ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.76 din 13 iunie 2002
pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Textul actului publicat în M.Of. nr. 455/27 iun. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 20 aprilie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pentru administrarea fondului piscicol care aparține domeniului public al statului, cu excepția zonei administrate de Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” și a celei administrate de Regia Națională a Pădurilor, se înființează Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, instituție publică cu personalitate juridică, cu caracter financiar și comercial, cu finanțare extrabugetară, în subordinea autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură.

(2) Sediul administrativ al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol este în municipiul București, Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, precum și patrimoniul acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.”

2. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol administrează bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

(2) Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol administrează amenajări piscicole, proprietate publică sau privată a statului, care au ca destinație producerea de puiet, remonți și reproducători, necesari pentru repopularea bazinelor piscicole naturale.

(3) Amenajările piscicole menționate la alin. (2), nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, cu dotările și construcțiile aferente, precum și terenurile pe care acestea sunt amplasate se vor prelua, cu titlu gratuit, prin protocol de predare-primire, de la Agenția Domeniilor Statului.

(4) Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol se subrogă Companiei Naționale „Apele Române” S.A. în ceea ce privește drepturile și obligațiile ce rezultă din contractele legal încheiate cu agenți economici care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv și va încheia o convenție pentru stabilirea condițiilor economice de colaborare.

(5) Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol este condusă de un consiliu de administrație format din 5 membri numiți pe criterii de competență profesională, prin ordin al ministrului autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat să îndeplinească funcția de președinte, care este directorul general al companiei.

(6) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație se stabilește prin ordinul de numire și nu poate fi mai mare de 4 ani.

(7) Salarizarea membrilor consiliului de administrație și a personalului Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol are următoarele atribuții principale:

a) aplică strategia națională în domeniul protejării fondului piscicol și gestionării durabile a acestuia, prin pescuit și repopularea bazinelor piscicole naturale;
b) elaborează metodologia de evaluare a fondului piscicol și de stabilire a cotelor anuale de pești și alte viețuitoare acvatice și le supune spre aprobare autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură;
c) urmărește exploatarea durabilă prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totală admisibilă, și concesionează fondul piscicol persoanelor juridice care au în obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activități, cu respectarea prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului;
d) stabilește prețurile de pornire a licitației pentru concesionarea fondului piscicol, în baza metodologiei prevăzute la lit. b), și le supune aprobării autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură;
e) asigură refacerea prin repopulări a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;
f) elaborează proiecte de reglementări în domeniul pescuitului și protecției fondului piscicol, în conformitate cu obligațiile asumate de România prin semnarea acordurilor de aderare la convenții și organisme internaționale, și le supune aprobării autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură;
g) desfășoară orice alte activități stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

(2) Ceilalți administratori ai statului pentru fondul piscicol îndeplinesc, fiecare în zona lor de administrare, și atribuțiile prevăzute la alin. (1).”

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Veniturile Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:

a) tarife pentru atestarea, licențierea și autorizarea activităților de pescuit comercial, recreativ/sportiv;
b) valoarea redevenței obținute din concesionarea fondului piscicol administrat;
c) venituri provenite din activități proprii.

(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b) rămân la dispoziția Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, având următoarele destinații:

a) finanțarea programelor de populare și repopulare;
b) finanțarea activității de cercetare;
c) dezvoltarea activității proprii de acvacultură.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Reglementările specifice privind concesionarea fondului piscicol din bazinele piscicole naturale, precum și condițiile și criteriile de participare la licitațiile organizate în vederea concesionării se stabilesc de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură și, respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului, fiecare pentru zonele în care administratorii fondului piscicol sunt sub autoritatea lor, potrivit legii.

(2) Deținătorii de contracte legal încheiate, care au ca obiect de activitate pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv, cu vechii administratori, au drept de preferință la concesionarea fondului piscicol.”

6. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„(2) Atribuirea dreptului de pescuit se face prin autorizare de către administratorii fondului piscicol.”

7. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, următoarele fapte:

a) prinderea peștelui cu unelte de plasă și cu pripoane în râurile și lacurile din zona de munte, precum și în râurile colinare și de șes, cu excepția Dunării și Prutului;
b) pescuitul prin orice metode și mijloace al peștilor sau al altor viețuitoare acvatice și al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, precum și distrugerea pontelor depuse în zonele de reproducere naturală;
c) reducerea debitului și a volumului de apă în amenajările piscicole și pe cursurile de apă, în scop de furt sau braconaj;
d) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoane neautorizate a năvoadelor, voloacelor, crâsnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor sau a altor unelte de pescuit în scop comercial;
e) importul, confecționarea, producerea, deținerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasă monofilament;
f) pescuitul comercial pe cursul Dunării și Prutului, în zona de 500 metri în aval de baraj, precum și pe toate apele curgătoare;
g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime prevăzute de lege;
h) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile sau terenurile inundabile;
i) procurarea, transportul sau comercializarea peștelui, icrelor și produselor din pește fără documente legale, dacă legea nu prevede circumstanțe agravante;
j) furtul de pește prin orice mijloace și metode din amenajările piscicole.

(2) Tentativa se pedepsește”.

8. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 5 ani la 10 ani următoarele fapte:

a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozibile, cu substanțe toxice sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasă monofilament, pescuitul în timpul nopții cu unelte de plasă, practicat de două sau mai multe persoane;
b) pescuitul sturionilor sau al lostriței sub dimensiunile legale în alt scop decât de repopulare;
c) deținerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostriței, fără documente legale.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac în regim de urgență, potrivit procedurii privind infracțiunile flagrante.”

9. După articolul 79 se introduc articolele 791-795 cu următorul cuprins:

„Art. 791. - (1) Se înființează Comitetul Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc, organ consultativ al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, asupra tuturor problemelor referitoare la reglementările privind accesul la zonele și resursele piscicole, precum și stabilirea modului de exercitare a activităților de exploatare.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor se stabilește regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc.

Art. 792. - Comitetul Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc este compus din minimum 17 membri, dintre care vor fi desemnați prin vot în ședința de constituire un președinte și doi vicepreședinți.

Art. 793. - Funcția de membru al Comitetului Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc este onorifică și dă dreptul la indemnizație de transport, cazare și la diurna pentru participarea la ședințe.

Art. 794. - Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură asigură secretariatul tehnic și cheltuielile de funcționare ale Comitetului Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc.

Art. 795. - (1) Membrii Comitetului Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc sunt nominalizați de către autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

(2) Prin ordinul de înființare a Comitetului Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc se vor nominaliza membrii care reprezintă următoarele instituții, organizații sau domenii, după caz:

a) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;
b) Ministerul Finanțelor Publice;
c) Ministerul de Interne;
d) Ministerul Administrației Publice;
e) Ministerul Apelor și Protecției Mediului;
f) Ministerul Justiției;
g) învățământ și cercetare științifică;
h) Academia Română;
i) Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol;
j) Inspecția piscicolă;
k) Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;
l) Regia Națională a Pădurilor;
m) asociații profesionale de profil;
n) Patronatul Român „Rompescaria”;
o) asociația interprofesională de profil;
p) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi.”

Art. II. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc următoarele termene, de la data intrării în vigoare a acesteia:

- 30 de zile pentru dispozițiile cuprinse la pct. 1 al art. I, cu referire la art. 8 alin. (3);
- 45 de zile pentru dispozițiile cuprinse la pct. 2 al art. I, cu referire la art. 9 alin. (3);
- 6 luni pentru dispozițiile cuprinse la pct. 9 al art. I, cu referire la art. 791 alin. (1).

Art. III. - Legea nr. 192/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urmă de către Parlament, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu

București, 13 iunie 2002.
Nr. 76.


Marți, 27 septembrie 2022, 05:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.