HOTĂRÂRE nr.1.475 din 9 septembrie 2004
privind transmiterea unor suprafețe de teren agricol din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Consultanță Agricolă - în proprietatea privată a statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 857/20 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoștinței față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, precum și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri agricole, în suprafață de 50 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Consultanță Agricolă - în proprietatea privată a statului.

Art. 2. - Terenurile prevăzute în anexă vor fi atribuite persoanelor îndreptățite, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 și în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.475.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor cu destinație agricolă care se transmit din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Consultanță Agricolă - în proprietatea privată a statului


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.