HOTĂRÂRE nr.1.056 din 25 septembrie 2002
privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor al județului Dolj în administrarea Direcției sanitare veterinare a județului Gorj
Textul actului publicat în M.Of. nr. 714/1 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 532, județul Gorj, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor al județului Dolj în administrarea Direcției sanitare veterinare a județului Gorj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor al județului Dolj și Direcția sanitară veterinară a județului Gorj, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 25 septembrie 2002.
Nr. 1.056.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Inspectoratului teritorial pentru controlul calității semințelor și materialului săditor al județului Dolj în administrarea Direcției sanitare veterinare a județului Gorj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Numărul de 
Adresa imobilului   identificare Persoana juridică Persoana juridică 
care          atribuit  de la care     la care tehnice    Caracteristicile
se transmite      de M.F.P.  se transmite    se transmite     ale imobilului
                  imobilul      imobilul
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Târgu Jiu,  101.605  Ministerul     Ministerul    I.  Identificat cu nr.:
str. Ecaterina           Agriculturii,   Agriculturii,     - în C.F.: 7890;
Teodoroiu nr. 532,         Alimentației și  Alimentației și    topo 3.259
județul Gorj            Pădurilor -    Pădurilor -    II. Partea din construcție care se transmite:
                  Inspectoratul   Direcția sanitară   Parter - suprafața utilă = 153,14 m2
                  teritorial pentru veterinară a   III. Terenul aferent săditor al cotă-parte   
                  calitatea     județului Gorj  
                  semințelor și             
                  materialului            
                  județului Dolj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.