ORDONANȚĂ nr.13 din 29 ianuarie 1998
privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 40/30 ian. 1998

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Articol unic. - Codul de procedură civilă se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 261 va avea următorul cuprins:

"Art. 261. - Hotărârea se dă în numele legii și va cuprinde:

1. arătarea instanței care a pronunțat-o și numele judecătorilor care au luat parte la judecată;

2. numele, domiciliul sau reședința ori, după caz, denumirea și sediul părților, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau al reprezentanților legali și al avocaților;

3. obiectul cererii;

4. dispozitivul;

5. calea de atac și termenul în care se poate exercita;

6. arătarea că pronunțarea s-a făcut în ședință publică, precum și semnăturile judecătorilor și ale grefierului. Lipsa semnăturilor poate fi complinită oricând.

Părerea judecătorilor rămași în minoritate se va consemna în josul hotărârii.

Hotărârea se va comunica părților, în copie, în cazul în care aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a unei căi ordinare de atac. Comunicarea se va face în termen de 7 zile de la pronunțarea hotărârii.

În cazul în care împotriva hotărârii se declară una dintre căile de atac prevăzute de lege, se vor redacta, sub semnătura judecătorilor, motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, precum și motivele pentru care s-au înlăturat cererile părților, care vor face corp comun cu hotărârea. Părerea motivată a judecătorilor rămași în minoritate va trebui redactată în același timp cu motivarea hotărârii.

Hotărârile pronunțate de instanța de recurs vor cuprinde, în toate cazurile atât mențiunile prevăzute la alin. 1, cât și motivarea instanței. Redactarea hotărârii se va face în termen de 20 de zile de la pronunțare.

Dacă instanța a fost alcătuită din mai mulți judecători, președintele va putea însărcina pe unul dintre ei cu redactarea hotărârii și, dacă este cazul, a motivării.

În cazul în care, după pronunțare, unul dintre judecători este în imposibilitate de a semna hotărârea sau motivarea, președintele instanței o va semna în locul său, iar dacă cel în imposibilitate să semneze este grefierul, hotărârea va fi semnată de grefierul-șef, făcându-se mențiune despre cauza care l-a împiedicat pe judecător sau pe grefier să semneze hotărârea ori, dacă este cazul, motivarea.

Dacă partea prezentă la pronunțarea hotărârii în ședință publică solicită motivarea acesteia, dispozițiile alin. 5 se aplică în mod corespunzător. Despre toate acestea se va lua act prin încheiere."

2. Articolul 264 va avea următorul cuprins:

"Art. 264. - În cazul în care motivarea hotărârii este necesară potrivit art. 261 alin. 4, ea se va face în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării la instanță a căii de atac sau a cererii Ministerului Justiției ori a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție de a le fi trimis dosarul spre examinare în vederea declarării recursului în anulare sau în interesul legii."

3. După alineatul 1 al articolului 266 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:

"În cazul în care își găsesc aplicare dispozițiile art. 261 alin. 4, motivarea se atașează hotărârii atât la dosarul cauzei, cât și la dosarul de hotărâri al instanței."

4. Alineatul 3 al articolului 266 se abrogă.

5. Alineatul 1 al articolului 284 va avea următorul cuprins:

"Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii redactate, după caz, potrivit art. 261 alin. 1 și 2 sau alineatul ultim al aceluiași articol, dacă legea nu dispune altfel."

6. Articolul 287 va avea următorul cuprins:

"Art. 287. - Cererea de apel va cuprinde:

1. numele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor, precum și, după caz, numărul de înmatriculare în Registrul comerțului, codul fiscal, contul bancar, numărul de telefon și numărul de fax;

2. arătarea hotărârii care se atacă;

3. semnătura.

Cerințele de la alin. 1 pct. 2 și 3 sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Lipsa semnăturii poate fi împlinită în condițiile art. 133 alin. 2."

7. Articolul 288 va avea următorul cuprins:

"Art. 288. - La cererea de apel se vor alătura atâtea copii câți intimați sunt.

Apelul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă, sub sancțiunea nulității.

Primind cererea de apel, președintele instanței va dispune înregistrarea ei, redactarea motivării potrivit art. 261 alin. 4 și comunicarea acesteia tuturor părților și procurorului, dacă acesta a participat la judecarea cauzei."

8. După articolul 288 se introduce articolul 2881, cu următorul cuprins:

"Art. 2881. - După comunicarea motivării hotărârii potrivit art. 288, părțile vor motiva apelul în fapt și în drept, prezentând și dovezile invocate în susținerea apelului, într-un termen de 15 zile de la comunicare. În cazul prevăzut de art. 261 alineatul ultim, termenul pentru motivarea apelului se socotește de la comunicarea hotărârii.

Când dovezile propuse sunt martori sau înscrisuri nearătate la prima instanță, se vor aplica în mod corespunzător dispozițiile art. 112 pct. 5.

Președintele va înainta instanței de apel dosarul, împreună cu apelurile făcute, numai după împlinirea termenului de motivare a apelului pentru toate părțile.

Cu toate acestea, apelul va fi trimis de îndată, dacă s-a făcut cerere pentru suspendarea executării hotărârii primei instanțe."

9. Articolul 301 va avea următorul cuprins:

"Art. 301. - Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii ce se atacă, redactată, după caz, potrivit art. 261 alin. 1 și 2 sau alineatului ultim al aceluiași articol, dacă legea nu dispune altfel. Dispozițiile art. 284 alin. 2-4 și ale art. 288 alin. 3 se aplică în mod corespunzător."

10. Articolul 303 va avea următorul cuprins:

"Art. 303. - Recursul se va motiva în termen de 15 zile de la comunicarea motivării hotărârii. Dispozițiile art. 2881 alin. 1 sunt aplicabile.

Fiecare motiv de recurs va fi arătat și dezvoltat separat. În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o copie de pe motivele de recurs pentru procuror.

Președintele instanței care primește cererea și motivele de recurs va putea să le înapoieze părții prezente, dacă nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi refăcute, prelungind termenul de recurs sau, după caz, de motivare a recursului cu 5 zile.

După împlinirea termenului de motivare a recursului pentru toate părțile, instanța a cărei hotărâre este recurată va înainta instanței de recurs dosarul, împreună cu dovezile de îndeplinire a procedurii de comunicare a hotărârii."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 1998.
Nr. 13.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 10:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.