LEGE nr.253 din 29 aprilie 2002
pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
Textul actului publicat în M.Of. nr. 334/20 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.300 din 28 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (11) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (11) Constituie, de asemenea, infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârșite de către un membru al Guvernului:

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termen de 30 de zile de la solicitare, informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 110 alin. (1) din Constituție;
b) emiterea de ordine normative sau instrucțiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenență politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului.”

2. Alineatul (12) al articolului 61 se abrogă.

3. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

„(2) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepsește.”

4. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

„Art. 131. - Președintele României va fi înștiințat despre înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Camerei Deputaților sau a Senatului a raportului prevăzut la art. 10 alin. (1).”

Art. II. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 29 aprilie 2002.
Nr. 253.


Vineri, 07 august 2020, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.