LEGE nr.312 din 18 iunie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Textul actului publicat în M.Of. nr. 365/6 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98 din 24 iunie 1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 29 iunie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică salariaților încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și care sunt disponibilizați prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operațională parțială sau totală a activității, privatizare sau lichidare, de către societăți comerciale, companii naționale, societăți naționale, precum și regii autonome, societăți comerciale ori alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, unități și instituții finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, denumite în continuare angajatori.

(2) Măsurile de protecție socială prevăzute la alin. (1) nu se aplică salariaților încadrați în aparatul propriu și în serviciile publice descentralizate ale administrației publice centrale și locale."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal din decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, efectuată după cum urmează:
a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați între 20 și 100 de salariați inclusiv;
b) cel puțin 10% din numărul personalului, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați între 101 și 300 de salariați inclusiv;
c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați peste 300 de salariați."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege personalul căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."

4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

"Procedura privind accesul la măsurile de protecție socială aplicate personalului disponibilizat în urma concedierilor colective"

5. Titlul secțiunii I din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Măsuri aplicate în cazul restructurării"

6. Punctul 1 al secțiunii I din capitolul II va avea următorul cuprins:

"1. Restructurarea unităților cu capital integral de stat sau la care statul deține cel puțin o treime din capital"

7. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) În cazul restructurării societăților comerciale la care statul deține cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a societăților naționale, companiilor naționale, regiilor autonome, societăților comerciale și a altor unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică pe baza programelor de restructurare aprobate de organele competente, în vederea eliminării pierderilor sau arieratelor."

8. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Programele de restructurare vor conține în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestora, numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în urma restructurării, precum și numărul persoanelor care urmează să fie disponibilizate."

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Din resursele financiare prevăzute la cap. V angajatorii pot solicita aplicarea măsurilor de protecție pentru salariații disponibilizați colectiv în baza a cel mult două programe de restructurare, cu condiția ca aceste programe să nu fie prezentate în cursul aceluiași an."

10. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților care urmează să fie disponibilizați se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autorității centrale coordonatoare, respectiv de la data hotărârii consiliului județean sau local, privind aprobarea programului de restructurare."

11. Punctul 2 al secțiunii I din capitolul II va avea următorul cuprins:

"2. Restructurarea unităților cu capital integral privat sau la care acționarii privați dețin peste două treimi din capital."

12. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) În cazul restructurării societăților comerciale la care acționarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul, și care dețin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acțiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor, măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se realizează în urma aprobării de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, a programelor de restructurare în vederea eliminării pierderilor sau arieratelor."

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) În vederea aprobării, programele de restructurare elaborate de societățile comerciale, adoptate de adunările generale ale acționarilor, vor fi evaluate și certificate de Ministerul Dezvoltării și Prognozei.

(2) Cheltuielile de expertizare și certificare vor fi suportate de societatea comercială supusă restructurării.

(3) Modul de evaluare, certificare și de aprobare a programelor de restructurare prevăzute la art. 8 se stabilește prin hotărâre a Guvernului."

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților care urmează să fie disponibilizați se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor de restructurare."

15. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților care urmează să fie disponibilizați se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus măsura restructurării sau de la data prevăzută pentru fiecare etapă."

16. Titlul secțiunii a II-a din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Măsuri aplicate în cazul reorganizării"

17. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Planul de reorganizare trebuie să conțină în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestuia, numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în urma reorganizării și numărul de personal care urmează să fie disponibilizat."

18. Titlul secțiunii a III-a din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Măsuri aplicate în cazul închiderii operaționale"

19. Titlul secțiunii a IV-a din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Măsuri aplicate în cazul privatizării"

20. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de măsurile de protecție prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

(2) Prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, după caz, documentul de ofertă, în situația vânzării de valori mobiliare prin metode specifice pieței de capital, precum și contractul de vânzare-cumpărare vor conține clauze și informații referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colective, iar valorile mobiliare vândute vor reprezenta cel puțin o treime din totalul valorilor mobiliare emise."

21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Disponibilizarea personalului prevăzută la art. 17 se poate face și în etape, în următoarele condiții:
a) contractul de vânzare-cumpărare să prevadă data începerii fiecărei etape de disponibilizare prin concedieri colective;
b) numărul de personal disponibilizat, corespunzător fiecărei etape, să îndeplinească condițiile de concediere colectivă prevăzute la art. 2;
c) disponibilizările colective să fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevăzută pentru fiecare etapă."

22. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări prin concedieri colective, în cazul societăților comerciale care se divizează, curge de la data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor privind divizarea."

23. Articolul 21 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

"(4) În situația fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptării de către ultima dintre adunările generale ale acționarilor din societățile comerciale care fuzionează a hotărârii privind fuziunea."

24. Titlul secțiunii a V-a din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Măsurile aplicate în cazul lichidării și falimentului"

25. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective de la angajatorii care intră în procedura de lichidare sau faliment beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă:
a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acționarilor prin care s-a dispus dizolvarea și lichidarea societății comerciale;
b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-și conduce activitatea;
c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, completată și modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de lichidare.

(2) În cazul companiilor naționale și al altor societăți comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichidează sau care intră în procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcării sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internaționale sau aflate sub stare de arest, sechestru, reținere ori avarie în porturi străine."

26. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) Salariații menținuți în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizați și vor beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență la încetarea activității pentru care au fost menținuți."

27. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - (1) Suma totală de bani acordată cu titlu de plată compensatorie se stabilește diferențiat, pentru fiecare persoană căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanțe de urgență, și este egală cu:
a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariații cu o vechime în muncă mai mică de 5 ani;
b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariații cu o vechime în muncă între 5 și 15 ani;
c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariații cu o vechime în muncă mai mare de 15 ani."

28. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plăți compensatorii se plătesc în rate lunare egale."

29. Articolele 34-38 se abrogă.

30. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

"Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reîncadrării în unitatea din care a fost disponibilizat sau în altă unitate."

31. Articolul 41 se abrogă.

32. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - (1) Societățile comerciale, societățile și companiile naționale, precum și regiile autonome sau alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensații bănești individuale, în condițiile și cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă.

(2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societățile și companiile naționale și unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensații bănești individuale în condițiile prevăzute la alin. (1)."

33. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în muncă în perioada pentru care primesc plăți compensatorii, până la reîncadrarea cu contract individual de muncă sau până la data prezentării dovezilor că au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat."

34. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - (1) În perioada preavizului prevăzut la art. 27 salariații sunt obligați să participe la serviciile de preconcediere colectivă realizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului

București, sau de alți prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizați și selecționați de către acestea în condițiile legii.

(2) Constituie servicii de preconcediere colectivă, în principal, următoarele activități:
a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecția socială a șomerilor și la reintegrarea lor profesională;
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local și instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă;
c) reorientarea profesională în cadrul sau în afara unității angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurtă durată;
d) sondarea opiniei salariaților și informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a șomajului.

(3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă angajatorii sunt obligați să înștiințeze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, despre disponibilizările prin concedieri colective, cu menționarea numărului de personal ce urmează să fie concediat.

(4) De serviciile de preconcediere colectivă pot beneficia, la cerere, și persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevăzute la art. 42.

(5) Angajatorii persoanelor prevăzute la alin. (4) vor comunica în scris agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivă."

35. La articolul 47, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Prin măsuri active pentru combaterea șomajului se înțelege acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă."

36. În secțiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea societăților comerciale aflate în procesul de restructurare" din capitolul IV, articolele 51-54 se abrogă.

37. La articolul 56, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Cheltuielile se prevăd, se aprobă, se evidențiază și se urmăresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj."

38. La articolul 60, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"a) încălcarea prevederilor art. 25 și 32 se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;"

39. După articolul 60 se introduce articolul 601 cu următorul cuprins:

"Art. 601. - (1) Începând cu data de 22 iunie 2000 beneficiază de plăți compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unitățile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor și de reconversie profesională (RICOP), cuprinse în anexa la legea de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, care devine anexa nr. 2 “Lista cuprinzând unitățile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor și de reconversie profesională (RICOP)”.

(2) Începând cu data de 22 iunie 2000 plățile compensatorii nu se mai acordă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operațională parțială sau totală a activității, privatizare ori lichidare, aprobate după această dată, cu excepția persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Plățile compensatorii, ajutorul de șomaj sau alocația de sprijin, aflate în derulare la data de 22 iunie 2000, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea și în condițiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.

(4) În sensul prevederilor alin. (3), plățile compensatorii, ajutorul de șomaj sau alocația de sprijin aflate în derulare reprezintă:
a) plățile care au început înainte de 22 iunie 2000, care continuă și după această dată;
b) plățile ale căror cuantumuri au fost stabilite înainte de 22 iunie 2000, iar punerea în plată a acestora se face după această dată;
c) plățile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective după 22 iunie 2000, dacă programele de restructurare, reorganizare, închidere operațională parțială sau totală a activității, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de 22 iunie 2000, cu condiția ca desfacerea contractelor inviduale de muncă ale acestor salariați să fie făcută în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor menționate mai sus sau, după caz, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 23 alin. (2);
d) plățile cuvenite persoanelor care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de 22 iunie 2000, care au prevăzute etape de disponibilizare ce se derulează după această dată;
e) plățile compensatorii acordate în două tranșe, din care prima tranșă a fost plătită înainte de 22 iunie 2000;
f) plățile compensatorii stabilite prin hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de 22 iunie 2000."

40. Articolele 61, 62 și punctul 3 al articolului 63 se abrogă.

41. La articolul 64, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

.Art. 64. - (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se completează cu litera h) care va avea următorul cuprins:
h) aprobă programele de restructurare pentru societățile comerciale la care acționarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, și care dețin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acțiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală."

42. În cuprinsul ordonanței de urgență denumirea "Fondul Proprietății de Stat" se înlocuiește cu denumirea "Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului", iar denumirea "Agenția pentru Ocupare și Formare Profesională", cu denumirea "Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă".

43. Titlul de la litera B din anexa la ordonanța de urgență, care devine anexa nr. 1, va avea următorul cuprins:

"B. ACTE NORMATIVE CE SE ABROGĂ, CU EXCEPȚIA PREVEDERILOR CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUTAREA PLĂȚILOR COMPENSATORII, AFLATE ÎN DERULARE LA DATA DE 22 IUNIE 2000, PÂNĂ LA EPUIZAREA ACESTOR PLĂȚI"

Art. II. - Articolele 29-37, 39, 40, 44, 45 și 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.624/1999 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.376 din 6 august 1999, se abrogă.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.303 din 29 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 18 iunie 2001.
Nr. 312.

                                   ANEXA 1
                                 (anexa nr. 2 
                           la ordonanta de urgenta)
                 LISTA
    cuprinzand unitatile prevazute in Planul de restructurare in vederea
     aplicarii Programului de restructurare a intreprinderilor si de
          reconversie profesionala (RICOP)
------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt.  Societatea Comerciala           Localitatea   Judetul
------------------------------------------------------------------------------
  Zona RICOP nr. 1: Bacau, Iasi, Neamt, Vaslui
 1. CHIMCOMPLEX                  Onesti      Bacau
 2. AEROSTAR                   Bacau      Bacau
 3. RAFO                     Onesti      Bacau
 4. CAROM                     Onesti      Bacau
 5. STOFE BUHUSI                 Buhusi      Bacau
 6. COMTOM                    Tomesti     Iasi
 7. FORTUS                    Iasi       Iasi
 8. TEROM                     Iasi       Iasi
 9. NICOLINA                   Iasi       Iasi
10. ANTIBIOTICE                  Rediu      Iasi
11. PETROTUB                   Cordun      Neamt
12. FIBREX                    Savinesti    Neamt
13. MOLDOSIN                   Vaslui      Vaslui
14. RULMENTI                   Barlad      Vaslui
  Zona RICOP nr. 2: Braila, Buzau, Galati
 1. CELHART DONARIS                Braila      Braila
 2. ROTEC                     Buzau      Buzau
 3. CORD                     Buzau      Buzau
 4. ICMRS                     Galati      Galati
 5. SIDEX                     Galati      Galati
 6. INTFOR                    Galati      Galati
  Zona RICOP nr. 3: Arges, Dambovita, Teleorman, Prahova
 1. ARGESANA                   Pitesti     Arges
 2. ARO                      Campulung    Arges
 3. UPET                     Targoviste    Dambovita
 4. COST                     Targoviste    Dambovita
 5. SARO                     Targoviste    Dambovita
 6. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Moreni      Dambovita
  Sucursala Moreni
 7. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      I.L. Caragiale  Dambovita
  Sucursala Mija
 8. ELSID                     Titu       Dambovita
 9. TURNU                     Turnu Magurele  Teleorman
10. ROVA                     Rosiori de Vede Teleorman
11. ELECTROTURRIS                 Turnu Magurele  Teleorman
12. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Plopeni     Prahova
  Filiala Societatea Comerciala Plopeni - S.A.
  Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Valcea, Alba
 1. IUG                      Craiova     Dolj
 2. MAT                      Craiova     Dolj
 3. ELECTROPUTERE                 Craiova     Dolj
 4. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Filiasi     Dolj
  Sucursala Filiasi
 5. BIOSIN                    Calafat     Dolj
 6. TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE    Rovinari     Gorj
  TERASIERE M
 7. TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE    Motru      Gorj
  TERASIERE M
 8. ELECTROCARBON                 Slatina     Olt
 9. RULMENTI                   Slatina     Olt
10. ALRO                     Slatina     Olt
11. ROMVAG                    Caracal     Olt
12. CORAPET                    Corabia     Olt
13. ALPROM                    Slatina     Olt
14. UMIROM                    Petrosani    Hunedoara
15. SIDERURGICA                  Hunedoara    Hunedoara
16. SIDERMET                   Calan      Hunedoara
17. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Orastie     Hunedoara
  Sucursala Orastie
18. UZINELE SODICE GOVORA             Ramnicu Valcea  Valcea
19. CET GOVORA                  Ramnicu Valcea  Valcea
20. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Babeni      Valcea
  Sucursala Babeni
21. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Dragasani    Valcea
  Sucursala Dragasani
22. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Cugir      Alba
  Filiala Societatea Comerciala Cugir - S.A.
  Zona RICOP nr. 5: Brasov, Covasna
 1. NITRAMONIA                  Fagaras     Brasov
 2. ELECTROPRECIZIA                Sacele     Brasov
 3. CELOHART                   Zarnesti    Brasov
 4. BRAFOR                    Brasov     Brasov
 5. TRACTORUL                   Brasov     Brasov
 6. RULMENTUL                   Brasov     Brasov
 7. ROMAN                     Brasov     Brasov
 8. I.A.R.                    Ghimbav     Brasov
 9. HIDROMECANICA                 Brasov     Brasov
10. VIROMET                    Victoria    Brasov
11. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Zarnesti    Brasov
  Filiala Societatea Comerciala Tohan - S.A.
12. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Brasov     Brasov
  Filiala Societatea Comerciala
  "Carfil" - S.A.
13. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,      Brasov     Brasov
  Sucursala Metrom
14. FABRICA DE SCULE RASNOV            Rasnov     Brasov
15. COLOROM                    Codlea     Brasov
16. SUBANSAMBLURI AUTO              Sfantu Gheorghe Covasna
17. M.T.S.                    Targu Secuiesc Covasna
------------------------------------------------------------------------------


Sâmbătă, 24 octombrie 2020, 12:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.