ORDONANȚĂ nr.8 din 24 ianuarie 2002
pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 79/1 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri și servicii plățile pot fi efectuate și în moneda euro.

(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finanțare prevăzut în anexa nr. II la memorandumul de finanțare se suportă din surse proprii ale beneficiarului final.

(3) Sumele necesare pentru continuarea finanțării proiectului în cazul indisponibilității temporare a contribuției comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului național de preaderare", în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - "Acțiuni generale", și se transferă autorității responsabile de implementarea proiectului - Oficiul de Plăți și Contractare PHARE -, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană în limita sumelor eligibile cheltuite.

(4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finanțare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,
Vasile Pușcaș,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 24 ianuarie 2002.
Nr. 8.


Miercuri, 12 august 2020, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.