LEGE nr.119 din 9 iulie 1997
privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 149/11 iul. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Familia care are în întreținere doi sau mai mulți copii are dreptul la alocație suplimentară, al cărei cuantum este în funcție de numărul copiilor.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin familie se înțelege:

a) soțul, soția și copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, având domiciliul comun;
b) persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorțată și copiii acesteia cu care domiciliază și care se află în întreținerea sa.

(2) Sunt considerați ca făcând parte din familie și copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau încredințați familiei definite la alin. (1), potrivit legii.

Art. 3. - (1) Titular al dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii este familia, prin reprezentantul acesteia.

(2) Alocația suplimentară pentru familiile cu copii se acordă, la cererea reprezentantului familiei, stabilit de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară ori instanța de judecată, după caz.

Art. 4. - (1) Beneficiază de alocația suplimentară familiile care au în întreținere cel puțin doi copii în vârstă de până la 16 ani sau până la 18 ani, dacă aceștia urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ, organizată potrivit legii, sunt încadrați în gradul I sau II de invaliditate ori sunt declarați handicapați.

(2) Beneficiază de alocația suplimentară, în condițiile prezentei legi, și familiile cetățenilor străini sau apatrizi care au domiciliul în România.

Art. 5. - (1) Cuantumul lunar al alocației suplimentare pentru familiile cu copii este de:

a) 40.000 lei pentru familia care are doi copii în întreținere;
b) 80.000 lei pentru familia care are trei copii în întreținere;
c) 100.000 lei pentru familia care are patru sau mai mulți copii în întreținere.

(2) Cuantumurile prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - (1) Îndeplinirea condițiilor pentru acordarea alocației suplimentare pentru familiile cu copii se dovedește prin livretul de familie.

(2) Se instituie livretul de familie, care reflectă componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali.

(3) Titular al livretului de familie este familia.

(4) Conținutul și forma livretului de familie, precum și normele privind emiterea și actualizarea acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

(5) Livretul de familie va fi completat și va fi înmânat titularului, prin grija primarului.

(6) După completarea livretului de familie, orice modificare în componența familiei, astfel cum este definită la art. 2, se operează de către serviciul de stare civilă al consiliului local din localitatea de domiciliu, pe bază de înscrisuri oficiale, prezentate de reprezentantul familiei.

Art. 7. - Cererea pentru stabilirea și acordarea dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii se formulează de către titular, pe baza înscrierilor din livretul de familie, și se depune la primarul unității administrativteritoriale în a cărei rază teritorială are domiciliul familia îndreptățită.

Art. 8. - (1) Primarul asigură primirea, verificarea, înregistrarea și transmiterea lunară a cererilor titularilor la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene sau a municipiului București, după caz.

(2) Dreptul la alocația suplimentară pentru familiile cu copii se stabilește prin decizia directorului general al direcției generale de muncă și protecție socială a județului sau a municipiului București, după caz, și se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea, în condițiile alin. (1).

(3) Pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 1997, procedura de primire, de verificare și de transmitere se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Reprezentantul legal al familiei are obligația să comunice, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare privind situația familiei.

(2) Comunicarea se înregistrează la primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială domiciliază titularul dreptului și se transmite direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene sau a municipiului București, după caz.

Art. 10. - (1) Alocația suplimentară pentru familiile cu copii se plătește titularului, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2), prin mandat poștal sau, la cererea acestuia, în cont personal.

(2) Cuantumul alocației suplimentare pentru familiile cu copii se modifică începând cu luna următoare celei în care s-au modificat condițiile de acordare.

(3) Plata alocației suplimentare pentru familiile cu copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acesteia, prevăzute de prezenta lege.

(4) Pe perioada încredințării copilului într-o instituție de ocrotire, plata dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii se suspendă. Hotărârea comisiilor pentru ocrotirea minorilor județene sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, privind încredințarea copilului unei instituții de ocrotire se comunică direcției generale de muncă și protecție socială județene sau a municipiului București, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.

(5) Copiii încredințați unor instituții de ocrotire în condițiile alin. (4) nu sunt considerați ca fiind în întreținerea familiei.

Art. 11. - Sumele necesare pentru plata alocației suplimentare pentru familiile cu copii, precum și cheltuielile de administrare se suportă din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 12. - (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de alocație suplimentară pentru familiile cu copii, se recuperează prin decizia directorului general al direcției generale de muncă și protecție socială județene sau a municipiului București, după caz, de la titularul dreptului, în termen de 3 ani de la efectuarea plății.

(2) În cazul în care sumele plătite necuvenit cu acest titlu nu se pot recupera, integral sau parțial, potrivit alin. (1), acestea vor fi recuperate, conform prevederilor Codului muncii, prin decizie de imputare sau prin angajament de plată de la persoanele vinovate de producerea pagubei, pe o perioadă de cel mult 3 ani.

(3) Decizia de recuperare emisă de directorul general al direcției generale de muncă și protecție socială județene sau a municipiului București sau, după caz, angajamentul de plată asumat constituie titlu executoriu de la data comunicării deciziei, respectiv de la data semnării angajamentului de plată.

(4) Sumele încasate sau plătite necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează de la autorii acesteia, în condițiile legii.

Art. 13. - (1) Contestațiile formulate de titular împotriva deciziilor de stabilire a dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii, precum și împotriva deciziilor de recuperare a sumelor primite necuvenit se soluționează potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

(2) Contestațiile împotriva deciziilor de imputare, emise în condițiile art. 12 alin. (2), precum și împotriva angajamentelor de plată asumate se soluționează potrivit dispozițiilor Codului muncii.

Art. 14. - (1) Alocația suplimentară pentru familiile cu copii nu este impozabilă și nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

(2) La stabilirea altor drepturi și obligații prevăzute de legislația în vigoare nu se ia în considerare alocația suplimentară pentru familiile cu copii.

Art. 15. - În aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul va elabora norme pentru stabilirea și plata alocației suplimentare pentru familiile cu copii, precum și cu privire la cheltuielile de aplicare a legii.

Art. 16. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 1997.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

București, 9 iulie 1997.
Nr. 119.


Miercuri, 12 august 2020, 18:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.