HOTĂRÂRE nr.838 din 31 iulie 2002
privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în proprietatea publică a orașului Târgu Lăpuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, pentru Parohia Greco-Catolică "Buna Vestire"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 609/16 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 9 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului Cinematograful „Arta”, compus din construcție și terenul aferent, situat în orașul Târgu Lăpuș, Piața Eroilor nr. 24, județul Maramureș, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei, prin Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „România-Film” București, în proprietatea publică a orașului Târgu Lăpuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, pentru Parohia Greco-Catolic㠄Buna Vestire” din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Centrului Național al Cinematografiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș se majorează, în mod corespunzător, cu aceeași valoare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 31 iulie 2002.
Nr. 838.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului compus din construcție și terenul aferent, care trece din proprietatea publică a statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei în proprietatea publică a orașului Târgu Lăpuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, pentru Parohia Greco-Catolic㠄Buna Vestire”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Locul unde       Persoana juridică    Persoana juridică                    Numărul de
 este situat      de la care se      la care se        Caracteristicile tehnice   identificare 
 imobilul        transmite imobilul    transmite imobilul    ale imobilului        atribuit de 
                                                     Ministerul
                                                     Finanțelor 
                                                     Publice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Târgu Lăpuș,   Centrul Național   Consiliul Local al Orașului  Suprafața construită = 365 m2 100.982
Piața Eroilor nr. 24,  al Cinematografiei, Târgu Lăpuș, pentru Parohia  Suprafața desfășurată= 365 m2
județul Maramureș    prin Regia Autonomă Greco-Catolic㠄Buna Vestire” Suprafața terenului = 365 m2
            a Distribuției și                 aferent 
            Exploatării Filmelor
            „România-Film”
            București
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marți, 20 aprilie 2021, 10:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.