HOTĂRÂRE nr.1.072 din 25 septembrie 2002
privind transmiterea cu plată a complexului de Sere Dumbrăveni din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Distrigaz Nord" - S.A. în domeniul public al orașului Dumbrăveni, județul Sibiu, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Dumbrăveni
Textul actului publicat în M.Of. nr. 727/4 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 8 alin. (3) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a complexului de Sere Dumbrăveni, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale „Distrigaz Nord” - S.A. în domeniul public al orașului Dumbrăveni, județul Sibiu, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Dumbrăveni.

Art. 2. - Predarea-preluarea obiectivului prevăzut la art. 1, cu activul și pasivul aferente acestuia, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 3. - Personalul existent care deservește obiectivul prevăzut la art. 1 este considerat transferat în interesul serviciului și își menține drepturile negociate prin contractul colectiv de muncă încheiat cu Societatea Comercial㠄Distrigaz Nord” - S.A., până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

p. Ministrul administrației publice,
Ionel Fleșariu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.072.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a activului Sere Dumbrăveni care se transmite din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale „Distrigaz Nord” - S.A. în domeniul public al orașului Dumbrăveni, județul Sibiu, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Dumbrăveni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                             Persoana   Persoana
Denumirea  Sediul             Suprafața          Valoarea de    juridică   la care se
activului  activului      ------------------------------------   inventar     de la care  transmite
                construită  desfășurată terenului   a activului transmite activul  activul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sere    Orașul Dumbrăveni,  44.810 m2  147.010 m2  182.748 m2  11.297.291.359 lei S.C.     Consiliul Local
Dumbrăveni Str. Ernei nr. 27,                              „Distrigaz  al Orașului
      județul Sibiu                                 Nord”- S.A.  Dumbrăveni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marți, 20 aprilie 2021, 11:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.