HOTĂRÂRE nr.849 din 31 iulie 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Piscicole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 639/29 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 37 alin. (3) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Piscicole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Capitolul I „Instituții publice finanțate de la bugetul de stat” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 10 cu următorul cuprins:

„10. Inspecția Piscicolă”.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Răzvan Ionuț Cirică,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 31 iulie 2002.
Nr. 849.


ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Inspecției Piscicole

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Inspecția Piscicolă este organism de specialitate cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, are în subordine filiale teritoriale fără personalitate juridică, organizate pe grupe de județe, și exercită atribuțiile unui organism public de inspecție specializat în urmărirea respectării prevederilor legale în domeniul protecției fondului piscicol, pescuitului, acvaculturii, transportului, comercializării peștelui și a altor viețuitoare acvatice.

Art. 2. - Inspecția Piscicolă își exercită atribuțiile prin inspectorul general, inspectorii-șefi teritoriali și inspectorii piscicoli.

Art. 3. - (1) Sediile administrative ale Inspecției Piscicole și ale filialelor acesteia, precum și dotarea necesară funcționării lor se asigură de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(2) Sediul central al Inspecției Piscicole este în municipiul București, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Inspecția Piscicolă controlează persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul pescuitului, acvaculturii, transportului și comercializării peștelui și a altor viețuitoare acvatice și aplică sancțiuni în cazul nerespectării reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Inspecția Piscicolă propune autorității publice centrale care răspunde de pescuit și de acvacultură măsuri legislative ce se impun în concordanță cu realitatea din teritoriu.

Art. 6. - La acțiunile de control Inspecția Piscicolă colaborează cu reprezentanții inspectoratelor județene de poliție, Gărzii financiare, Poliției de frontieră, Agenției Naționale Sanitare Veterinare, Ministerului Apelor și Protecției Mediului și ai Regiei Naționale a Pădurilor.

CAPITOLUL III
Structura organizatorică a Inspecției Piscicole

Art. 7. - (1) Organigrama și filialele teritoriale ale Inspecției Piscicole sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi se asigură în cadrul numărului de posturi aprobat prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

(3) Normativele de personal și de dotare, precum și cele de constituire a compartimentelor funcționale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(4) Personalul încadrat la Inspecția Piscicolă este salarizat conform anexei nr. IV/10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare. Încadrarea personalului se face ținându-se seama de pregătirea profesională și de vechimea în specialitate a acestuia. Funcția de inspector general se asimilează cu funcția de director general, iar funcția de inspector-șef teritorial se asimilează cu funcția de director.

(5) Asimilarea funcțiilor pe care se încadrează personalul Inspecției Piscicole cu cele prevăzute în anexa nr. IV/10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 9.

Art. 8. - (1) Inspecția Piscicolă este condusă de un inspector general și de inspectorii-șefi teritoriali, numiți în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(2) Inspectorii-șefi teritoriali vor fi selectați din cadrul absolvenților de învățământ superior de profil, cu o activitate de minimum 3 ani.

(3) Inspectorii piscicoli vor fi selectați dintre absolvenții cu studii superioare și absolvenții cu studii medii de profil.

(4) Inspectorul general și inspectorii-șefi teritoriali pot fi eliberați din funcție în condițiile legii.

(5) Inspectorul general are următoarele atribuții:

a) reprezintă Inspecția Piscicolă în raporturile acesteia cu persoanele juridice și fizice, cu autoritățile locale și centrale, cu organizațiile guvernamentale sau neguvernamentale;
b) propune Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor modificări pentru îmbunătățirea activității și a structurii de personal;
c) angajează personalul Inspecției Piscicole și ia măsuri de desfacere a contractului de muncă, cu excepția inspectorilor-șefi teritoriali;
d) propune îmbunătățirea dotării Inspecției Piscicole cu mijloace necesare bunei desfășurări a activității;
e) aprobă operațiuni de plăți și încasări;
f) controlează încasarea amenzilor și aplicarea sancțiunilor înscrise în procesele-verbale de contravenție;
g) prezintă anual spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură raportul de activitate al Inspecției Piscicole și bugetul de venituri și cheltuieli.

Art. 9. - În acțiunile sale Inspecția Piscicolă poate coopta inspectori voluntari, recrutați dintre specialiștii recunoscuți din domeniile cercetare, învățământ și organizații neguvernamentale de profil, numiți de inspectorul general.

CAPITOLUL IV
Atribuțiile și responsabilitățile inspectorilor piscicoli

Art. 10. - Inspectorii piscicoli controlează respectarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor reglementări în vigoare privind protecția fondului piscicol, pescuitul, acvacultura, transportul și comercializarea peștelui și a altor viețuitoare acvatice și au următoarele atribuții:

a) constată modul de respectare a reglementărilor privind pescuitul și acvacultura și de aplicare a măsurilor de protecție a fondului piscicol și aplică măsuri de combatere a braconajului și a furturilor de pește, a sustragerii de la aplicarea legislației în domeniu;
b) au acces și drept de control la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit românești și străine pentru a constata modul în care sunt respectate reglementările privind pescuitul și protecția fondului piscicol. Procedura efectuării inspecției la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit este prezentată în anexa nr. 6;
c) controlează mijloacele de transport, punctele de descărcare/achiziție a peștelui, unitățile de comercializare, precum și fermele piscicole/de acvacultură;
d) controlează documentele și înscrierea corectă a datelor cu privire la activitatea de pescuit și acvacultură, proveniența și circulația peștelui, condițiile de igienă, normele de comercializare, condițiile de depozitare și de manipulare a peștelui și a altor viețuitoare acvatice;
e) verifică respectarea condițiilor impuse prin autorizații/permise persoanelor juridice și fizice autorizate să practice pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv;
f) verifică marcarea sturionilor și a altor specii de pești protejate, înregistrarea și raportarea capturilor, marcarea uneltelor, navelor/ambarcațiunilor de pescuit;
g) controlează activitatea de pescuit și de procesare a peștelui la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit;
h) controlează marcarea zonelor de pescuit și a zonelor de interdicție cu semne vizibile, precum și întreținerea acestora;
i) verifică tipul, numărul și rolul ambarcațiunilor de pescuit;
j) supun lunar aprobării inspectorului-șef programul de control, astfel încât toate obiectivele și zonele să fie controlate cel puțin o dată pe lună;
k) controlează programul de pază al agenților economici pentru protecția fondului piscicol pe care l-au concesionat;
l) constată încălcarea normelor de pescuit și de protecție a fondului piscicol, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției sau infracțiunii, sistează pescuitul și confiscă peștele și uneltele/ambarcațiunile folosite la pescuit, iar în cazul infracțiunilor sesizează organele de urmărire penală;
m) sprijină și participă efectiv la acțiuni de repopulare a apelor din domeniul public al statului, precum și la acțiuni pentru salvarea puietului din bălți, lacuri, gârle, canale etc. supuse desecării;
n) organizează acțiuni de combatere a vegetației acvatice dezvoltate în exces, conform programului aprobat de inspectorul general;
o) controlează modul de combatere a păsărilor ihtiofage și a altor prădători, conform programului aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură și de autoritatea publică centrală care răspunde de mediu;
p) întocmesc rapoarte lunare privind activitatea desfășurată și le înaintează inspectorului-șef;
q) urmăresc aplicarea sancțiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare;
r) execută orice alte dispoziții ale conducerii Inspecției Piscicole.

Art. 11. - (1) Inspectorii piscicoli efectuează controlul în baza legitimației, insignei și a ștampilei cu numărul de marcă (cu același conținut cu al insignei), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției/infracțiunii la normele de pescuit și de protecție a fondului piscicol se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

CAPITOLUL V
Evidența și verificarea activității organelor de control și supraveghere

Art. 12. - (1) Evidența activității inspectorilor-șefi teritoriali și a inspectorilor piscicoli se ține în condica de serviciu.

(2) Sarcinile de serviciu se vor trasa și se vor înscrie în condică de către:

a) inspectorul general pentru inspectorii-șefi;
b) inspectorii-șefi pentru inspectorii piscicoli.

Art. 13. - Inspectorii-șefi vor controla în mod obligatoriu și permanent activitatea insepectorilor piscicoli, vor verifica și vor viza condica de serviciu în ceea ce privește activitatea acestora și vor aproba programul de control pentru perioada următoare.

CAPITOLUL VI
Echipament și mijloace de control

Art. 14. - (1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu personalul Inspecției Piscicole va purta uniforma și echipamentul prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Uniformele și echipamentele vor fi asigurate personalului Inspecției Piscicole conform dispozițiilor legale în vigoare. Personalul de control și supraveghere este obligat să păstreze și să întrețină în stare bună uniforma și echipamentul atribuite.

(3) Durata de serviciu pentru uniformă și echipament este prevăzută în anexa nr. 5.

(4) Inspectorii piscicoli sunt dotați cu arme de foc care sunt utilizate pe baza permisului de port-armă și a ordinului de serviciu eliberat în acest scop de Inspecția Piscicolă, conform anexei nr. 7.

Art. 15. - În exercițiul funcțiunii inspectorii piscicoli pot face uz de armă numai în condițiile prevăzute de lege.

Art. 16. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va dota Inspecția Piscicolă și filialele sale cu mijloace de transport pe apă și pe uscat și cu mijloace de comunicație, conform anexei nr. 8.

(2) Navele și ambarcațiunile inspecției piscicole se identifică prin fanion specific la catargul principal și siglă pe borduri. Navele și ambarcațiunile mobilizate de la terți pentru acțiuni specifice se identifică prin fanion la catargul principal.

(3) Mijloacele auto se identifică prin siglă pe portiere.

(4) Inspectorii piscicoli pot, de asemenea, să folosească în situații speciale, stipulate în protocoalele de colaborare sau în contractele de concesionare, pentru deplasare numai în interes de serviciu și pentru transportul peștelui sau al uneltelor confiscate, navele sau mijloacele de transport ale unităților de administrare a fondului piscicol.

Art. 17. - Este interzisă folosirea mijloacelor de transport repartizate Inspecției Piscicole pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în legislația în vigoare și în prezentul regulament.

Art. 18. - Pe navele Inspecției Piscicole se ține un registru de inspecție, în care se înscriu toate deplasările efectuate, scopul și rezultatele acțiunilor de control.

Art. 19. - Modelele fanionului, siglei și registrului de inspecție la bordul navelor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

CAPITOLUL VII
Paza voluntară a fondului piscicol

Art. 20. - (1) Pentru combaterea operativă a faptelor care constituie contravenții sau infracțiuni în domeniul protecției fondului piscicol și în cel al exploatațiilor piscicole, Inspecția Piscicolă, cu concursul serviciilor de pază din asociațiile locale de pescuit, poate organiza paza voluntară a fondului piscicol.

(2) Paza voluntară a fondului piscicol și a exploatațiilor piscicole va fi organizată pe baza instrucțiunilor speciale întocmite de Inspecția Piscicolă, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

Art. 21. - Personalul Inspecției Piscicole este obligat să aibă o ținută corectă și demnă atât în timpul exercitării serviciului, cât și în afara serviciului.

Art. 22. - Pentru abaterile săvârșite de inspectorii piscicoli vor fi aplicate sancțiuni disciplinare pe cale administrativă, conform prevederilor legislației în domeniu și regulamentelor interioare.

Art. 23. - Pierderea, cedarea sau deteriorarea armei, practicarea și protejarea pescuitului ilegal, precum și orice încălcare a îndatoririlor de serviciu se pedepsesc conform dispozițiilor legale.

Art. 24. - Inspectorii piscicoli vor fi atestați de o comisie formată din 5 membri specialiști în domeniu, numită prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, proveniți din: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, Ministerul de Interne și Institutul Național de CercetareDezvoltare Marin㠄Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanța.

Art. 25. - Inspecția Piscicolă va organiza acțiuni de instruire a personalului din subordine privind noile reglementări în domeniu.

Art. 26. - Editarea unor materiale publicitare sau informații cu privire la măsurile și acțiunile de protecție a fondului piscicol național, a măsurilor și acțiunilor care se întreprind, precum și a constatărilor privind patrimoniul piscicol național se realizează pe baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 27. - Inspecția Piscicolă organizează sesiuni de lucru și schimburi de experiență, cu participare națională și internațională, în domeniul protecției și conservării fondului piscicol național și al exploatării lui durabile.

Art. 28. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.


Marți, 19 ianuarie 2021, 05:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.