LEGE nr.129 din 29 decembrie 1992
privind protecția desenelor și modelelor industriale
Textul actului republicat în M.Of. nr. 193/26 mar. 2003

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Drepturile asupra desenelor și modelelor industriale sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României prin înregistrarea desenului sau modelului industrial, în condițiile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare O.S.I.M.

Art. 2. - În înțelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internațional de desene și modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992;
b) autor - persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înțelegeri, care a creat desenul sau modelul industrial;
c) certificat de înregistrare - titlul de protecție acordat de O.S.I.M. pentru desenele și modelele industriale înregistrate;
d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale și/sau ornamentația produsului în sine;
e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului industrial;
f) industrial - un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se referă desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industrială sau artizanală ori de câte ori este necesar;
g) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industrială în condițiile legii și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața O.S.I.M.;
h) model industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau ornamentația produsului în sine;
i) model de utilitate - creație care rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma construcției, asamblarea unui produs, și prezintă noutate pe plan mondial;
j) produs - orice articol obținut printr-un proces industrial sau artizanal, conținând printre altele și elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;
k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea și reasamblarea produsului;
l) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model industrial;
m) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi aparțin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului industrial și pentru care se eliberează certificatul de înregistrare.

Art. 3. - Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele industriale create în mod independent. Se consideră desen sau model industrial creat în mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu.

Art. 4. - Dacă mai multe persoane au creat același desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la O.S.I.M. sau, dacă o prioritate a fost recunoscută, aceleia a cărei cerere are cea mai veche dată de prioritate.

Art. 5. - Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Art. 6. - În cazul în care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativă, dreptul la certificatul de înregistrare aparține persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu excepția unor prevederi contractuale contrare. În cazul în care desenul sau modelul industrial este realizat de către un salariat în cadrul atribuțiilor sale de serviciu, încredințate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține unității angajatoare, cu excepția unor prevederi contractuale contrare.

Art. 7. - Persoanele fizice sau persoanele juridice având domiciliul sau sediul, după caz, în afara teritoriului României beneficiază de dispozițiile prezentei legi, în condițiile convențiilor și tratatelor internaționale privind desenele și modelele industriale, la care România este parte.

Art. 8. - Recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor și cele referitoare la mărci, brevete de invenție, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate și concurența neloială.

CAPITOLUL II
Condiții pentru protecția desenelor și modelelor industriale

Art. 9. - Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model industrial, în sensul art. 2, este nou și are un caracter individual. Un desen sau model industrial este considerat nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Se consideră că desenele sau modelele industriale sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative. Se consideră că un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Dacă un desen sau model industrial aplicat la un produs sau încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou și având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) partea componentă, o dată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreținerea sau reparațiile;
b) caracteristicile vizibile ale părții componente îndeplinesc ele însele condițiile privind noutatea și caracterul individual.

Art. 10. - În conformitate cu art. 9, se consideră că un desen sau model industrial a fost făcut public dacă a fost publicat sau a fost expus, utilizat în comerț sau divulgat în alt mod, cu excepția cazului în care aceste acțiuni nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activității din domeniul respectiv, înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Nu se consideră că desenul sau modelul industrial a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terțe persoane în condiții de confidențialitate explicite sau implicite. Nu se consideră că s-a produs o divulgare dacă un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protecție a fost făcut public de către autor, de succesorul său în drepturi sau de un terț, ca urmare a informațiilor oferite de autor sau a acțiunii întreprinse de către acesta ori de către succesorul lui în drepturi, în cursul perioadei de 12 luni care precedă data de depunere a cererii sau data de prioritate. Se consideră abuz aducerea la cunoștința publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum și valorificarea acestuia fără acordul autorului. Nu este luată în considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz față de autor sau succesorul său în drepturi, produsă în perioada de 12 luni care precedă data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Art. 11. - Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o funcție tehnică nu poate fi înregistrat.

Nu poate fi înregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus în forma și la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este încorporat sau la care este aplicat să fie legat mecanic ori amplasat în jurul unui alt produs, astfel încât fiecare dintre produse să își poată îndeplini funcția.

Art. 12. - Sunt excluse de la protecție desenele sau modelele industriale ale căror destinație și aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

CAPITOLUL III
Înregistrarea și eliberarea titlului de protecție

Art. 13. - Cererea de înregistrare a unui desen sau model industrial trebuie să cuprindă:

a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) numărul de desene sau modele industriale pentru care se solicită protecția;
d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul industrial, dacă este cazul;
e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecția, așa cum apar în reprezentările grafice depuse;
f) numele autorilor sau o declarație pe răspunderea solicitantului, că autorii au renunțat la dreptul de a fi menționați în cerere și/sau în publicațiile desenului sau modelului industrial;
g) reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial, în 3 exemplare.

Cererea de înregistrare mai poate conține, după caz, și alte elemente care nu condiționează data depozitului reglementar:

a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
b) actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre prioritățile prevăzute la art. 19 și 20;
c) solicitarea amânării publicării;
d) procura de reprezentare în fața O.S.I.M.;
e) declarația indicând informațiile care, după cunoștința solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condițiilor de acordare a protecției desenului sau modelului industrial pentru care se solicită înregistrarea.

Art. 14. - Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidențiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru că toate detaliile desenului sau modelului industrial să fie evidențiate și publicarea să fie posibilă. În cazul unui desen industrial reprezentările grafice pot fi însoțite de 3 specimene.

Art. 15. - Cererea de înregistrare și descrierea, prezentate conform art. 13 și redactate în limba română, însoțite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. și constituie depozitul național reglementar. O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conțină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului și reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.

Dacă în termen de două luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului național reglementar conform alin. 1, cererea de înregistrare se respinge. Data depozitului național reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. 2 sau data care rezultă din tratatele ori convențiile privind desenele sau modelele industriale, la care România este parte. În Registrul național al cererilor depuse se înscriu depozitele naționale reglementare, constituite conform alin. 1 și 2, precum și depozitele internaționale constituite conform Aranjamentului de la Haga.

Art. 16. - În procedurile în fața O.S.I.M. solicitantul certificatului de înregistrare sau succesorul său în drepturi poate beneficia de asistența unui consilier în proprietate industrială autorizat.

Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu excepția depunerii cererii.

Art. 17. - Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi încorporate în aceeași categorie de produse, în conformitate cu clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale. Desenele și modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de concepție, de unitate de producție sau de unitate de utilizare ori trebuie să aparțină aceluiași ansamblu sau compoziții de articole.

Art. 18. - Depozitul național reglementar asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, față de orice alt depozit ulterior privind același desen sau model industrial.

Art. 19. - Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părți la convențiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicită protecția în acest termen, pentru același desen sau model. Se recunoaște un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.

Art. 20. - Invocarea priorității se poate face și în urma expunerii desenului sau modelului industrial într-o expoziție internațională, dacă cererea este depusă în termen de 6 luni de la data introducerii produsului în expoziție. Această perioadă nu prelungește termenul de prioritate prevăzut la art. 19.

Art. 21. - Prioritățile prevăzute la art. 19 și 20 sunt recunoscute dacă sunt invocate o dată cu depunerea cererii și dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirmă prin acte de prioritate.

Art. 22. - Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinări preliminare din care să rezulte:

a) îndeplinirea condițiilor de formă ale cererii, prevăzute la art. 13 alin. 1;
b) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru reprezentările grafice, prevăzute la art. 14;
c) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevăzute la art. 13 alin. 2;
d) achitarea taxelor în termenul și cuantumul prevăzute de lege.

În cazul în care neregularitățile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, după caz, nu se va recunoaște prioritatea. Dacă se constată neregularități, acestea se notifică solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri.

Cererile care nu îndeplinesc condițiile de depozit multiplu se vor diviza de către solicitant, la cererea O.S.I.M. Solicitantul are obligația să divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit național reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 17. În cazul în care solicitantul nu divizează cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizează din oficiu cererea în mai multe cereri divizate și va lua în examinare numai prima cerere, respingându-le pe celelalte.

Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depășesc conținutul cererii inițiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii inițiale.

Art. 23. - Datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum și reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.

Publicarea prevăzută la alin. 1 poate fi amânată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăși 30 de luni, calculată de la data depunerii cererii sau de la data priorității, când aceasta a fost invocată. Publicarea cererilor internaționale de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale este considerată o publicare conform alin. 1.

Art. 24. - Persoanele interesate pot face opoziții scrise la O.S.I.M. privind înregistrarea desenului sau modelului industrial, în termen de 3 luni de la data publicării acestuia, pentru următoarele motive:

a) desenul sau modelul industrial nu are noutate;
b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintâi cererea;
d) în cazul nerespectării art. 25 alin. 3 lit. d). Opozițiile se soluționează de către o comisie de specialitate în termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.

Art. 25. - Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examinează de către Comisia de examinare desene și modele industriale. Comisia hotărăște, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate luat act de renunțarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotărârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui raport de examinare și în conformitate cu prevederile art., 2, 9 și 10.

Înregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face în Registrul național al desenelor și modelelor industriale și se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.

Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă:

a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 9 și 10;
b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 11 și 12;
c) nu sunt achitate taxele legale în termenele și cuantumurile prevăzute de lege;
d) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;
e) constiutie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale la care România a aderat prin Decretul nr.1.177/1968 sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din convenție. În examinarea cererii se va lua în considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene și modele industriale din cadrul O.S.I.M., precum și orice alte documente relevante pentru procesul de examinare, depuse de persoanele interesate. În procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice completări necesare, iar în cazul desenelor industriale, chiar specimene.

Dispozițiile prezentei legi se aplică și cererilor internaționale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care își extind efectele lor în România, afară de cazul în care nu se prevede altfel.

Art. 26. - Pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hotărârilor sale, până la comunicarea acestora.

Art. 27. - Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris și motivat, la O.S.I.M., în termen de 3 luni de la comunicare.

Contestația va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.

Art. 28. - Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu apel la Tribunalul București, Secția contencios administrativ, în termen de 3 luni de la comunicare.

Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare. Judecarea la Tribunalul București și la Curtea de Apel București se face cu participarea procurorului. Hotărârile Comisiei de reexaminare rămase definitive și irevocabile se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunțarea hotărării.

Hotărârile judecătorești se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestora către O.S.I.M.

În fața Comisiei de reexaminare părțile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrială.

Art. 29. - Toate hotărârile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.

Art. 30. - Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele industriale de către O.S.I.M. se face în temeiul hotărârilor de admitere rămase definitive, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă.

Art. 31. - Procedurile privind cererile de înregistrare de desene și modele industriale și certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul și la termenele stabilite conform legii. Taxele se plătesc în contul O.S.I.M. Taxele datorate de persoanele fizice și persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul O.S.I.M. Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective.

Art. 32. - Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de forță majoră, nu a putut să respecte un termen privind procedurile în fața O.S.I.M. este repus în termen, dacă prezintă o cerere motivată, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat să acționeze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.

Dispozițiile alin. 1 nu se aplică în următoarele situații:

a) invocarea priorității conform art. 19-21;
b) plata taxelor de înregistrare și publicare;
c) înregistrarea unei opoziții conform art. 24;
d) formularea contestațiilor conform art. 27. Cererea de repunere în termen va fi însoțită de dovada privind plata taxei legale.

CAPITOLUL IV
Drepturi și obligații

Art. 33. - Pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care acesta se aplică.

Art. 34. - Întinderea protecției este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.

Protecția acordată unui desen sau model industrial în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

La stabilirea sferei de protecție se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului industrial.

Art. 35. - Drepturile conferite la art. 33 nu se exercită în privința:

a) actelor efectuate exclusiv în scop personal și necomercial, experimental, de cercetare sau învățământ, cu condiția ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor industriale și să se menționeze sursa;
b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă țară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb și accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparații pe aceste vehicule;
c) folosirii sau luării măsurilor efective și serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de către terți, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului și revalidarea certificatului;
d) folosirii desenului sau modelului industrial cu bunăcredință, în perioada cuprinsă între termenul vizat la art. 31 și data publicării dreptului restabilit.

Art. 36. - Drepturile decurgând dintr-un certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piață, pe teritoriul României, a produselor în care sunt încorporate desene sau modele industriale protejate, vândute anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimțământul acestuia.

Art. 37. - Începând cu data publicării cererii persoana fizică sau persoana juridică îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleași drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 33, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepția cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligația de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Art. 38. - Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar și poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani. Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menținere în vigoare a acestuia.

O.S.I.M. acordă un termen de grație de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menținere în vigoare, pentru care se percep majorări.

Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi.

Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. În cazul decăderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice.

Art. 39. - Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului industrial încetează în următoarele situații:

a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) prin anularea certificatului de înregistrare;
c) prin decăderea titularului din drepturi;
d) prin renunțarea titularului certificatului de înregistrare.

Art. 40. - Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot menționa pe produse semnul D, respectiv litera "D" majusculă, înscrisă într-un cerc, însoțită de numele titularului sau numărul certificatului.

Art. 41. - Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum și drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat sunt transmisibile în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licență.

Transmiterea se înregistrează la O.S.I.M. și produce efecte față de terți numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială a mențiunii de transmitere.

Art. 42. - Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul industrial. În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract.

Art. 43. - Înregistrarea în străinătate a desenelor și modelelor industriale, create pe teritoriul României, se face de către persoana fizică sau persoana juridică îndreptățită la eliberarea certificatului, numai după depunerea cererii la O.S.I.M.

Cererile internaționale făcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.

Art. 44. - Autorul are dreptul să i se menționeze numele, prenumele și calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum și în orice acte sau publicații privind desenul sau modelul industrial.

Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă.

Art. 45. - Certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condițiile pentru acordarea protecției. Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului de înregistrare și se judecă de către Tribunalul București.

Hotărârea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. și se publică în termen de maximum două luni de la data înregistrării acesteia.

Art. 46. - Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licență sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit dreptului comun.

CAPITOLUL V
Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în domeniul protecției desenelor și modelelor industriale

Art. 47. - O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unică pe teritoriul României, care asigură protecția desenelor și modelelor industriale.

Art. 48. - O.S.I.M. are următoarele atribuții în domeniul protecției desenelor și modelelor industriale:

a) acordă protecție prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor și modelelor industriale;
b) este depozitarul Registrului național al cererilor depuse și al Registrului național al desenelor și modelelor industriale înregistrate;
c) efectuează, la cerere, informarea din desenele și modelele industriale publicate;
d) întreține relații cu organizațiile guvernamentale similare și cu organizațiile internaționale de specialitate la care România este membră;
e) acordă, la cerere, asistență în domeniul proprietății industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialiștii în domeniu;
f) editează și publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. date privitoare la desenele și modelele industriale.

CAPITOLUL VI
Răspunderi și sancțiuni

Art. 49. - Însușirea fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului sau modelului industrial constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.

Art. 50. - În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabilește că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptățite și publică schimbarea titularului.

Art. 51. - Reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulație ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, constituie infracțiunea de contrafacere a desenului sau a modelului industrial și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate sau din oficiu. Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, și poate solicita instanței judecătorești competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziții se aplică și materialelor și echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârșirea infracțiunii de contrafacere.

Art. 52. - Titularul unui desen sau model industrial înregistrat poate solicita instanței judecătorești:

a) dispunerea unor măsuri asigurătorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat și dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;
b) dispunerea, imediat după vămuire, a unor măsuri de încetare a faptelor de încălcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost săvârșite de un terț cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate care implică o atingere a acestor drepturi. Pentru ordonarea măsurilor asigurătorii sunt aplicabile dispozițiile dreptului comun. La luarea măsurilor asigurătorii, ordonate de către instanță, va putea fi cerută constituirea de către reclamant a unei garanții suficiente pentru prevenirea abuzurilor.

Instanța va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul dreptului încălcat ori a cărui încălcare este inevitabilă.

În cazul în care mijloacele de probă în susținerea pretențiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanța va putea să dispună ca probele să fie produse de către pârât, sub condiția garantării confidențialității informațiilor, potrivit legii.

Instanța va putea să dispună ca autorul încălcării drepturilor decurgând dintr-un certificat de înregistrare să furnizeze informații imediate privind proveniența și circuitele de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum și informații despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiția ca o astfel de măsură să nu fie excesivă în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.

Art. 53. - Autoritățile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vămuirii la importul mărfurilor, în cazurile prevăzute la art. 52, până la pronunțarea hotărârii judecătorești.

Art. 54. - Certificatele de înregistrare a desenelor și modelelor industriale în vigoare reprezintă active necorporale și pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoană juridică.

Art. 55. - La cererea instanței judecătorești, O.S.I.M. este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită.
NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 585/2002 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 129/1992 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 585/2002.

"Art. II. - (1) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziție contrară se abrogă."


Duminică, 11 aprilie 2021, 09:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.