ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.129 din 4 octombrie 2002
pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 746/11 oct. 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(2) Registrul central al comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, organizată în subordinea Ministerului Justiției.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Oficiile registrului comerțului se organizează în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează pe lângă fiecare tribunal.

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Justiției.

(3) Oficiile registrului comerțului prevăzute la alin. (1) comunică Oficiului Național al Registrului Comerțului orice înmatriculare sau mențiune operată, în termen de 15 zile de la efectuare.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Structura organizatorică și modul de funcționare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției.

(2) Salarizarea personalului Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se stabilește în condițiile prevăzute de lege pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

(3) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se realizează din taxele și tarifele percepute, potrivit art. 11. Destinația excedentelor anuale efective ale bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Național al Registrului Comerțului, după deducerea eventualelor sume încasate anticipat și a obligațiilor de plată, se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

(4) Oficiul Național al Registrului Comerțului este condus de un director general numit de ministrul justiției, în condițiile legii. În funcția de director general pot fi numiți și magistrați detașați, în condițiile legii.

(5) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori numiți de ministrul justiției, în condițiile legii.

(6) Personalul necesar pentru funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se selecționează prin concurs organizat de Ministerul Justiției. Numirea personalului se face de către directorul general al Oficiului Național al Registrului Comerțului.

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pentru operațiunile efectuate oficiul registrului comerțului percepe taxe și tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției și a Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Taxele și tarifele percepute potrivit alin. (1) se achită la casieria Biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului și se virează în contul Oficiului Național al Registrului Comerțului, deschis la trezoreria statului.”

5. Alineatul (4) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(4) Modul de ținere a registrelor, precum și de efectuare a înregistrărilor se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiției.”

6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

„(3) Amenda prevăzută la alin. (1) se aplică și persoanelor vinovate de necomunicarea datelor prevăzute la art. 9 alin. (3).”

7. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Sesizarea instanței pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 și 45 se poate face de orice persoană interesată.”

8. Articolul 49 se abrogă.

9. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Oficiul Național al Registrului Comerțului asigură condițiile necesare în vederea funcționării sistemului informatic unitar al registrului comerțului.”

Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.413 din 14 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În vederea obținerii înregistrării și autorizării funcționării comercianților, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, în cadrul fiecărui oficiu al registrului comerțului de pe lângă tribunal se constituie câte un Birou unic.”

2. Alineatele (1) și (13) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Solicitarea înregistrării sau, după caz, autorizării funcționării comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului se face de către asociat, acționar, administrator, comerciant sau de împuterniciți ai acestora.
....................................................................
(13) Modelul și conținutul cererii de înregistrare tip prevăzute la alin. (2) și ale certificatului de înregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al instituțiilor publice implicate.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Activitățile de asistență acordate solicitanților, la cererea și pe cheltuiala acestora, se pot desfășura și în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, numai în structuri distincte de Biroul unic, înainte de depunerea cererii de înregistrare și autorizare. Serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, condițiile concrete și tarifele aferente acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției și a Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație.”

4. Alineatele (1), (2) și (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea codului unic de înregistrare.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 24 de ore, codul unic de înregistrare. În termen de 3 zile de la primirea codului unic de înregistrare oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit Ministerului Finanțelor Publice întreaga documentație care a stat la baza solicitării înregistrării.
....................................................................
(4) Structura codului unic de înregistrare se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății și Familiei și Ministerul Justiției.”

5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, în funcție de volumul activității, pe baza solicitării scrise a oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, unul sau mai mulți reprezentanți cu drept de semnătură, care vor colabora cu autoritățile pe care le reprezintă.”

6. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul modificării actelor constitutive care implică obținerea de autorizații, nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mențiunii respective din registrul comerțului, în baza încheierii judecătorului delegat, la sesizarea oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal. Biroul unic va comunica de îndată conducerii oficiului registrului comerțului cazurile de nerespectare a termenului respectiv.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și autoritățile publice menționate la art. 3 alin. (5) asigură condițiile necesare pentru organizarea și gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a funcționării comercianților. Arhivarea documentației care a stat la baza emiterii autorizațiilor se face de către autoritățile publice prevăzute la art. 3 alin. (5).”

8. Alineatele (2) și (4) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru operațiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor și tarifelor percepute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției și a Ministerului Finanțelor Publice.
....................................................................
(4) Taxele și tarifele aplicate de autoritățile publice implicate în procedura de înregistrare și autorizare a funcționării comercianților se achită la casieria Biroului unic din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, care vor efectua viramente în conturile instituțiilor respective, deschise la trezoreria statului.”

9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență instituțiile și autoritățile publice implicate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență vor încheia cu Ministerul Justiției protocoale privind schimbul de informații, procedurile și termenele de întocmire a documentațiilor necesare, precum și formularistica aferentă.”

10. Alineatele (3), (4), (6), (8), (10) și (11) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

„(3) Eșalonarea solicitărilor de preschimbare, conform celor prevăzute la alin. (1), se va face de către fiecare oficiu al registrului comerțului, în funcție de numărul de comercianți înregistrați din anul 1990 și până în data de 1 iulie 2001.

(4) Se exceptează de la programarea prevăzută la alin. (3) toți comercianții care se prezintă la oficiul registrului comerțului pentru operațiuni de registru și care au obligația ca pentru operațiunea cerută să solicite și preschimbarea certificatelor vechi de înmatriculare și de înregistrare fiscală.
....................................................................
(6) Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice vor stabili procedura și formularistica necesare pentru operațiunea de preschimbare prevăzută la alin. (1).
.....................................................................
(8) Cheltuielile aferente aplicării prevederilor alin. (1) se suportă de către:

a) Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru costul certificatelor de înregistrare și al anexelor la acestea și pentru serviciile de gestionare, editare și comunicare cu Ministerul Finanțelor Publice;
b) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de înregistrare;
c) solicitant, pentru obținerea autorizațiilor pe care nu le posedă sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.
....................................................................
(10) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) certificatele de înmatriculare și cele de înregistrare fiscală se anulează. Comercianții persoane fizice și asociațiile familiale se radiază din oficiu, pe baza încheierii judecătorului delegat. Comercianții persoane juridice se dizolvă de drept și intră în lichidare potrivit reglementărilor legale în materie. Constatarea dizolvării de drept a comercianților persoane juridice se face prin încheiere a judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului, la sesizarea oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale și, după caz, a oricăror persoane interesate. Publicitatea legală a radierii comercianților persoane fizice și a asociațiilor familiale și a constatării dizolvării de drept se face prin afișarea la oficiul registrului comerțului a încheierii judecătorului delegat, precum și prin Internet. Încheierea judecătorului delegat se comunică direcțiilor finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, în a căror rază teritorială își are sediul comerciantul.

(11) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la afișarea la oficiul registrului comerțului. Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoană juridică intră în lichidare. Lichidarea se face în termen de maximum 6 luni de la data la care încheierea a devenit irevocabilă. După încheierea procedurii de lichidare comercianții prevăzuți la alin. (1) se radiază din oficiu din registrul comerțului. Publicitatea legală a radierii comerciantului se face prin afișare la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și prin Internet.”

Art. III. - Personalul actual al Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, al oficiilor registrului comerțului de pe lângă camerele de comerț și industrie teritoriale și al birourilor unice din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale se consideră transferat în interes de serviciu la Oficiul Național al Registrului Comerțului din subordinea Ministerului Justiției și la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, la care trece împreună cu posturile aferente.

Art. IV. - Cererile adresate Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, oficiilor registrului comerțului de pe lângă camerele de comerț și industrie teritoriale și birourilor unice din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează în continuare de către Oficiul Național al Registrului Comerțului din subordinea Ministerului Justiției, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și de birourile unice din cadrul acestora.

Art. V. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă camerele de comerț și industrie teritoriale și ale birourilor unice din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, precum și documentele care privesc activitatea acestora se preiau de către Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului și de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între reprezentanții Ministerului Justiției și cei ai camerelor de comerț și industrie teritoriale.

Art. VI. - Bunurile cu care au fost dotate Oficiul Național al Registrului Comerțului, oficiile registrului comerțului și birourile unice continuă să fie utilizate de către acestea, pe bază de protocol încheiat între reprezentanții Ministerului Justiției și cei ai camerelor de comerț și industrie.

Art. VII. - Până la identificarea unor sedii corespunzătoare pentru funcționarea registrului comerțului, Oficiul Național al Registrului Comerțului, oficiile registrului comerțului și birourile unice vor folosi sediile existente, pe bază de contract de închiriere sau protocol încheiat între reprezentanții Ministerului Justiției și cei ai camerelor de comerț și industrie ori, după caz, alte persoane care au dreptul de proprietate asupra imobilelor.

Art. VIII. - (1) Actele emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului, oficiile registrului comerțului și birourile unice anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile.

(2) Formularele-tip prevăzute de dispozițiile legale, utilizate în activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului, oficiilor registrului comerțului și a birourilor unice se mențin în continuare, cu schimbarea antetelor potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IX. - Termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată, se prelungește cu 6 luni.

Art. X. - Referirile la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, la oficiile registrului comerțului de pe lângă camerele de comerț și industrie teritoriale, precum și la birourile unice din cadrul camerelor de comerț și industrie teritoriale, din cuprinsul actelor normative, se înlocuiesc cu: Oficiul Național al Registrului Comerțului din subordinea Ministerului Justiției, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, după caz.

Art. XI. - (1) Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

(2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001, republicată, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justiției,
Alexe Ivanov Costache,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 10 octombrie 2002.
Nr. 129.


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 04:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.