ORDONANȚĂ nr.60 din 22 august 2003
privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 616/29 aug. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.349 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 24 ianuarie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor
unor funcții din structurile Ministerului Apărării
Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare
până la data de 31 decembrie 2007 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - În structurile Ministerului Apărării Naționale, supuse procesului de reorganizare, pentru unele funcții de maiștri militari și subofițeri se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele funcții, niveluri de studii și coeficienți de ierarhizare:

_________________________________________________________________________________________________________________
Nr.   	  Funcția             Gradul militar      Nivelul   Coeficient de ierarhizare
crt.     	                              studiilor      Tip (nivel)
								           _____________________________

I II III __________________________________________________________________________________________________________________ 1. Funcții corespunzătoare gradului Maistru militar principal/ S 3,20 3,15 3,10 de maistru militar principal și plutonier plutonier adjutant principal adjutant principal 2. Funcții corespunzătoare gradului Maistru militar clasa I/ S 2,90 2,85 2,80 de maistru militar clasa I și plutonier plutonier adjutant adjutant 3. Funcții corespunzătoare gradului Maistru militar clasa a II-a/ S 2,70 2,65 2,60 de maistru militar clasa a II-a plutonier major și plutonier major 4. Funcții corespunzătoare gradului Maistru militar clasa a V-a/ M sau 1,50 -- -- de maistru militar clasa a V-a sergent învățământ și sergent profesional ___________________________________________________________________________________________________________________

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Cadrelor militare în activitate numite în funcții prevăzute cu coeficienți de ierarhizare inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Naționale li se mențin coeficienții de ierarhizare corespunzători funcțiilor din care au provenit la momentul primei diminuări a prevederilor din statul de organizare, indiferent de numirile succesive în funcții.

(2) Coeficientul de ierarhizare menținut în condițiile alin. (1) se acordă până la data numirii cadrelor militare în activitate într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare cel puțin egal cu cel avut la momentul primei diminuări a funcției."

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, aricolul 21, cu următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Cadrele militare în activitate numite după data de 1 iunie 2001 în funcții cu coeficient de ierarhizare mai mare decât cel avut și cărora li s-a diminuat temporar funcția corespunzător gradului deținut beneficiază de coeficientul de ierarhizare inițial al soldei de funcție prevăzut în statul de organizare.

(2) Cadrele militare pot fi numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care le dețin, prin diminuarea temporară a funcțiilor corespunzător gradelor deținute, și beneficiază de coeficientul de ierarhizare inițial al soldei de funcție prevăzut în statul de organizare.

(3) Coeficientul de ierarhizare menținut în condițiile alin. (1) și (2) se acordă până la data numirii cadrelor militare în activitate într-o funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare cel puțin egal cu cel avut la momentul primei diminuări a funcției."

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

"Art. 4. - Solda de funcție corespunzătoare coeficienților de ierarhizare stabiliți în condițiile art. 2 și 21 se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale și sociale, acordate potrivit legii."

Art. II - Prevederile art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, introduse prin prezenta ordonanță, se aplică de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

Art. III. - Aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe în anul 2003 se realizează din fondurile aprobate Ministerului Apărării Naționale cu această destinație prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale,
Ioan Mircea Pașcu

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 august 2003.
Nr. 60.


Marți, 14 iulie 2020, 20:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.