ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.5 din 30 ianuarie 2002
privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 90/2 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - (1) Societățile comerciale la care aleșii locali sunt manageri, acționari semnificativi, asociați, administratori, cenzori, membri în consiliul de administrație sau la care dețin alte funcții de conducere nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte aleșii locali menționați, cu regiile autonome de interes local aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau cu societățile comerciale înființate de consiliile locale ori de consiliile județene respective.

(2) Prin aleși locali, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege consilierii locali și consilierii județeni, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, primarul general al municipiului București, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene.

(3) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul soțului/soției și rudelor până la gradul al doilea inclusiv ale alesului local în cauză.

(4) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (3) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local, cu excepția cazurilor în care cel în cauză demisionează din funcția deținută la societatea comercială, în termen de cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau, după caz, de la încheierea contractului.

(5) Constatarea încetării mandatului de ales local se face prin ordin al prefectului, emis în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau, după caz, de la încheierea contractului.

Art. 2. - Interdicțiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică și funcționarilor publici și persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local sau județean respectiv ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societățile comerciale înființate de consiliile locale sau județene respective.

Art. 3. - Contractele comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări sau de furnizare de bunuri, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care cad sub incidența prevederilor acesteia, vor fi reanalizate și, dacă este cazul, se vor face demersurile legale necesare pentru rezilierea sau, după caz, anularea lor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

p. Ministrul justiției,
Ioan Alexandru,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2002.
Nr. 5.


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 10:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.