HOTĂRÂRE nr.999 din 10 septembrie 2002
pentru modificarea poziției nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 699/24 sep. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Poziția nr. 89 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.328 din 9 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Suprafața de teren strict necesară    Suprafața
Nr.  Denumirea stațiunii         Suprafața totală  pentru cercetarea și producerea de semințe  de teren
crt.  sau a institutului          a terenului    și material săditor din categorii biologice destinată 
    de cercetare și producție        (ha)         superioare și de animale de rasă    producției
                                         (ha)             (ha)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„89.  Institutul de Biologie          260               147,57            112,43”
    și Nutriție Animală Balotești,
    județul Ilfov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. II. - Terenurile în suprafață de 112,43 ha cu care se majorează suprafețele de teren din domeniul privat al statului, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se vor preda pe bază de protocol de predare-primire Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotești, județul Ilfov, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 septembrie 2002.
Nr. 999.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Biologie și Nutriție Animală Balotești în domeniul privat al statului, la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din comuna Balotești, județul Ilfov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul unde este   Persoana juridică     Persoana juridică      Caracteristicile tehnice
situat terenul    din administrarea căreia la dispoziția căreia       ale terenului 
           se transmite terenul   se transmite terenul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comuna Balotești,  Institutul de Biologie  Comisia locală Balotești   Tarlaua 125, parcela A 506/1 - S = 19,35 ha
județul Ilfov    și Nutriție Animală    pentru stabilirea dreptului Tarlaua 123, parcela A 502/1 - S = 15,18 ha
           Balotești         de proprietate asupra    Tarlaua 124, parcela A 504/1 - S = 35,00 ha
                        terenurilor de pe lângă   Tarlaua 132, parcela A 548  - S = 42,90 ha
                        Primăria Comunei              Suprafața totală = 112,43 ha
                        Balotești
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.