LEGE nr.323 din 6 iulie 2004
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/13 iul. 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera f) va avea următorul cuprins:

"f) este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;"

2. La articolul 1, după litera f) se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

"g) a fost evacuată din locuința pe care o deținea."

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Persoanele care s-au aflat în situația prevăzută la art. 1 lit. g) au dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu al indemnizației acordate persoanelor prevăzute la art. 1 lit. d) și e)."

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Stabilirea și plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se fac de casa județeană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului București. Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 se înființează, în cadrul fiecărei case județene de pensii, o comisie alcătuită din președinte și 3 membri. Președintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege, comisia solicită avizul organizațiilor minorităților naționale legal constituite. Comisia lucrează în prezența a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc și adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor prezenți."

5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"(11) La nivelul Casei de pensii a municipiului București, comisia prevăzută la alin. (1) este formată din președinte și 10 membri.

(12) Avizul organizațiilor minorităților naționale se va elibera în 30 de zile de la solicitare."

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o indemnizație lunară de 500.000 lei. Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei se face de casa județeană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a municipiului București din bugetul de stat și încetează în 60 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.808 din 7 noiembrie 2002, în sensul că cererile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se depun până la data de 31 decembrie 2006.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.426 din 31 august 1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 6 iulie 2004.
Nr. 323.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 06:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.