HOTĂRÂRE nr.5 din 9 ianuarie 2003
privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne
Textul actului publicat în M.Of. nr. 31/21 ian. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului de Interne a imobilului, compus din construcții și teren aferent, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea nr. 23 din 30 octombrie 2002 a Consiliului Local al Comunei Tărtășești, județul Dâmbovița, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit dispozițiilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul de Interne va lua măsuri în vederea punerii în siguranță împotriva seismelor a imobilului preluat, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 ianuarie 2003.
Nr. 5.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Ministerului de Interne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      Persoana                Numărul din inventarul 
Locul unde este    Persoana juridică   juridică   Caracteristicile tehnice  bunurilor care fac   Valoarea de
situat imobilul    de la care se     la care se  ale imobilului       parte din domeniul   înregistrare
           transmite imobilul  transmite                public al statului   a imobilului 
                      imobilul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comuna Tărtășești,  Consiliul Local al  Ministerul  1. Clădire, parter     Ministerul Finanțelor  87.000 lei
D.N. 7, nr. 628,   Comunei Tărtășești,  de Interne  - Suprafața construită =  Publice urmează să
județul Dâmbovița   județul Dâmbovița           145,08 m2        atribuie număr de
                             2. Clădire, parter     inventar pentru acest
                             - Suprafața construită =  imobil, potrivit
                              5 m2           Hotărârii Guvernului
                             - Suprafața terenului =  nr. 1.326/2001
                              1.183 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marți, 20 aprilie 2021, 10:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.