.Of. nr. 149/18 feb. 2005

În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Strategia actualizată de accelerare a reformei administrației publice cu privire la operaționalizarea corpului de funcționari publici cu statut special denumiți manageri publici, precum și a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administrației publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv și a unor structuri independente de evaluare și monitorizare a performanțelor funcționarilor publici,
având în vedere riscul de a nu se asigura finalitatea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administrația publică - Proiectul tinerilor profesioniști", în valoare de 4 milioane euro, prin neîncadrarea imediată în structurile administrației publice, în calitate de manageri publici, a absolvenților programelor de formare specializată desfășurate prin acest proiect, situație de natură să afecteze atât credibilitatea factorilor de decizie în ceea ce privește implementarea reformei în administrația publică, cât și încrederea tinerilor absolvenți în intenția declarată a Guvernului de a atrage profesioniști în sistemul public,
pentru evitarea posibilității de a pierde finanțarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare de 3,5 milioane euro, precum și a ciclurilor subsecvente,
având în vedere programarea multianuală a proiectului, cu consecința negativă a pierderii unui corp de tineri profesioniști manageri publici și a importantei contribuții a acestora la accelerarea procesului de modernizare a administrației publice,
ținând seama de necesitatea completării și actualizării sistemului de salarizare a managerilor publici, în scopul asigurării cadrului normativ strict necesar pentru acordarea unui nivel de salarizare motivant, corespunzător pregătirii și abilităților acestora, precum și rolului deosebit atribuit pentru accelerarea reformei administrației publice,
în vederea adoptării măsurilor prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență, ce urmăresc eficientizarea și modernizarea activității în administrația publică și creșterea calității acesteia, precum și respectarea termenului prevăzut în Foaia de parcurs a României pentru reforma administrației publice pentru implementarea unui cadru legislativ corespunzător desfășurării activității managerilor publici în sistemul public - decembrie 2004, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.590 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementeaz ă statutul special al funcționarilor publici numiți într-o funcție publică specifică de manager public.

(2) În exercitarea funcției publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce privește proiectarea, managementul și implementarea, de la nivelurile strategice la cele operaționale, a procedurilor și activităților vizând accelerarea reformei administrației publice, integrarea în structurile Uniunii Europene, precum și implementarea legislației armonizate cu acquisul comunitar.

(3) Responsabilitățile managerilor publici rezultă din coordonarea de programe, proiecte și activități menite să accelereze modernizarea administrației și serviciilor publice, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului, în vederea armonizării acestora cu standardele Uniunii Europene."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Se înființează Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, ca organism independent, de interes general, ce urmărește și asigură aplicarea prevederilor referitoare la modalitățile de acces la funcția de manager public și la mecanismele de promovare rapidă, reglementate prin prezenta ordonanță de urgență și prin normele de aplicare a acesteia.

(2) Potrivit prezentei ordonanțe de urgență, Comisia îndeplinește atribuții în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizării, promovării, soluționării contestațiilor și al excluderii din categoria managerilor publici, asigurând transparența, imparțialitatea, reprezentativitatea și obiectivitatea. Rolul Comisiei în domeniul evaluării constă în aprobarea rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare stabilite.

(3) Structura, componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Comisiei se stabilesc de Guvern, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Comisia este constituită din maximum 17 reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor de învățământ superior, ai organizațiilor profesionale din domeniul massmedia, desemnați de organele de conducere ale acestora.

(5) Secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Administrației și Internelor.

(6) Finanțarea cheltuielilor necesare exercitării atribuțiilor ce revin Comisiei, precum și cele ale secretariatului Comisiei, ce decurg din prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale normelor de aplicare a acesteia, se asigură de la bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Finanțarea acestor cheltuieli poate fi asigurată și prin programe cu asistență externă.

(7) Ministerul Administrației și Internelor poate colabora, în exercitarea atribuțiilor sale de secretariat al Comisiei, cu un partener de implementare, desemnat potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(4) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să colaboreze cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea numirii sau asigurării transferului managerilor publici, în limita numărului de posturi aprobat."

4. La articolul 10 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) absolvenții programului de burse speciale «Guvernul României», cu condiția să urmeze un program intensiv de formare specializată în administrația publică, în România, organizat, în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, de către Institutul Național de Administrație sau de alte instituții de formare continuă."

5. Alineatele (1) și (3) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializată de către Comisie, care decide treapta profesională de încadrare ca manager public. În această evaluare se vor lua în considerare rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare și rezultatele aplicării procedurilor de evaluare finală, prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
............................................................................................

(3) Numirea în funcția de manager public se face, în termenul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia urmează să-și desfășoare activitatea, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici."

6. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(2) Decizia Comisiei este bazată pe rezultatele evaluării performanțelor profesionale individuale, efectuată de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, și pe rezultatele aplicării procedurilor de evaluare prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

7. După alineatul (1) al articolului 19 se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"(11) Stabilirea salariului de bază al managerului public se face potrivit reglementărilor legale pentru funcționarii publici din aparatul propriu al ministerelor, prin însumarea salariului de bază corespunzător funcției de consilier, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, cu indemnizația de conducere aferentă funcției publice de conducere, echivalentă gradului profesional deținut de managerul public respectiv.

(12) Sporul de manager public se determină prin aplicarea la salariul de bază al managerului public, calculat potrivit alin. (11), a procentului determinat în funcție de treapta profesională deținută, prevăzut în primul tabel din anexa la prezenta ordonanță de urgență."

8. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (4), pe durata derulării proiectelor din domeniul administrației publice, finanțate prin programul PHARE, din Comisie vor putea să facă parte și experți din state membre ale Uniunii Europene, propuși de către echipele de asistență tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2)."

Art. II. - (1) Termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004 se prorogă cu 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Până la împlinirea termenului prorogat potrivit alin. (1), Comisia interimară înființată prin ordin al ministrului administrației și internelor, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004, în vigoare la data adoptării prezentei ordonanțe de urgență, mai îndeplinește, pe lângă atribuțiile prevăzute prin ordin, și celelalte atribuții ale Comisiei pentru managerii publici, ce decurg din prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2004. Totodată, pentru absolvenții proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004, componenta "Stagiari 2003-2004", Comisia interimară va confirma, la propunerea secretariatului acesteia, atribuțiile și responsabilitățile generale și cele specifice minimale ce vor fi avute în vedere, până la aprobarea lor prin normele prevăzute la art. 22 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004, la întocmirea fișei posturilor respective de manager public.

(3) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, absolvenții proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004, componenta "Stagiari 2003-2004", vor fi numiți în funcțiile de manager public potrivit schemei de repartizare a acestor absolvenți, întocmită de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu contrasemn ătura Comisiei interimare.

Art. III. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia pentru bursa specială "Guvernul României", redenumită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004 Comisia pentru managerii publici, își reia, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, denumirea prevăzută în Legea nr. 157/2004 și îndeplinește atribuțiile conferite prin această lege și prin normele ei de aplicare.

(2) Pe aceeași dată se modifică, corespunzător alin. (1), prevederile art. 8 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.905 din 5 octombrie 2004, și se abrogă art. 9 alin. (3), art. 13 alin. (3) lit. z), art. 36 alin. (2) și art. 37 alin. (3) din aceeași anexă, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul integrării europene,
Ene Dinga

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Jozsef Birtalan

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 10 februarie 2005.
Nr. 6.


Luni, 24 februarie 2020, 18:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.