LEGE nr.50 din 21 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 70/3 feb. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.82 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(4) Parcul științific și tehnologic se constituie printr-o asociere în participațiune, astfel cum este reglementată în Codul comercial, încheiată între o instituție de învățământ superior acreditată și/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte."

2. Litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

"a) să dispună de amplasamente și de condiții de locație, stabilite conform Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);"

3. Literele a) și b) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

"a) acordă, suspendă sau anulează, după caz, autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic, prin ordin al ministrului;
b) elaborează Metodologia de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic;"

4. Litera b) a articolului 8 se abrogă.

5. Litera d) a articolului 8 va avea următorul cuprins:

"d) stabilește drepturile și obligațiile specifice ale administratorului, pe baza cadrului general prevăzut de Metodologia de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);"

6. Litera b) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

"b) gestionează patrimoniul constituit și organizează activitățile de reparații, modernizare, dezvoltare și întreținere a infrastructurii și utilităților;"

7. La articolul 10, după litera a) se introduc literele a1) și a2) cu următorul cuprins:

"a1) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului științific și tehnologic;

a2) amânarea pe perioada de realizare a investiției respective, până la punerea în funcțiune a parcului științific și tehnologic, a taxei pe valoarea adăugată pentru materiale, echipamente și conexiuni la rețelele de utilități;"

8. Alineatele (1) și (3) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

"Art. 13. - (1) Ministerul Educației și Cercetării poate suspenda sau anula autorizația de funcționare a parcului științific și tehnologic dacă, pe baza monitorizării și evaluării periodice, constată nerespectarea Metodologiei de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b), și înștiințează în scris administratorul cu 60 de zile înainte.
..............................................................

(3) Modificările componenței asociației în perioada de funcționare a parcului științific și tehnologic sunt permise numai cu condiția menținerii scopului pentru care a fost constituit și cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării."

9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Ministerul Educației și Cercetării va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Metodologia de autorizare, suspendare și anulare a autorizației parcului științific și tehnologic și Procedura de admitere în parcul științific și tehnologic a agenților economici, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării."

10. În cuprinsul ordonanței denumirea consorțiu se înlocuiește cu denumirea asociere în participațiune.

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.14/2002, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 21 ianuarie 2003.
Nr. 50.


Marți, 20 octombrie 2020, 23:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.