ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.157 din 7 noiembrie 2002
pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
Textul actului publicat în M.Of. nr. 850/25 noi. 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 7 aprilie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) Părțile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendașului, în vederea recuperării daunelor produse de calamități naturale.”

2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Contractele de arendare încheiate în scris și înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele și în modalitățile stabilite în contract.”

3. După articolul 251 se introduce articolul 252 cu următorul cuprins:

„Art. 252. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (21) și ale art. 20 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor sau de Ministerul Administrației Publice.”

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 noiembrie 2002.
Nr. 157.


Sâmbătă, 12 iunie 2021, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.