ORDONANȚĂ nr.34 din 16 august 2001
pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Textul actului publicat în M.Of. nr. 511/28 aug. 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera o) se introduce litera o1) cu următorul cuprins:

"o1) cereri pentru emiterea somației de plată 300.000 lei;"

2. După articolul 81 se introduce articolul 82 cu următorul cuprins:

"Art. 82. - Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

  1. cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești 60.000 lei;
  2. plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită 60.000 lei;
  3. cereri pentru supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc 30.000 lei."

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:

(2) Se timbrează cu 30.000 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:

4. Litera f1) a articolului 15 se abrogă.

5. Alineatul (5) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"(5) În situația în care instanța judecătorească învestită cu soluționarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părții la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităților teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială își are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislației privind executarea silită a creanțelor bugetare."

6. Alineatul (5) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) privitoare la taxele judiciare de timbru se aplică în mod corespunzător și cheltuielilor judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiției și Ministerului Public pentru desfășurarea proceselor penale, care sunt suportate de părți sau de alți participanți la proces, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și amenzilor judiciare. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităților teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială își are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislației privind executarea silită a creanțelor bugetare."

Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 23 mai 2000.

(2) În cazul cererilor referitoare la stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daune morale, introduse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cauțiunea depusă potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2000 se restituie reclamantului după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat cererea.

(3) Atunci când cererea reclamantului a fost respinsă prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar pârâtul a solicitat despăgubiri pentru daunele suferite în urma procesului și, după caz, cheltuieli de judecată, cauțiunea se eliberează integral pârâtului, dacă valoarea despăgubirilor și a cheltuielilor de judecată acordate de instanță este cel puțin egală cu suma depusă cu titlu de cauțiune; în cazul în care cuantumul cauțiunii depuse este mai mare decât valoarea despăgubirilor și a cheltuielilor de judecată acordate de instanță, cauțiunea se eliberează pârâtului în limita acestei valori, iar restul se restituie reclamantului.

(4) Dobânzile aferente sumei depuse cu titlu de cauțiune se eliberează reclamantului sau, după caz, pârâtului potrivit dispozițiilor alin. (2) și (3).

Art. III. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2001.
Nr. 34.


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.