LEGE nr.84 din 18 martie 2003
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv
Textul actului publicat în M.Of. nr. 195/26 mar. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"O R D O N A N Ț Ă
privind controlul intern și controlul financiar preventiv"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 1
Scopul ordonanței

Prezenta ordonanță reglementează controlul intern și controlul financiar preventiv la entitățile publice și cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 2
Definiții

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) angajament legal - orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;
b) conformitate - caracteristica unei operațiuni, a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entități publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauză sau de către o autoritate superioară acesteia, potrivit legii;
c) control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora;
d) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;
e) controlor delegat - funcționarul public al Ministerului Finanțelor Publice, care exercită atribuții de control financiar preventiv delegat, în mod independent, potrivit prezentei ordonanțe;
f) credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exercițiului bugetar, în limitele aprobate;
g) credit bugetar - suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare pentru acțiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanța și efectua plăți din buget pentru celelalte acțiuni;
h) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
i) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
j) eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
k) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autoritățile administrației publice locale, împrumuturi interne contractate de autoritățile administrației publice locale, precum și din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetele locale;
l) inspecție - verificarea efectuată la fața locului, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice și a patrimoniului public și pentru repararea prejudiciului produs, după caz;
m) entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;
n) instituție publică - Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora;
o) legalitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia;
p) operațiune - orice acțiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
q) oportunitate - caracteristica unei operațiuni de a servi în mod adecvat, în circumstanțe date, realizării unor obiective ale politicilor asumate;
r) ordonator de credite - persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe operațiuni;
s) patrimoniu public - totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, unităților administrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativteritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cât și la cele din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
t) persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu - persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entității publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplinește această atribuție pe bază de contract, în condițiile legii;
u) proiect de operațiune - orice document prin care se urmărește efectuarea unei operațiuni, în forma pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii;
v) regularitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte."

4. La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) ordonanțarea cheltuielilor;"

5. La alineatul (1) al articolului 10, după litera e) se introduc literele e1)-e4) cu următorul cuprins:

"e1) constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și a stabilirii titlurilor de încasare;

e2) reducerea, eșalonarea sau anularea titlurilor de încasare;

e3) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuția viitoare a României la acest organism;

e4) recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite;"

6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"(2) În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor tipuri de proiecte de operațiuni decât cele prevăzute la alin. (1)."

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 12
Organizarea controlului financiar preventiv

(1) Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea de coordonare și reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitățile publice.

(2) Controlul financiar preventiv se organizează și se exercită de autorități competente, în mod unitar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.

(3) Controlul financiar preventiv se organizează și se exercită în următoarele forme:

a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitățile publice și asupra tuturor operațiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice și a patrimoniului public;
b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și ai bugetului oricărui fond special, la Fondul național și la agențiile de implementare a fondurilor comunitare, precum și la alte entități publice cu risc ridicat, prin controlori delegați ai Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Controlul financiar preventiv se va integra în mod treptat în sfera răspunderii manageriale, proces ce trebuie finalizat până la data aderării României la Uniunea Europeană, pe măsură ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor în administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluată de auditul public intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice."

8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 13
Organizarea controlului financiar preventiv propriu

(1) Entitățile publice, prin conducătorii acestora, au obligația de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.

(2) Conducătorii entităților publice au obligația să stabilească proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, potrivit art. 10, documentele justificative și circuitul acestora, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Evidența angajamentelor se organizează, se ține, se actualizează și se raportează conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Ministerul Finanțelor Publice organizează controlul financiar preventiv propriu și pentru operațiunile privind bugetul trezoreriei statului, operațiunile privind datoria publică și alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Controlul financiar preventiv propriu se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate, desemnate în acest sens de către conducătorul entității publice. Actul de numire va cuprinde și limitele de competență în exercitarea controlului financiar preventiv propriu. Persoanele desemnate să efectueze această activitate sunt altele decât cele care inițiază operațiunea supusă vizei.

(6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice superioare, iar în cazul entităților publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. Persoanele desemnate cu exercitarea activității de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competențele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, care va cuprinde și condițiile și criteriile unitare pe care entitățile publice trebuie să le respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care desfășoară această activitate.

(7) Prin decizie internă a conducătorului entității publice, persoanele desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de un spor pentru complexitatea muncii de până la 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar.

(8) Evaluarea activității persoanei care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face de către conducătorul entității publice, cu acordul entității publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele auditului public intern și în rapoartele Curții de Conturi, unde este cazul.

(9) Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar preventiv propriu. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice va aviza norme metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat, ai bugetului oricărui fond special, precum și pentru operațiunile Fondului național și ale agențiilor de implementare care derulează fonduri comunitare.

(10) Ministerul Finanțelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv."

9. Alineatul (5) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu."

10. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.

11. La articolul 16 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) tipurile de operațiuni ale căror proiecte se supun controlului financiar preventiv delegat;"

12. Alineatul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"(6) Controlorii delegați își desfășoară activitatea la sediul instituțiilor publice la care au fost numiți. Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) asigură controlorului/controlorilor delegat/delegați spațiul de lucru și dotarea necesară, precum și cooperarea personalului propriu, îndeosebi a personalului desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu, pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat."

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 17
Viza de control financiar preventiv delegat

(1) Operațiunile care, potrivit art. 16 alin. (3) și (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului de credite numai însoțite de viza de control financiar preventiv delegat.

(2) Viza de control financiar preventiv delegat se acordă sau se refuză în scris, pe formular tipizat, și trebuie să poarte semnătura și sigiliul personal al controlorului delegat competent.

(3) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv delegat răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza.

(4) Înainte de a emite un refuz de viză, controlorul delegat are obligația să informeze, în scris, în legătură cu intenția sa ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului.

(5) Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, controlorul delegat poate consulta, înainte de a înregistra oficial refuzul de viză, opinia neutră asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre se constituie ad-hoc o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, prin decizie a controlorului financiar șef.

(6) Opinia neutră se motivează și se formulează în scris și are rol consultativ, soluția finală fiind de competența exclusivă a controlorului delegat, potrivit principiului exercitării în mod independent a atribuțiilor de control financiar preventiv delegat."

14. Alineatele (3) și (4) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (4) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică și pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăși 3 zile lucrătoare.

(4) În cazuri excepționale controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada prevăzută la alin. (2) cu maximum 5 zile lucrătoare, pe baza unui referat de justificare pe care are obligația să îl transmită de îndată spre informare controlorului financiar șef și ordonatorului de credite."

15. La articolul 21 alineatul (1), literele a) și d) vor avea următorul cuprins:

"a) exercitarea controlului financiar preventiv delegat asupra proiectelor de operațiuni ale ordonatorului de credite, în conformitate cu ordinul de numire și cu normele metodologice aprobate potrivit prezentei ordonanțe;
.............................................................................................
d) formularea de avize cu caracter consultativ, la solicitarea ordonatorului de credite pe lângă care este numit sau la cererea ministrului finanțelor publice, precum și din inițiativă proprie, în privința conformității, economicității, eficacității sau eficienței unor operațiuni ori proiecte de acte normative."

16. La articolul 21 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

"d1) monitorizarea și îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu;"

17. La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) Evaluarea activității controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale privind activitatea controlorilor delegați, rapoartele structurilor de audit public intern ale Ministerului Finanțelor Publice și în rapoartele Curții de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se păstrează pe toată durata exercitării de către acesta a atribuțiilor funcției. Ministrul finanțelor publice îl demite de îndată pe controlorul delegat care a înregistrat calificativul «insuficient» sau, de 3 ori consecutiv, calificativul «satisfăcător»."

18. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 23
Corpul controlorilor delegați

(1) Corpul controlorilor delegați se organizează ca un compartiment distinct în structura Ministerului Finanțelor Publice, la nivel central și teritorial, și cuprinde ansamblul controlorilor delegați."

19. La articolul 23 alineatul (8), litera c) va avea următorul cuprins:

"c) asigură formularea de opinii neutre, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5);"

20. La articolul 23 alineatul (8), după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:

"g1) elaborează raportul național anual privind controlul preventiv, pe care îl prezintă spre dezbatere Guvernului;"

21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 25
Autorizarea efectuării unor operațiuni
pentru care se refuză viza de control financiar preventiv

(1) O operațiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv se poate efectua de către ordonatorul de credite pe propria răspundere, numai dacă prin aceasta nu se depășește creditul bugetar aprobat. Ordonatorul de credite poate decide efectuarea operațiunii numai în baza unui act de decizie internă, emis în formă scrisă, prin care dispune, pe propria răspundere, efectuarea operațiunii. O copie a actului de decizie internă se transmite compartimentului de audit public intern al entității publice, precum și controlorului delegat, după caz.

(2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, conducătorii persoanelor juridice dispun, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, efectuarea operațiunii pe propria răspundere, persoana desemnată să efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligația să informeze în scris Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice și, după caz, organul ierarhic superior al instituției publice, numai în această situație persoana respectivă fiind exonerată de răspundere.

(3) Pentru operațiunile care se supun și controlului financiar preventiv delegat al Ministerului Finanțelor Publice, refuzul vizei de control financiar preventiv propriu face ca proiectul de operațiune să nu poată fi supus controlului preventiv delegat. În aceste condiții ordonatorul de credite va solicita controlorului delegat formularea unui aviz consultativ. Ordonatorul de credite va analiza punctul de vedere al controlorului delegat, exprimat în avizul consultativ, și va decide în condițiile prevăzute la alin. (1).

(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv delegat, conducătorii persoanelor juridice dispun, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță, efectuarea operațiunii pe propria răspundere, controlorul delegat are obligația să informeze în scris Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice.

(5) Documentele privind proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate decât cu asumarea răspunderii ordonatorului de credite.

(6) Operațiunile efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite se înregistrează și într-un cont în afara bilanțului."

22. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 32
Contravenții

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) neîndeplinirea de către conducătorul entității publice a obligației de a organiza controlul financiar preventiv propriu și evidența angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);
b) nerespectarea obligației privind stabilirea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, precum și omisiunea de evidențiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) și (3);
c) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operațiuni fără viza de control financiar preventiv;
d) depășirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4);
e) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
f) emiterea unui refuz de viză fără motivare, conform art. 24 alin. (2);
g) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (2);
h) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);
i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6)."

23. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 33
Sancționarea contravențiilor

Contravențiile prevăzute la art. 32 lit. a), b) și d)-i) se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar contravenția prevăzută la lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."

24. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 34
Constatarea contravențiilor, stabilirea și aplicarea amenzilor,
căi de atac, actualizarea nivelului amenzilor

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

a) persoanele cu atribuții de inspecție din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru contravențiile prevăzute la art. 32;
b) controlorii din cadrul Corpului controlorilor delegați, pentru contravențiile prevăzute la art. 32 lit. a) și h).

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la art. 33 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației.

(3) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor menționate la art. 32 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

(4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor, întocmit conform competențelor stabilite la alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția." 25. Alineatul (2) al articolului 37 se abrogă.

26. În cuprinsul ordonanței sintagma angajamente bugetare se înlocuiește cu sintagma credite bugetare sau credite de angajament, după caz.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice va elabora norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

Art. III. - Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 martie 2003.
Nr. 84.


Marți, 14 iulie 2020, 20:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.