ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.10 din 11 ianuarie 2001
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 62/6 feb. 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.663 din 15 decembrie 2000, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art 9. - Comercializarea neautorizată a țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contravențională de la 2 la 4 luni."

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Executarea fără autorizație a oricărei operațiuni de recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei sau cu închisoare contravențională de la 4 la 6 luni."

3. Articolul 16 se abrogă.

4. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu următorul cuprins:

"Art. 161. - Amenzile contravenționale aplicate potrivit art. 9 și 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în închisoare contravențională, dispozițiile Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității nefiind aplicabile."

Art. II. - Articolul 209 din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera a) a alineatului 3 va avea următorul cuprins:

"a) țiței, produse petroliere, gazolină, condensat, etan lichid sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;"

2. După alineatul 4 se introduce un alineat, care devine alineatul 5, cu următorul cuprins:

"În cazul prevăzut la alin. 3 lit. a) este considerată tentativă și efectuarea de săpături pe terenul aflat în apropierea conductei de transport al țițeiului, produselor petroliere, gazolinei, condensatului, etanului lichid sau gazelor naturale, precum și deținerea, în acele locuri sau în apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cisternă, a ștuțurilor, instalațiilor sau a oricăror alte dispozitive de prindere ori de perforare."

Art. III. - Urmărirea penală și judecarea infracțiunii prevăzute la art. 209 alin. 3 lit. a) din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se fac în procedură urgentă potrivit dispozițiilor Legii nr. 83/1992 privind procedura urgentă de urmărire și judecare pentru unele infracțiuni de corupție.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

București, 11 ianuarie 2001.
Nr. 10.


Duminică, 29 martie 2020, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.