ORDONANȚĂ nr.70 din 29 august 1994
privind impozitul pe profit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 246/31 aug. 1994

ORDONANTA Nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994
In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit . a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
(1) Sint obligati la plata impozitului pe profit, in conditiile prezentei ordonante, si denumiti in continuare contribuabili:
a) persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atit din Romania, cit si din strainatate;
b) persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
c) persoanele juridice si fizice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romania;
d) persoanele juridice si fizice romane, pentru veniturile dintr-o asociere a acestora care nu da nastere unei persoane juridice. In acest caz, impozitul datorat de persoanele fizice se calculeaza, se retine si se varsa de persoana juridica.
(2) Sint execeptate de la plata impozitului pe profit trezoreria statului pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei, institutiile publice pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
(3) Veniturile si cheltuielile persoanelor juridice fara scop lucrativ ce se iau in calcul la determinarea profitului impozabil sint numai cele aferente activitatilor economice desfasurate in scopul obtinerii de profit.

ART. 2
(1) Cota de impozit pe profit este de 38%, cu exceptiile prevazute in prezenta ordonanta.
(2) Contribuabilii, astfel cum sint definiti prin prezenta ordonanta, care obtin venituri si in domeniul jocurilor de noroc, autorizate potrivit prevederilor legale, inclusiv baruri si cluburi cu program de noapte, platesc o cota aditionala de impozit de 22%, daca ponderea veniturilor realizate din aceste activitati depaseste 50% din totalul veniturilor.
(3) In cazul Bancii Nationale a Romaniei, cota de impozit pe profit este de 80 % si se aplica asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva, potrivit legii.
(4) Profitul impozabil al unei persoane juridice straine realizat printr-un sediu permanent in Romania se impoziteaza cu o cota aditionala de impozit pe profitul acesteia de 6,2%.
(5) Cota de impozit pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza anual cel putin 80% din venituri din agricultura este de 25%.
In sensul prezentei ordonante, prin agricultura se intelege activitatea desfasurata in domeniul culturii vegetale, cresterii animalelor pentru prasila, productiei, reproductiei, selectiei si din pisicicultura, din care se obtin materii prime, exclusiv cultura florilor, plantelor ornamentale si tutunului.

ART. 3
(1) In scopul aplicarii prezentei ordonante, contribuabilii prevazuti la art.
1 se grupeaza, din punct de vedere fiscal, in contribuabili mici si contribuabili mari.
(2) Prin contribuabil mic se intelege contribuabilul care intr-un an fiscal indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este o persoana juridica romana a carei cifra de afaceri nu a depasit 10 miliarde lei intr-o perioada de 12 luni, care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent;
b) nu are mai mult de 299 salariati permanenti la inceputul anului fiscal, si c) acesta a fost mic contribuabil, asa cum este definit in acest articol, in toti anii fiscali de la infiintarea sa. Pentru aplicarea acestei prevederi, toti contribuabilii inregistrati pina la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sint considerati contribuabili mici.
Incepind cu anul 1996, suma prevazuta la lit. a) se actualizeaza de catre contribuabili in functie de indicele inflatiei aferent perioadei de 12 luni, care se incheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent.
(3) Cei care nu indeplinesc conditiile de la alin. (2) sint considerati drept contribuabili mari.

ART. 4
(1) Anul fiscal al fiecarui contribuabil este anul calendaristic.
(2) Cind un contribuabil se infiinteaza, se reorganizeaza prin divizare, comasarea, fuziune sau se lichideaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul fiscal pentru care contribuabilul a existat.

CAP. 2

Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mari

ART. 5
(1) Profitul impozabil anual se determina ca diferenta intre activul din bilantul de la sfirsitul anului fiscal, diminuat cu obligatiile, si activul de la inceputul anului fiscal, diminuat cu obligatiile aferente, minus aportul efectuat la capitalul social in cursul anului si veniturile stabilite prin prezenta ordonanta ca fiind neimpozabile, plus cheltuielile nedeductibile prevazute la prezenta ordonanta si alte elemente prevazute in bilantul contabil in functie de specificul activitatii contribuabilului.
(2) Elementele patrimoniale din bilantul de la inceputul si sfirsitul anului se actualizeaza la inflatie.
(3) Metodologia de actualizare la inflatie a elementelor patrimoniale ce se au in vedere la determinarea profitului impozabil conform alin. (1) se stabileste prin instructiunile prevazute la art. 38.
(4) Pentru reflectarea corecta a profitului impozabil al unui an fiscal, contribuabilii vor inregistra in evidenta contabila, ca venituri, contravaloarea bunurilor mobile livrate, valoarea bunurilor imobiliare pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, valoarea prestarilor de servicii facturate si cistigurile, indiferent se sursa, din orice operatiuni care duc la cresterea valorii, activului, precum si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri.
(5) Metodele de evaluare a patrimoniului utilizat in contabilitate trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu la altul.
In cazuri justificate, contribuabilii pot schimba metodele de evaluare utilizate numai cu aprobarea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza prezentarii influentelor asupa situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra nivelului impozitului pe profit.

ART. 6
(1) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile sint deductibile numai daca sint aferente realizarii profitului si in limitele prevazute de legislatia in vigoare. Cind o cheltuiala este aferenta mai multor activitati, ea se repartizeaza pe activitatile respective.
(2) Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sint:
a) impozitul pe profit datorat conform prezentei ordonante, precum si impozitul pe venitul realizat din strainatate, mentionat la art. 12;
b) amortizarea peste limitele prevazute de prezenta ordonanta;
c) amenzile sau penalitatile datorate catre autoritati romane sau straine;
d) cheltuielile ocazionate de mese, cadouri, distractii si altele asemenea care depasesc limitele prevazute de lege pentru actiuni de protocol, reclama si publicitate;
e) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor, cu exceptia celor create de banci in limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale in materie, precum si a fondului de rezerva, in limita a 5% din profitul contabil anual, pina ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.
(3) Cheltuielile de sponsorizare sint deductibile in limita cotei prevazute in Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
(4) Suma maxima a cheltuielilor cu dobinzile care poate fi dedusa de catre contribuabili, in conformitate cu alin. (1), este o suma egala cu suma veniturilor din dobinzi, plus 20% din alte venituri ale acestora, determinate in conformitate cu art. 5, pentru anul fiscal curent.
Cheltuielile cu dobinzile ramase nedeductibile se repartizeaza in anul urmator daca sint deductibile in conformitate cu acest alineat si cu alin. (1). Aceste prevederi nu se aplica societatilor bancare si institutiilor financiare, care vor fi mentionate in instructiuni.

ART. 7
(1) Conform prevederilor art. 6, amortizarea aferenta mijloacelor fixe amortizabile ale contribuabililor este deductibila.
(2) Mijloacele fixe amortizabile sint impartite, din punct de vedere fiscal, in 6 grupe, cu urmatoarele cote de amortizare:
-----------------------------------------------------------------------------Durata de functionare a mijloacelor Cota anuala Grupa fixe (determinata conform dispozitiilor legale) de amortizare -----------------------------------------------------------------------------
1. de la 1 ani la 4 ani inclusiv 40%
2. de la 4 ani la 8 ani inclusiv 17%
3. de la 8 ani la 12 ani inclusiv 10%
4. de la 12 ani la 20 de ani inclusiv 7%
5. de la 20 de ani la 30 de ani inclusiv 4,5%
6. peste 30 de ani 2% -----------------------------------------------------------------------------(3) Mijloacele fixe a caror durata de functionare nu poate fi stabilita conform dispozitiilor legale in materie sint incluse in grupa 4.
(4) Mijloacele fixe din grupele 1, 2, 3, 4 si 5 sint impartite in subgrupe separate pe fiecare grupa, potrivit clasificatiei mijloacelor fixe prevazuta de normele legale, iar deducerea amortizarii pentru fiecare subgrupa se determina potrivit alin. (5) - (7) din prezentul articol si dispozitiilor legale.
Amortizarea mijloacelor fixe din grupa 6 se calculeaza pe fiecare mijloc fix in parte.
(5) Amortizarea pentru fiecare subgrupa se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare mentionata la alin. (2) asupra soldului subgrupei de la sfirsitul anului fiscal.
(6) Cind valoarea mijloacelor fixe instrainate in timpul anului fiscal este mai mare decit soldul subgrupei la sfirsitul anului fiscal, surplusul rezultat se include in venituri si soldul subgrupei este zero.
(7) Daca soldul subgrupei la sfirsitul anului fiscal, dupa deducerea amortizarii aferente acestei perioade, potrivit alin. (5), este mai mic de 200.
000 lei, se deduce intreaga suma a soldului.

ART. 8
In aplicarea prevederilor art. 6, cheltuielile cu reparatiile sau imbunatatirile aduse mijloacelor fixe, pentru fiecare subgrupa mentionata la art . 7, sint deductibile in limita a 5% din soldul subgrupei de la inceputul anului , iar diferenta se adauga la soldul grupei de la sfirsitul anului fiscal.

ART. 9
Cu exceptia prevederilor art. 14, pierderea dintr-un an inregistrata in bilantul fiscal poate fi recuperata din profiturile impozabile din urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.
Pierderea se actualizeaza la inflatie.

CAP. 3

Determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mici

ART. 10
(1) Profitul impozabil al unui contribuabil mic se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un an fiscal inregistrate potrivit art. 5 alin. (4), cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2). Cheltuielile aferente veniturilor se stabilesc prin instructiunile prevazute la art. 38.
(2) Profitul impozabil stabilit conform acestui articol se calculeaza lunar, cumulat de la inceputul anului fiscal.
(3) Amorizarea mijloacelor fixe se face in concordanta cu regulile contabile, fara actualizarea acestora la inflatie.
(4) Cheltuielile cu reparatiile sint deductibile la nivelul lor efectiv, dar nu mai mult de 5% din valoarea ramasa a mijloacelor fixe inscrise in bilantul de la inceputul anului. Suma ce depaseste aceasta limita se considera modernizare si se adauga la valoarea mijloacelor fixe reparate.
(5) Pierderea se raporteaza luna de luna pina la recuperarea ei, fara a se depasi 36 de luni de la data inregistrarii acesteia.
(6) Limitele cheltuielilor deductibile se aplica lunar, astfel incit la finele anului fiscal sa se incadreze in prevederile dispozitiilor legale in vigoare.
(7) Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

ART. 11
(1) Un contribuabil poate sa opteze, la cerere, sa nu fie tratat ca un mic contribuabil. Cererea se aproba de Ministerul Finantelor si in cazul aprobarii este irevocabila.
Aprobarea opereaza de la 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
(2) Impozitul pe profit aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitii destinate protejarii mediului inconjurator, se reduce cu 50%, urmind ca sumele echivalente reducerii sa fie folosite cu aceeasi destinatie.
Reducerea se calculeaza lunar.

CAP. 4

Impunerea profiturilor realizate de persoanele straine

ART. 12
(1) Contribuabilii definiti la art. 1 lit. b) si c) datoreaza impozitul pentru veniturile aferente activitatilor desfasurate in Romania.
(2) Venitul este aferent unei activitati desfasurate in Romania daca este:
a) atribuibil unui sediu permanent din Romania al unei persoane juridice nerezidente;
b) obtinut din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea proprietati si cistigul obtinut prin instrainarea unui drept asupra unei astfel de proprietati;
c) platit ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv cistigul obtinut din vinzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale;
d) platit de un rezident roman ca urmare a unor servicii prestate;
e) obtinut din instrainarea unui drept de proprietate;
f) obtinut din instrainarea de catre un rezident roman a unei proprietati personale situata in strainatate, alta decit activele aferente desfasurarii unei activitati in afara teritoriului Romaniei;
g) dobinda in cazul in care: datoria este garantata cu proprietati imobiliare situate in Romania; debitorul este o persoana juridica sau o persoana fizica rezidenta in Romania; creditul se refera la o afacere desfasurata in Romania.
(3) Orice alt venit nu este mentionat la alin. (2) este venit realizat pe teritoriul Romaniei daca este platit de un rezident roman, de sau prin intermediul unui sediu permanent in Romania al unei persoane juridice straine.
(4) Prin sediu permanent se intelege locul prin intermediul caruia orice activitate a unei persoane fizice sau juridice straine este, total sau partial, condusa direct sau prin intermediul unui agent dependent.
Sediul permanent include: un birou, inclusiv de conducere, o sucursala, o agentie, o fabrica, un magazin, un atelier, o mina, un loc de extractie a gazelor si petrolului sau orice alt loc din care se extrag resurse naturale.
Un santier de constructii sau un loc de unde au fost aduse echipamente pentru constructii, un proiect de montaj sau de instalare, activitatile de supraveghere , consultanta si furnizare de servicii pentru acelasi proiect sau proiecte conexe, devin sediu permanent daca au o durata mai mare de 12 luni.
Un sediu permanent nu include: folosirea de spatii pentru depozitare sau distribuire de marfuri; mentinerea unor stocuri de marfuri si bunuri apartinind unei activitati, doar pentru stocarea si distribuirea acestora; mentinerea unor stocuri de marfuri apartinind unei activitati, pentru distribuirea lor catre o alta activitate, si mentinerea unui loc pentru colectare de informatii sau prestarea unor lucrari pregatitoare sau auxiliare.
(5) Prin rezident se intelege o persoana juridica romana sau orice persoana fizica care este domiciliata in, sau are un domiciliu stabil in Romania sau care este prezenta in Romania pentru o perioada sau perioade care depasesc in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni incepind sau sfirsind in anul calendaristic vizat.
(6) Profitul impozabil al unei persoane juridice straine realizat intr-un sediu permanent, in Romania, se determina pe baza bilantului conform prevederilor art. 5.
(7) Pentru reflectarea reala a profitului impozabil al sediului permanet se scad numai cheltuielile aferente realizarii veniturilor acestuia, avind in vedere si prevederile art. 6.
(8) Persoanele juridice straine care nu desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania si persoanele fizice straine platesc, pentru veniturile brute realizate in Romania, inmpozit prin retinere la sursa conform legislatiei in vigoare.

ART. 13
(1) Persoana juridica romana are dreptul de a i se deduce din impozitul pe profit datorat in Romania o suma echivalenta cu impozitul pe venitul din sursa externa platit direct sau prin retinere la sursa in strainatate, pe baza de documente care atesta plata, confirmate de autoritatile fiscale straine.
(2) Suma deducerii este la nivelul prevazut la alin. (1), dar nu mai mult decit impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei impozitului pe profit prevazuta in prezenta ordonanta asupra veniturilor pe fiecare sursa de venit externa, dupa ce s-au scazut cheltuielile deductibile aferente acestora.

ART. 14
Pierderile legate de veniturile din surse externe se deduc numai din aceste venituri, separat pe fiecare sursa de venit.

CAP. 5

Plata si controlul impozitului pe profit

ART. 15
(1) In contul impozitului anual pe profit, contribuabilii mari sint obligati la efectuarea de plati lunare in avans in cuantum de 1/2 din impozitul pe profit aferent anului fiscal precedent pina la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare . Sumele aferente platilor in avans se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre inceputul anului fiscal si cel al lunii precedente in care se face plata.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent inseamna suma obligatiei fiscale din acel an, fara a lua in calcul deducerile pentru platile in avans ale impozitului care s-au efectuat in acel an, precum si creditul fiscal extern.
(3) In sensul prezentei ordonante, prin credit fiscal se intelege deducerea sau compensarea unor sume din impozitele datorate, acordat ca facilitate la plata impozitelor sub forma recunoasterii in Romania a sumelor platite, atit in tara, cit si in strainatate, cu titlu de impozite.

ART. 16
(1) Contribuabilii mari au obligatia sa depuna declaratia de impunere privind impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent la organul fiscal in raza caruia isi au sediul, pina la data de 15 mai, inclusiv, a fiecarui an, data pina la care trebuie platit si impozitul declarat.
(2) Contribuabilii mici trebuie sa depuna lunar declaratia de impunere pina la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare, acesta fiind si termenul de plata a impozitului.
(3) Contribuabilii sint raspunzatori pentru calculul impozitelor declarate si pentru depunerea in termen a declaratiei de impunere.
(4) Declaratia de impunere se semneaza de catre directorul general sau orice alta persoana autorizata, potrivit legii, sa-l reprezinte pe contribuabil.

ART. 17
(1) Pentru determinarea impozitului pe profit de plata, conform declaratiei de impunere prevazuta la art. 16 alin. (1), suma impozitului de plata pentru anul respectiv se actualizeaza cu indicele de inflatie dintre sfirsitul anului fiscal si data la care impozitul este platit, dar nu mai tirziu de data la care impozitul este datorat.
(2) Este permisa deducerea, ca forma a creditului fiscal, din impozitul pe profit datorat potrivit alin. (1), a platilor in avans facute in contul impozitului pe profit, potrivit art. 15. Orice plata in avans a impozitului se actualizeaza in functie de indicele de inflatie dintre luna in care plata in avans era datorata si data la care impozitul este platit, dar nu mai tirziu de data la care impozitul este datorat.

ART. 18
(1) Completarea de catre contribuabili a unei declaratii de impunere este considerata drept o stabilire a impozitului pe profit si ca o cerere de plata a impozitului, conform declaratiei.
(2) In cazul in care organele fiscale considera ca stabilirea impozitului pe profit nu a fost facuta conform prezentei ordonante, acestea vor face un nou calcul al impozitului si vor comunica in scris contribuabilului modul de stabilire a acestuia.
(3) Stabilirea impozitului pe profit va fi facuta de organul fiscal si in cazul in care contribuabilul nu a completat declaratia de impunere sau nu a furnizat informatiile necesare pentru a determina obligatia fiscala.
(4) Sarcina de a dovedi ca stabilirea impozitului pe profit, de catre organele fiscale, nu este reala, revine contribuabilului, acesta avind, in continuare, obligatia de a depune declaratia de impunere.
(5) Contribuabilul trebuie sa plateasca impozitul pe profit, care a fost stabilit conform alin. (2) si (3), pe baza instiintarii de plata la data si locul stabilit in instiintarea, cu exceptia prevederilor art. 29, referitoare la contestatiile fiscale.
(6) Organul fiscal competent poate incheia un acord scris cu contribuabilul, conform caruia acestuia din urma ii este permis sa plateasca impozitul pe profit in rate, impreuna cu majorarile de intirziere prevazute in acesta ordonanta, daca acordul va facilita incasarea integrala a obligatiei de plata, in care sens Ministerul Finantelor va stabili competentele unitatilor fiscale teritoriale.

ART. 19
(1) Plata impozitelor reglementate de prezenta ordonanta se face in lei.
(2) In situatiile in care plata veniturilor catre beneficiarul de venit se face in valuta, plata impozitelor, taxelor sau a eventualelor majorari de intirziere si a amenzilor reglementate de prezenta ordonanta se efectueaza in lei proveniti din schimb valutar la cursul in vigoare la data platii. Dovada platii impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului de stat conform prezentei ordonante se face cu documentul de plata in strainatate de catre contribuabilul care are obligatia de a calcula, retine si varsa impozitul aferent veniturilor in valuta la societatea bancara la care aceasta isi are deschis contul in valuta, insotit de documentele de schimb valutar.
(3) In toate cazurile, societatile bancare au obligatia virarii sumelor datorate bugetului de stat, conform prevederilor prezentei ordonante, in aceiasi zi in care contribuabilul face plata obligatiilor fiscale; in caz contrar, majorarile de intirziere datorate pentru neplata in termen la bugetul de stat sint suportate de catre banci.

ART. 20
(1) In cazul in care orice suma reprezentind o obligatie fiscala sau orice plata in avans a impozitului datorat nu este platita la data stabilita prin prezenta ordonanta, contribuabilul este obligat sa plateasca majorari de intirziere la aceasta suma pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata prevazut de ordonanta si data la care obligatia fiscala sau plata in avans sint efectuate, inclusiv. Majorarea va fi, de asemenea, platita si de organul fiscal pentru sumele platite in plus ca impozit si nerestituite in termenul prevazut la alin. (4).
(2) Cota majorarii de intirziere aplicate va fi cu doua procente peste rata dobinzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa stabileasca trimestrial cota majorarii de intirziere prin ordin al ministrului, care va fi dat publicitatii cu 5 zile inainte de aplicarea acesteia.
(4) In cazul unei plati suma impozitului datorat, majorarea de intirziere se calculeaza dupa 30 de zile de la data depunerii cererii contribuabilului de restituire a diferentei conform art. 26. Daca termenul stabilit mai sus este anterior datei obligatorii de plata a impozitului, majorarea se calculeaza de la data obligatiei de plata a impozitului. In cazul platilor in avans, data scadentei obligatiei de plata a impozitului se refera la data obligatorie de plata a impozitului anual pentru care se fac platile in avans.
(5) In scopul calcularii majorarii de intirziere, potrivit acestui articol, cind impozitul pe profit a fost stabilit conform art. 18 alin. (3), termenul pentru plata impozitului ramine data stabilita pentru depunerea declaratiei de impunere initiala, nu data stabilita prin instiintarea de plata, conform art. 18 alin. (5).
(6) Pentru aplicarea prevederilor acestui articol, Banca Nationala a Romaniei comunica Ministerului Finantelor, pina la data de 20 a ultimei luni din trimestru, rata dobinzii de referinta.

ART. 21
Constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, precum si a majorarilor de intirziere aferente, reglementate de prezenta ordonanta, se efectueaza de organele fiscale din subordinea direciilor generale ale finantelor publice si controlului financir de stat judetene si a municipiului Bucuresti.

ART. 22
(1) Un inspector fiscal sau alt angajat al unei unitati fiscale, autorizat in acest sens, are dreptul de a intra in orice incinta de afaceri a contribuabilului sau in alte incinte deschise publicului, fara o instiintare prealabila, in scopul determinarii obligatiilor fiscale ale acestuia sau al colectarii impozitelor datorate si neplatite la termen. Accesul este permis in cursul orelor normale de serviciu, iar in afara acestora, numai cu autorizarea scrisa a conducerii unitatii fiscale, justificata de necesitatea controlului.
(2) Un inspector fiscal sau un alt angajat al unei unitati fiscale autorizat in acest sens, in scopul determinarii obligatiei fiscale a contribuabilului sau al incasarii impozitelor datorate si neplatite la termen, are dreptul sa intre si in locuinta, dar numai cu consimtamintul contribuabilului sau proprietarului, dupa caz, iar in lipsa acestui consimtamint, in baza unei hotariri judecatoresti pronuntata de instanta judecatoreasca, la cererea conducerii unitatii fiscale care este obligata sa motiveze necesitatea accesului in locuinta.
(3) In verificarile facute conform prevederilor alin. (1) si (2) din prezentul articol, un inspector fiscal sau alt angajat al unei unitati fiscale imputernicit in acest sens poate:
a) lua un extras sau face o copie a oricarui document sau inregistrari contabile;
b) retine orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada in determinarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului;
c) sa solicite ajutor, cooperarea si asistenta contribuabilului sau persoanelor care-l reprezinta pentru indeplinirea prevederilor de la lit. a) si b).

ART. 23
(1) In vederea determinarii obligatiilor fiscale, potrivit prevederilor prezentei ordonante, organele fiscale au dreptul de a controla si:
a) operatiunile care au ca scop evitarea sau diminuarea platii impozitelor;
b) operatiunile efectuate in numele contribuabilului, dar in favoarea asociatilor, actionarilor sau persoanelor ce actioneaza in numele acestora;
c) datoriile asumate de contribuabili in contul unor imprumuturi facute sau garantate de actionari, asociati sau de persoanele ce actioneaza in numele acestora, in vederea reflectarii reale a operatiunii;
d) distribuirea, impartirea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau reducerile intre doi sau mai multi contribuabili, sau acele operatiuni controlate, direct sau indirect, de persoane care au interese comune, in scopul prevenirii evaziunii fiscale si pentru reflectarea reala a operatiunilor.
(2) In cazul tranzactiilor dintre constribuabili sau dintre acestia si o persoana fizica sau o entitate fara personalitate juridica, care participa sub orice forma la conducerea, controlul sau capitalul altui contribuabil sau altei entitati, fara personalitate juridica, valoarea ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala este valoarea de piata a tranzactiilor.
La fel se procedeaza si atunci cind contribuabilul sau cealalta persoana sau entitate sint asociati, respectiv actionari in comun, si nu detin controlul, asa cum este prevazut mai sus.

ART. 24
(1) In cazul in care ultima zi de plata a impozitului sau de depunere a documentelor cerute de prezenta ordonanta este zi nelucratoare, sumele, respectiv documentele se considera depuse in termen daca acestea se depun in ziua lucratoare imediat urmatoare.
(2) O declaratie, o contestatie sau orice alt document este considerat ca fiind completat si transmis organelor fiscale la data inregistrarii, iar in cazul transmiterii prin posta, se ia in considerare data de pe stampila postei.

ART. 25
Impozitele si majorarile de intirziere care nu au fost platite in termen si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta sint recuperate conform prevederilor legale.

ART. 26
(1) In cazul unei cereri pentru restituirea unei plati de impozite peste suma datorata depusa in termenul stabilit la art. 27 alin. (2), organul fiscal va putea compensa suma acelei plati, asa cum a fost determinata de acesta, inclusiv majorerea de intirziere aferenta, prevazuta in aceasta ordonanta, cu alte obligatii fiscale ale contribuabilului care a facut plata peste nivelul impozitului datorat.
(2) Organele fiscale vor restitui pe baza de cerere, in lipsa altor datorii scadente ale contribuabilului, sumele platite in plus, impreuna cu majorarile de intirziere aferente, in conditiile art. 20 alin. (4).
(3) Compensarea sau restituirea va putea fi facuta si din oficiu de organele fiscale, fara o cerere de restituire prealabila, caz in care nu se mai datoreaza majorari de intirziere. Despre masura luata va fi instiintat si contribuabilul.
(4) Nu se admit compensari ale impozitului cu eventuale creante detinute de contribuabili asupra statului, altele decit cele de natura fiscala.

ART. 27
(1) Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor prevazute de prezenta ordonanta este de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere.
(2) Cererile pentru compensarea sau restituirea de plati de impozit peste suma datorata nu pot fi facute dupa 5 ani de la data obligatiei depunerii declaratiei de impunere.
(3) In caz de evaziune fiscala, termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor este de 10 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei de impunere.

ART. 28
(1) Functionarii publici din cadrul unitatilor fiscale, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sint obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin urmare exercitarii atributiilor de serviciu, referitoare la un contribuabil.
(2) Informatiile referitoare la un contribuabil pot fi transmise numai in urmatoarele situatii:
a) altor autoritati cu atributii fiscale, in scopul realizarii unor obligatii ce decurg din aplicarea unei legi fiscale;
b) unei autoritati din domeniul muncii si protectiei sociale care face plati de asigurari sociale sau alte plati similare;
c) autoritatilor fiscale ale altei tari, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri;
d) autoritatilor judeciare competente, potrivit legii.
(3) Persoana care primeste informatii fiscale, conform alin. (2), este obligata sa pastreze secretul fiscal asupra informatiilor primite.
(4) Informatia referitoere la un contribuabil poate fi transmisa si unei alte persoane numai cu consimtamintul scris al contribuabilului.
(5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal se pedepseste potrivit legii penale.

ART. 29
(1) Un contribuabil care considera ca impunerea facuta de un organ fiscal este incorecta poate face cerere de revizuire a acesteia la organele directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Cererea trebuie facuta in scris, in termen de 20 de zile de la data cind contribuabilul a primit instiintarea. Cererea trebuie sa fie motivata si insotita de acte doveditoare.
(2) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de revizuire, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti sint obligate sa se pronunte printr-o decizie motivata, care se comunica contribuabilului.
(3) Impotriva deciziei emise de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, contribuabilul poate face contestatie la Ministerul Finantelor, in termenul prevazut la alin. (1).
Ministerul Finantelor este obligat sa se pronunte printr-o decizie motivata in termen de 40 de zile de la inregistrarea contestatiei, care se comunica contribuabilului.
(4) Decizia Ministerului Finantelor poate fi contestata la Curtea de Apel in a carei raza teritoriala isi are sediul sau, dupa caz, domiciliul contribuabilul.
Impotriva hotaririi Curtii de Apel se poate face recurs la Curtea Suprema de Justitie, in termen de 15 zile de la comunicare.
(5) Pentru perioadele de solutionare a cererilor de revizuire si a contestatiilor prevazute la alin. (2) si (3) se suspenda plata sumei impozitului contestat si a majorarilor de intirziere aferente acestuia.
(6) Pentru perioadele de solutionare a cererilor de revizuire si a contestatiilor, respectiv de 30 si 40 zile, dupa caz, nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intirziere.
(7) In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate prelungi la cererea contribuabilului perioada de suspendare prevazuta la alin. (5), cind cererea de revizuire sau contestatia nu a fost solutionata in termenele prevazute de lege.
(8) Plata impozitelor si a majorarilor de intirziere aferente ramase de plata, urmare solutionarii pe cale administrativa a cererii de revizuire sau a contestatiei, dupa caz, se face in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta, prin semnatura, a deciziei date de catre organele prevazute la alin.
(1) sau (3) din prezentul articol.
(9) Cererile de revizuire cu privire la impozitul pe profit si a majorarilor de intirziere aferente sint supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata . Taxa de timbru nu poate fi mai mica de 10.000 lei.
Contestatiile se timbreaza cu jumatate din suma platita la cererile de revizuire. Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta cerere de revizuire sau contestatiei cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
In vederea calcularii taxei de timbru, contribuabilii sint obligati sa specifice in scris cunatumul sumei contestate.
In situatia admiterii integrale sau partiale a cererii de revizuire sau a contestatiei, taxa de timbru se reduce proportional cu reducerea sumei contestate.

CAP. 6

Sanctiuni fiscale ART. 30 (1) Constituie contraventii fiscale urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
a) depunerea cu o intirziere de pina la 30 de zile inclusiv a declaratiei de impunere se sanctioneaza cu amenda egala cu 1% din impozitul datorat;
b) depunerea declaratiei de impunere peste termenul prevazut la lit. a), precum si nefurnizarea informatiilor necesare pentru a determina obligatia fiscala se sanctioneaza cu amenda egala cu 2% din suma impozitului datorat;
c) neplata in intregime a impozitului stabilit la data prevazuta se sanctioneaza cu amenda egala cu 3% din impozitul neplatit.
Impozitul neplatit inseamna diferenta dintre obligatia fiscala si suma impozitului platit la data la care contribuabilul era obligat sa o faca;
d) neplata impozitului stabilit prin retinere la sursa se sanctioneaza cu amenda de 100% din impozitul ce trebuie retinut si varsat.
(2) Amenzile prevazute la alin. (1) trebuie platite in termen de 5 zile de la raminerea definitiva a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
Neplata in acest termen atrage dupa sine incasarea amenzilor care se face in aceleasi conditii ca impozitul la care se refera.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor.
(4) Prevederile prezentei ordonante referitoare la contraventii fiscale se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 7

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 31
Scutirile de impozit prevazute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit si art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, cu modificarile ulterioare, vor ramine valabile numai in cazul peroanelor juridice care s-au inregistrat la Registrul comertului inainte de 1 ianuarie 1995 si pentru care perioada de scutire nu a expirat. Scutirea opereaza pina la expirarea perioadei legale, cu conditia de a activa si realiza in continuare venituri, inca o perioada egala cu perioada de scutire. In caz contrar, impozitul pe profit se recalculeaza, inclusiv pentru perioada de scutire, potrivit reglementarilor existente la data acordarii facilitatilor.

ART. 32
Dividendele primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana nu sint supuse impozitului pe profit.

ART. 33
Aportul la capitalul social al unei persoane juridice depus de o persoana fizica sau juridica nu este supus impunerii. Valoarea din bilant a activelor aduse ca aport se reporteaza de la actionar, respectiv asociat.
Metodologia de calcul si de reflectare in profit a operatiunilor legate de distribuirea activelor in cazul lichidarilor partiale sau totale ale contribuabililor, precum si al reorganizarii acestora, va fi mentionata in instructiunile prevazute la art. 38.

ART. 34
(1) Pierderile inregistrate pina la 1 ianuarie 1995 pot fi recuperate din profitul impozabil in anul 1995 si in anii urmatori potrivit prevederilor legale existente pina la 1 ianuarie 1995, fara a fi actualizate la inflatie.
(2) Pierderea neta inregistrata in perioada de scutire poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare conform prevederilor prezentei ordonante.
Pierderea neta se calculeaza ca diferenta intre profitul impozabil aferent perioadei de scutire si pierderile inregistrate in acceasi peioada. Pierderea neta, astfel calculata, nu se actualizeaza la inflatie.

ART. 35
(1) Profitul regiilor autonome ramas dupa plata impozitului pe profit se utilizeaza pentru stimularea salariatilor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pentru constituirea de resurse proprii de finantare , iar diferenta se varsa la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.
Sumele pentru constituirea resurselor proprii de finantare se aproba de catre Guvern, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Finantelor, o data cu bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome.
In cazul regiilor autonome de interes local, aceste atributii revin consiliilor locale sau judetene, dupa caz.
(2) Termenul de varsare este de 15 mai al anului fiscal urmator.
In acest caz, prevederile cap. 5 se aplica in mod corespunzator.

ART. 36
Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonate referitoare la actualizarea la inflatie, Comisia Nationala pentru Statistica va publica lunar si anual indicele de inflatie, pina la data de 20 a lunii urmatoare, respectiv 20 ianuarie a anului urmator.

ART. 37
(1) Obilgatiile fiscale reglementate prin prezenta ordonanta sint venituri ale bugetului de stat.
(2) Ca exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul pe profit, majorarile si amenzile calculate potrivit prezentei ordonante si datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si consiliilor judetene sint venituri ale bugetelor locale respective.

ART. 38
(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, in termen de 90 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finantelor, Instructiunile privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit.
(2) Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonate se constituie, in cadrul Directiei generale a impozitelor directe, Comisia centrala fiscala, coordonata de secretarul de stat ce raspunde de activitatea veniturilor statului . Componenta comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
(3) Ordinele, modelele de formulare si normele de completare referitoare la impozitul pe profit, precum si deciziile comisiei prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 39
In functie de rezultatele aplicarii noului sistem de impunere a profitului, Guvernul poate adopta, la propunerea Ministerului Finantelor, pina la 31 decembrie 1995, masuri pentru organizarea, aplicarea si imbunatatirea elementelor tehnice ale acestui sistem, fara modificarea cotelor de impozit prevazute in prezenta ordonanta.

ART. 40
Prezenta ordonanta intra in vigoare incepind cu anul fiscal 1995.

ART. 41
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga: Legea nr. 12/ 1991 privind impozitul pe profit; Legea nr. 55/1991 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit; Hotarirea Guvernului nr. 804 /1991 privind impozitul pe profit; art. 14, 15 si 16 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 57/1993; art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie; art. 5 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult; Legea nr. 54/1992 privind impozitul pe sumele obtinute din vinzarea activelor societatilor comerciale cu capital de stat, cu exceptia art. 6; art. 1 din Decretul nr.276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialista Romania de persoanele fizice si juridice nerezidente, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr.125/1977 privind modificarea Decretului nr.276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din Republica Socialista Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, numai in ce priveste conditia de rezidenta; Decretul nr.394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din inchirieri de imobile, numai prevederile referitoare la persoane juridice;
art. 8 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, asa cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1994 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr . 15/1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome; Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, numai prevederile referitoare la majorarile de intirziere aferente veniturilor bugetare, reglementate de prezenta ordonanta; Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind modificarea nivelului majorarilor de intirziere datorate pentru neplata in termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobata prin Legea nr. 114/1992, numai prevederile referitoare la cota majorarilor de intirziere aferente veniturilor bugetare reglementate prin prezenta ordonanta; Ordonanta Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la reglementarile finaciar-gestionare si fiscale, numai contraventiile si sanctiunile referitoare la veniturile bugetare reglementate prin prezenta ordonata; art. 27 alin. 2 din Legea nr. 33/ 1991 privind activitatea bancara; art. 13 lit. a) din Legea nr. 53/1992 privind protectia sociala a persoanelor handicapate; art. 5 alin. 4 din Legea nr. 80/ 1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, modificata prin Legea nr. 1/1994; Hotarirea Guvernului nr. 557/1992 privind unele masuri de constituire a fondului asigurarilor sociale pentru agricultori;
art. 2 si 3 din Legea nr. 67/1993 privind constituirea si utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice alte dispozitii contrare.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
-------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ----------------------


Luni, 27 ianuarie 2020, 17:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.