LEGE nr.312 din 8 iulie 2003
privind producerea și valorificarea legumelor de câmp
Textul actului publicat în M.Of. nr. 537/25 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea și valorificarea legumelor de câmp în condițiile organizării comune de piață.

Art. 2. - Dezvoltarea durabilă a legumiculturii în România are în vedere funcțiile economice, ecologice și de sprijinire a activităților din zonele rurale.

Art. 3. - Organul de specialitate al administrației publice centrale care asigură reglementarea și implementarea strategiilor și politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

Art. 4. - Politica agricolă în domeniul producerii și valorificării legumelor, pepenilor și ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective:

a) dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere și profit ale producătorilor agricoli;
b) diversificarea producției din punct de vedere cantitativ și calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor;
c) întărirea organizatorică a pieței produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori și comercianți;
d) elaborarea strategiilor consolidate și a politicilor structurale, în colaborare cu organizațiile profesionale și interprofesionale și cu autoritățile administrației publice locale și centrale;
e) construcții instituționale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pieței;
f) antrenarea cercetării și a învățământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei legi, legumele de câmp au următoarele sisteme de cultură:

a) producerea legumelor în câmp, în spații protejate cu mase plastice și în răsadnițe;
b) producerea pepenilor;
c) producerea răsadurilor;
d) producerea semințelor de legume;
e) producerea ciupercilor.

(2) După direcțiile de valorificare, producția de legume de câmp are următoarele destinații:

a) consum în stare proaspătă;
b) prelucrare industrială.

(3) Criteriile de clasificare a legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL II
Producerea legumelor de câmp

Art. 6. - (1) În România, cadrul ecologic oferă condiții climatice naturale favorabile, care necesită zonarea speciilor legumicole.

(2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali și de protecție a mediului, care să permită delimitarea teritorială și amplasarea speciilor, a soiurilor și hibrizilor în zonele cele mai favorabile.

(3) Delimitarea zonelor și actualizarea lucrărilor de zonare și microzonare a speciilor de legume se efectuează de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice

"Gheorghe Ionescu-Șișești" și institutele de specialitate din domeniu.

(4) Colectivele de specialiști pentru delimitarea zonelor legumicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(5) Zonele favorabile pentru cultura legumelor de câmp se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 7. - (1) Terenul cultivat cu legume de câmp are categoria de folosință "teren arabil".

(2) Fac parte din categoria de folosință "teren arabil" și suprafețele ocupate cu răsadnițe, tunele provizorii, solariitunel, solarii cu acoperiș în pantă, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8. - (1) În exploatațiile agricole se admit la plantare genurile, speciile și soiurile legumicole stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Categoriile biologice de semințe și material săditor folosite în cultura legumelor de câmp sunt următoarele:

a) sămânța de prebază;
b) sămânța de bază;
c) sămânța certificată;
d) sămânța hibridă.

(3) Producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului de plantare se realizează de agenți economici, persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.

CAPITOLUL III
Condițiile de securitate și calitate a legumelor de câmp,
pepenilor și ciupercilor cultivate

Art. 9. - Legumele de câmp, pepenii și ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspătă, se supun standardelor de calitate, care dobândesc caracter de obligativitate.

Art 10. - (1) Standardele de calitate se aplică în toate etapele comercializării pe filiera de produs, din momentul părăsirii zonei de producție.

(2) Legumele de câmp, pepenii și ciupercile cultivate, destinate consumului uman în stare proaspătă, circulă însoțite de certificat de conformitate cu standardele de calitate pe filiera de produs, eliberat de organizația producătoare sau de stația de ambalare.

(3) Legumele de câmp circulă fără certificat de conformitate în următoarele situații:

a) produsele oferite de către producători spre livrare sau comercializare, la centrele de sortare și condiționare;
b) produsele livrate către fabricile de prelucrare industrială;
c) produsele destinate consumului propriu.

Art. 11. - Legumele de câmp destinate prelucrării industriale vor fi însoțite de certificat de destinație industrială.

Art. 12. - (1) Formularele-tip și modul de utilizare pentru certificatul de conformitate și certificatul de destinație industrială se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(2) Legumele, pepenii și ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu normele de calitate.

(3) Controlul se face prin sondaj, prin prelevarea de probe, în toate etapele de comercializare pe filiera de produs, de către Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor.

Art. 13. - (1) Analiza produselor privind conținutul în reziduuri de pesticide, arseniu, metale grele, azotați și alte substanțe utilizate pentru protecția plantelor, fertilizatori este obligatorie pentru producătorii de legume de câmp, pepeni și ciuperci cultivate.

(2) Procedurile și responsabilitățile eșantionării pentru determinarea de reziduuri de pesticide și contaminanți la legumele de câmp, pepeni și ciuperci cultivate se efectuează de laboratoarele acreditate, în condițiile legii.

(3) Agenții economici, persoane fizice sau juridice, pot înființa laboratoare pentru analiza conținutului în contaminanți la legume, pepeni și ciuperci cultivate, cu condiția acreditării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. - Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor și a ciupercilor cultivate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, care conțin reziduuri de pesticide, arseniu și metale grele, azotați sau alte produse, care depășesc nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare.

Art. 15. - Deținătorii terenurilor agricole cultivate cu legume, pepeni și ciuperci sunt obligați să țină evidența tratamentelor utilizate pentru protecția plantelor, fertilizare, tratarea solului sau a depozitelor și a mijloacelor de transport.

Art. 16. - Stabilirea conformității calității legumelor, a pepenilor și ciupercilor cultivate în stare proaspătă, destinate consumului uman, pe filiera de produs, se realizează de către Inspecția de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., organizată ca direcție în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu structuri în cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, cu încadrare în cheltuielile de personal și în numărul maxim de posturi aprobate.

Art. 17. - Atribuțiile principale ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele:

a) verifică aplicarea tehnologiilor de cultură;
b) efectuează la producătorii agricoli și în piețele angro controlul privind sortarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea legumelor, pepenilor și a ciupercilor cultivate, potrivit standardelor de calitate în vigoare;
c) verifică conformitatea legumelor, pepenilor și a ciupercilor cultivate cu standardele de calitate pe filiera de produs;
d) controlează loturile de legume, pepeni și ciuperci cultivate, în stare proaspătă sau procesată, destinate exportului sau provenite din import, privind condițiile de securitate și calitate a acestora;
e) verifică certificatul de conformitate și certificatul de destinație industrială;
f) constată săvârșirea contravențiilor și aplică sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 18. - Sumele încasate de I.S.C.T.P.V.L.F. din amenzi și prestări de servicii se varsă la bugetul de stat.

Art. 19. - (1) Prelucrarea industrială a legumelor și a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unități de producție, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În sensul prezentei legi, unități de producție sunt unitățile care prelucrează, depozitează, condiționează și transportă legumele, ciupercile cultivate și produsele rezultate prin prelucrarea industrială a acestora, destinate consumului uman.

Art. 20. - (1) Prin prelucrarea industrială a legumelor și ciupercilor de cultură se obțin următoarele produse:

a) conserve de legume în apă;
b) conserve de legume în bulion;
c) conserve de legume în oțet (acidifiate);
d) conserve de legume în ulei;
e) sucuri condimentate;
f) conserve de legume concentrate;
g) legume deshidratate, fulgi, făinuri;
h) produse concentrate deshidratate;
i) conserve dietetice de legume;
j) legume conservate prin lactofermentație;
k) legume conservate prin sărare;
l) sucuri și nectaruri de legume;
m) produse expandate din legume;
n) bulion;
o) pastă de tomate.

(2) Definirea și caracteristicile produselor prevăzute la alin. (1) se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. - Producătorii și comercianții de produse industrializate din legume și ciuperci cultivate sunt obligați să țină evidența acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 22. - Etichetarea pentru comercializare a legumelor, pepenilor și ciupercilor cultivate, în stare proaspătă, ambalate, precum și a produselor industrializate din legume și ciuperci cultivate se face conform legislației în vigoare.

Art. 23. - (1) Produsele industrializate din legume și ciuperci cultivate se supun controlului de conformitate cu standardele de calitate care dobândesc caracter de obligativitate pe filiera de produs, precum și controlului de identitate.

(2) Definirea controlului de conformitate și a controlului de identitate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Sancțiuni

Art. 24. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contravențională, după caz.

Art. 25. - Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă contravențională de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă contravențională de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei și retragerea produselor de pe piață;
c) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) și (2), art. 22 și ale art. 23 alin. (1), cu amendă contravențională de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amendă contravențională de la 80.000.000 lei la

100.000.000 lei și confiscarea produselor de pe piață;

e) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă contravențională de la 130.000.000 lei la 150.000.000 lei.

Art. 26. - Sancțiunile prevăzute la art. 25 se aplică atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Art. 27. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin procesverbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege.

Art. 28. - Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenții, se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 29. - Condițiile de producere și valorificare a legumelor, pepenilor și ciupercilor cultivate, în stare proaspătă sau industrializată, normele de comercializare, precum și alte măsuri se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu avizul Ministerului Sănătății, al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Integrării Europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 30. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 8 iulie 2003.
Nr. 312.


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 12:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.